Szita László (szerk.): A baranyai - pécsi munkásmozgalom története 1. - Baranya monográfiai sorozat (Pécs, 1985)

A SZOCIÁLDEMOKRATA MUNKÁSMOZGALOM MEGERŐSÖDÉSE 1890—1900

geségét mutatja, hogy 1899. május 14-én a budafoki borkereskedő Engel József cég az összes kádármunkását kizárta és vidéki kádárokat kívánt alkalmazni. A pécsi pártvezetőség azonnal kiáltvánnyal fordult a kádárokhoz, követelve, hogy senki ne vállaljon munkát. Mivel Pécsett nagy munkanélküliség volt, s a szakegylet nevelő munkája és befolyása gyengének bizonyult, a pécsi kádárok közül 23 szervezett munkás Budafokra utazott. A párt vezetősége teljes súlyával kényszerítette a szak­egylet vezetőségét, hogy valamennyit zárja ki. Erre nehezen, de sor került, a máius 20-i rendkívüli szakegyleti gyűlésen. 144 A pécsi bőripari munkásság szakegyleti szervezkedése, egyrészt az országos ellen­zéki radikális vezetőséghez, másrészt a pécsi ellenzéki osztályharcos csoporthoz kapcsolódott. Az országos szervezkedésük megindítását követően, számos helyi cipész munkás tartotta a kapcsolatot a fő szervezővel, Poór Árpáddal. Az 1891. április i-én megindított „A Czipész" című lapnak Pécsett számos előfizetője volt. 145 A szaklap 1892. február i-i számában arról számolt be, hogy Pécsett a csizmadia munkások elzárkóznak a szakegyleti mozgalomtól, de a „cipészek szép sikerrel szervezkednek és már megválasztották a készülő kongresszusra küldöttü­ket". 146 Valamivel későbbi sajtótudósítás szerint már a cipészek és csizmadiasegé­dek együtt szervezkednek. 147 A szakegylet megszervezése körül kiélesedett a küz­delem a mesterek és a munkások között. Denunciálással, erőszakkal és megfélem­lítéssel igyekeztek útját állni a cipész-csizmadia munkás szakegylet létrehozásának. A Szegeden összehívott országos cipész kongresszusra készülő pécsi munkásküldött elutazását rendőrségi feljelentéssel megakadályozták „ ... hogy ne hozhassa be a pécsi fazekas, porczellán és az összes agyagraunkáso szakegylete alapszabályai. t* ECS i: I 1. .inIT TM'M ID/.SKKNKI.. IVI I. I. \/. egylet c/iiiH', hatásköre és székhelye. 1. §, Az egylet ezime : » Pécsi fazekas, ji.iiv/.i'lk'm és összes agyagmunkások szak­egylete.* Székhelye : Pécs. II. Az egylet czélja és eszközei. 2. §. Az egylet czélja: |j 1. A tagok szellemi és szakbeli kikép­Ikw, valamint azok szellemi és anyagi érde­leinek előmozdítása. 2. Munkába állás végett a vidékre el­liazó egyleti tagoknak uti segélylyeí való Ellátása. 3. Díjmentes munkaközvetítés, 4. Jogi támogatás a munkaviszonyból jÜfolyó peresügyekben. Ezen czélok elérésére szolgálnak: a) A beiratási dijak s heti járulékok; b) esetleges bevételek, pl. ajándékok, ünnepélyekből befolyó jövedelmek stb. c) Szakelőadások, rajzgyakorlatok, íel­Hvasások és nyelvoktatás; d) az egyleti könyvtár és olvasóterem Használata ; e) ipari szakismeretek terjesztésére eset­K cram i kai szakegylet tagsági könyve

Next

/
Oldalképek
Tartalom