Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

276 PISANI, Vittore: Il problème illirico (Tentotivo di delimitazione) (Az illir prob­léma (Kísérlet a probléma körülhatárolására) B. — A pannóniai őslakosság, az illírek területe és nyelvi helyzetének vizsgá­lata. - KNyE 1935. 291 KRÄHE, Hans: Die sprachliche Stellung des Illyrischen (Az illirek nyelvi hely­zete) ß. — Az illir indogermán nyelv, nem indogermán hatásokkal. Az illir nyelv bel­ső tagozódását és egymáshoz való viszonyát vizsgálja. — KNyE 1937. 313 NOLL, Rudolf: Statuettenlampen in Pferdegestalt (Lóalakú lámpaszobrocskák) 3 t. — B. — Kizárólag Észak-Pannoniában találtak ilyen szobrokat az i. u. 2 század végéről. A motívum eredetét az őslakosság vallási szokásaiban találja meg. 326 ALFÖLDI András: Bibliographia Pannonica. 3. Az 1936-37. évek anyaga és pótlások az előző évekről Előzmény 35:103 35:187 36:144 36:309 37:174, folytatás 38:155. (Színes melléklet) ÚJ KÖNYVEK (Ree.) I CSAPLÁROS István: A Zalán futásának első kidolgozása. Az eredeti kéziratból bev. és kiad. Kozocsa Sándor. Bp. 1937. I PETRÓCZI István: Sackwille-West, Victoria Mary): Szent Johanna. Bp. 1937, Athenaeum III BABICS András: Hegedűs Lóránt: Két Andrássy és két Tisza. Bp. (1937), Athenaeum Hl (BABICSNÉ PONESZ Aranka) P.: J(osé) Ortega Y Gasset: A tömegek láza­dása. Bp. 1938, Egyetemi ny. IV (BABICSNÉ) PONESZ Aranka: Auguste Rodin: Briefe an zwei deutsche Frauen (Levél két német hölgyhöz) Hrsg. mit Führung von A. Schröder. Berlin (1937). Holle Verl. IV BAJOMI Vilmos: Daniel-Rops: Ce qui meurt et ce qui nait (Aki meghal és aki születik.) Paris 1937, Ed. Plön V BAJOMI Vilmos: C. E. M. Joad : The future of morals (Az erkölcs jövője) Lon­don 1936. VI (KARDOS Tibor) k.: Res Romanae. Collezione diretie dal prof. Vincenzo Ussa­ni: Res Gestae Divi Augusti. Testo, traduzione e commento a cura di Enrica Malcovati. (Róma történelme. Vincenzo Ussani sorozata. Az isteni Augusztusz története.) — Giovanni Costa: Cesare (Julius Caesar) — Cesare Giarratano: Tito Livio (Titus Livius). Roma 1937. VI TEMESI MIHÁLY: Zsirai Miklós: Finn-ugor rokonságunk. Bp. 1937, Magyar Tu­dományos Akadémia VII (BABICSNÉ PONESZ Aranka) P.: Trócsányi Zoltán: Kirándulás a magyar múltba. Bp. 1937, Egyetemi ny. VII BAJOMI VILMOS: Marcel Égaut: La condition chrétienne (A keresztény álla­pot) Paris 1937, Grasset VIH Z.: Büntetőjogi dolgozatok. Finkei Ferenc Irodalmi munkássága négy évtizedes évfordulójának emiéikére. Pécs 1936, Dunántúl 1938. (4. évfolyam) 1—2. szám január-február 3 MOLNÁR, Kálmán: Niederschlag der Staatstheorien im positiven Verfassungs­recht (Az államelméletek tükröződése a tételes alkotmányjogban) A 19. századi két nagy iskolát, a rousseaui atomisztikus és a nemzeti állam el­méletét vizsgálja. Az utóbbi elméletnek iskolapéldája a magyar, mely a Szent Korona tanára épül,

Next

/
Oldalképek
Tartalom