Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1974-1975. (Pécs, 1976)

TANULMÁNYOK BARANYA MEGYE ÉS PÉCS VÁROS 15.-19. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL - Kovách Zoltán: Bél Mátyás Janus Pannoniusról

BÉL MÁTYÁS JANUS PANNONIUSRÓL KOVÁCH ZOLTÁN A tudományok szinte minden ága iránt élénken érdeklődő Bél Mátyás (1684—1749) 1 a „historicus patrius" műveinek jelentős része kéziratban maradt fenn. Vonatkozik ez a meg­állapítás elsősorban megye leírásaira. Ezeknek nagyobb részét 1767-ben Batthyány József kalocsai érsek, a későbbi bíboros, esztergomi érsek (f 1799) az özvegyétől 1600 forinton megvásárolta. A 82 kötetnyi anyag sok kitérővel Esztergomba került 2 , ahol ma is a Főszé­kesegyházi Könyvtár, az ország egyik legrégibb egyházi könyvtára őrzi. E kéziratos anyagban található „Comitatus Baranyaiensis descriptio" címmel Bél Mátyás eredetijéről Lukafalvi Szarka Ferenc által készített 78 lap terjedelmű, fólió alakú másolat 3 . A kézirat elejére illesztett különálló tartalomjegyzék felirata szerint a Baranya megyei kö­tetnek eredeti példánya nincs meg („maculatorium hujus tomi nullum exstat"). Bél Mátyás szokása szerint két főrészre osztva tárgyalja anyagát. A második rész, a pars specialis elején a pécsi ,,processus"-sal foglalkozik. Itt közli 62 pécsi püspök nevét rövid élet­rajzi adatokkal a 29-49. lapokon, Bonipertustól Nesselroth Ferenc Vilmosig. Az utóbbi adat el is dönti a terminus post quem non-t: Bél eredeti kéziratát Nesselroth életében írta meg, tehát 1732 előtt 4 . Mivel a Janus-filológia elvégzendő feladatai közé tartozik a költő utóéletének lehető tel­jességgel történő felkutatása 5 , erre való tekintettel szeretnénk ezt a rövid, a kéziratban mind­össze 34 sornyi — tudomásunk szerint eddig még nem publikált — Bél Mátyás-féle Janus-biog­ráfiát közzétenni: hogyan látja egy barokk-kori tudós Janus Pannonius alakját a 18. sz első felében. Bél Mátyás a tőle megszokott erudicióval mutatja be Pécs költő püspökét. Tömören, csak a lényegre törekedve. Kiemeli latin és görög nyelvtudását, verselőtehetségét. Pannónia Pub­lius Ovidius Naso-}ának (i. é. 43— i. u. 17.) nevezi őt. Itthon végzett tanulmányai után nagy­bátyja, Vitéz János, a későbbi esztergomi érsek (t 1472. augusztus 9.) segítségével 17 éven át Ferrarában a múzsákkal foglalatoskodik. Mesterei a veronai Guarino (1373—1460), akihez költőnk gyermeki szeretettel ragaszkodott és narni-i Galeotto Marzio (1427—1497), Janus leghívebb barátainak egyike. Hazájába visszatérve Mátyás pécsi püspökké teszi. Az egyház­kormányzatban és a politikában egyaránt otthonos. Követként Velencében és a pápánál sikeresen működik. Belekeveredik a Mátyás elleni összeesküvésbe nagybátyjával, Vitéz Já­nossal együtt, menekülni kényszerülve fejezi be életét, fiatalon. 6 Bél Mátyás az általa használt történeti források közül hivatkozik Antonio Bonfini-re (1434 k.—1503), Ludovico Tubero-m (1459— 1527) és Czvittinger Dávidra (16767—1743). A pontos idézetekből megállapítható, hogy Bonfini decasainak 1606-os haunai (RMK III. 1027), Tu­bero commentarjainak 1603-as frankfurti és Czvittinger Specimenjének 171 l-es frankfurti­lipcsei kiadását használta. A biográfiai adatokat a költő-püspök verseiből vett idézetekkel illusztrálja. Mindkét ki­választott idézet a magyarországi elégiákból való. Az első, anyjának, Vitéz Borbálának 1463. december 10-én bekövetkezett halálára írt Threnos de morte Barbaráé matris-ból a 111-112. sor, 7 a másik pedig az 1464. október-novembere táján a Zvornik vára alatti táborozáskor írt De se aegrotante in castris elégia 117—120. sora 8 . Bél Mátyás — amint az elmondottakból kitűnik — kiváló történeti és irodalmi felkészült­séggel rajzolt mini-portrét Pécs fiatalon, alig 38 évesen elhunyt költő püspökéről, Janus Pan­noniusról (1434. aug. 29. Kesince — 1472. március 27. Medvevár).

Next

/
Oldalképek
Tartalom