Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

Munkájától és szakterületétől távol állt a Pannónia profilja, mégsem változtatott rajta, mert tisztelte szerkesztő elődeit. 9. MUNKATÁRSAI elenyésző kivétellel az egyetemmel valamilyen kapcsolatban álltaik: ott dolgoztak, tanultak, társegyetemeken tanítottak, a nyári egyetemen ad­tak elő, vagy magántanárok voltak. Az első években a társegyetemek tanárai, akik kutatásaikat az ókor-tudomány és segédtudományai területén végezték. 1938 után elsősorban a pécsi egyetem, azon belül a filozófiai tanszék munkatársainaik irásai jelentek meg. Kardos Tibor véleménye szerint Koltay-Kastner távozása után „klikk" kezébe került a lap, mely azt a tagjai számára sajátította ki. Egy ilyen csoport létezését látszik igazolni Ke­rényi Károly hozzászólása egy 1940. évi tanácsülésen, amelyben tiltakozik az ál­néven megjelenő cikkek és bizonyos tanárok kimaradása ellen. Ma már lehetetlen megállapítani, ki maradt ki a lapból és kinek lett volna helye ott. A tanárok számos társaságnak és folyóiratnak voltak a tagjai. így természetes, hogy nevükkel másutt is találkozunk. Ilyen pl. az Egyetemes Philologiai Közlöny, Irodalomtörténet, Századok, Természettudományi Közlöny, Földtani Közlöny, Debre­ceni Szemle, Széphalom stb. Emellett a pécsi egyetem jogi és orvosi karán is je­lentek meg a disszertáció-sorozatokon kívül tanulmánygyűjtemények, emlékköny­vek, a bölcsészkaron ugyanezekben az években a Sziget, a Műhely. ,,( ' Arra a kér­désre, miért máshol és nem a Pannoniában közöltek, csak ők adhatnának vá­laszt, ennek a lehetősége pedig már nem áll fenn. Oka lehetett a szelekciónak az is, hogy a folyóirat viszonylag magas honoráriu­mot fizetett, ami a szerkesztőt arra ösztönözte, hogy a szűkös időkben a hozzá kö­zel álló kollegáit juttassa keresethez, ezzel természetesen háttérbe szorítva máso­kat. A Sorsunk megindulásakor pl. Weöres Sándor azzal bírta rá Babitsot a kéz­iratküldésre, hogy az „honoráriumot ad".'" Kik írtak a folyóiratban? Az egyetem tanárai közül leggyakrabban Koltay-Kastner, Kerényi (1938-ig), Halasy-Nagy, Prinz, Birkás Géza, Bognár Cecil, Bozóky Géza, Gorka Sándor, Irk Albert, Holub József, Klemm Antal, Szabó Pál Zoltán, a magán­tanárok közül Várkonyi Nándor, Gálos Rezső, Makay Gusztáv, Kardos Tibor, Geb­hardt Antal. A keszthelyi nyári egyetem vendégelőadóinak nevével is találkozunk: Franz Altheim, Giuseppe Lugli, Hans Krähe, Vittore Pisani, Tompa Ferenc, Nagy Lajos, Borzsák István. Hogyan kerültek kapcsolatba a lappal azok, akik nem tanítottak vagy tanultak az egyetemen, erre csak ismert személyi ill. szakmai kapcsolatokból lehet következ­tetni. Horvát Adolf Olivér Prinz Gyula révén, Hamvas Béla aki a Sziget köréhez tartozott Kerényi Károly közvetítésével, ugyancsak Angyal Endre, aki a Műhely-ben is gyakran írt. Fabinyi Tihamér pénzügyiminsztert 1935-ben választották a pécsi ke­rület országgyűlési képviselőjévé és beszédét bizonyára a mecénások kívánságára közölték. Mattyasovszky-Zsolnay Tibor tagja volt az Egyetem Baráti Egyesületének. Az 1918 óta külföldön élő Charles de Tolnay előadásának kézirtát lehet, hogy Ke­rényi Károly, de valószínűbb, hogy Fülep Lajos bocsátotta rendelkezésre, akinek Tolnay a tanítványa volt. A kéziratok megszerzése és elbírálása milyen szempontok szerint történt, erre csak a folyóiratból következtethetünk. Figyelemre méltó, hogy a külföldieket leszámítva, kizárólag a Dunántúlról kerültek ki munkatársai. 10. ROVATAI az első két évben nem voltak. Csak tanulmányokat közölt nagyrészt idegen nyelven, és váltakozva olasz, francia, latin nyelvű összefoglalók zárták a számokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom