Az Élet, 1908 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1908-01-20 / 1. szám

III. évfolyam. Nagykároly, 1908. január hó 20. 1. szám T~ / r~\ / / Az alkohol ellenes szövetség hivatalos közlönye. — Megjelenik minden hó 20-án. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykároly, Szatmár vármegye, m­Felelős szerkesztő és laptulajdonos: £)r. Szentkirályi Sándor az alkoholellenes szövetség titkára. Előfizetési ár: Egész évre Fél évre 4 kor. 2 kor. Hirdetéseket, valamint a lap előfizetési árát felveszi a kiadóhivatal. Budapest, január löt . Köszönetnyilvánítás. J V ‘ w+ • ' A. ’ * - «, Az ország több részéből olyanoktól, akiket állásuk vagy hajlamuk a népélettel szorosabb összeköttetésbe hoz, elismerő leveleket veszek az alkoholellenes mozgalomban csekély részvételemért, minthogy lehetetlen mindezeket a megtisztelő nyilatkozatokat egyenkint megköszönnöm, fogadják az emlitett leveleket irói ezen az utón hálám kifejezését, szives rokonszenvükért. Gróf Apponyi Albertné. Alkoholista gyermekek. Az alkoholista gyermekek statisztikája minden­esetre nagyon érdekes statisztika. Megdöbbentően szo­morú az a kép, melyet ez a statisztika fest a pálinka- ivás szenvedélyének terjedéséről. A számok, mint va­lami tolvajlámpa, hirtelen megvilágítják a nyomort, a szennyben, a salakban küzködők nyomorúságos életét. Látjuk az egyszobás lakások páriáit, az ágyrajárókat, az albérlőket, akiknek miden gyönyörűségük a pálinka. A pálinka a boldogságuk és ez a gyönyörűségük a gyer­mekeknek is, a kis hat hét esztendős iskolába járó gyermekeknek. A főváros a Dob-utcában építtetett gyönyörű is­kolát. Mintaiskola ez, melynek elegáns, úri a berende­zése. Még külön fürdőszobája is van ennek az iskolá­nak, hogy legyen hol megfürdetni a kis gyermekeket, ha éppen valaki meg akarná fürdetni őket. A Dob-utcai iskola berendezése úri, elegáns. De a kis gyermekeket, akiket az irás-olvasás tudományára tanítanak meg a szép iskolában, már nem lehetett igy összeválogatni. Szegény emberek gyermekei járnak ide, munkások, nap­számosok gyermekei; a Dob-utca lakói nem gazdagok. Előttünk az a statisztika, amelyet a Dob-utcai iskola tanítónői állítottak össze arról, hogy hány leánygyer­meknek adnak otthon pálinkát. Nagyon szomorú ez a statisztika. íme, közreadjuk az adatokat: Az 1. a) osztály 64 leánynövendéke közül 24 kap szeszes italt; 20 leányka kap mindennap, 4 kivételes esetekben. Az I. b) osztály 64 növendéke közül 33 kap sze­szes italt; 18 naponta, 15 kivételesen. A II. a) osztály 48 leánynövendéke közül 27 kap szeszes italt; 19 naponta, 3 kivételesen. A II. b) osztály 47 növendéke közül 25 kap sze­szes italt; 9 mindennap, 16 kivételesen. A III. a) osztály 39 növendéke közül 27 kap sze­szes italt; 5 mindennap, 22 kivételesen. A III. b) osztály 39 növendéke közül 31 kap sze­szes italt; 8 naponta, 23 kivételesen. A IV. a) osztály 50 növendéke közül 19 kap sze­szes italt; 6 naponta, 13 kivételesen. A IV. b) osztály 49 növendéke közül 26 kap sze­szes italt; 7 naponta, 19 kivételesen. Az V. osztály 56 növendéke közül 35 kap szeszes italt; 14 naponta és 21 kivételesen. Összesen 459 leánygyermek közül 247 kap szeszes italt, 106 mindennap és 141 kivételesen. AZ ELET.

Next

/
Oldalképek
Tartalom