Az Élet, 1907 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1907-01-20 / 1. szám

El. évfolyam. Nagykároly, 1907. január hó 20. Lapunk barátait felkérjük, — hogy az alkoholellenes mozgalmat támogató közleményeikkel bennünket felkeressenek — és lapunkat, mely embertársaink, valamint utódaink egészségéért vette fel a küzdelmet, lehetőleg széles körben terjesszék. E helyütt az öröm jól eső érzetével mondunk köszönetét llosvay Aladár szatmármegye alispánjának, ki lapunk kitűzött czélját méltányolva a következő körrendeletét bocsájtotta ki: 24734—1906. szám. Szatmárvármegye alispánjától. Dr. Szentkirályi Sándai ügyvéd, nagykárolyi 'lakosnak*'az „■Elei“ ezimii alkoholellenes havi folyóiratának ajánlása. Körrendelet. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák. Köztudomású dolog, hogy az alkohol, különösen a faluhelyen lakó földmives és a szerény megélhetési viszonyok közt élő iparos osztályban minő pusztításokat visz véghez erre való tekintetből nem eshetik kifogás alá „Az Élet“ czimü havi folyóirat, melynek egész évre az előfizetési ára csak 4 korona, a községi pénztár terhére megrendeltessék, még abból az indokból is, miután folyamodó a hozzám intézett kérvényében még azt is előadta, hogy az alkoholellenes eszméket nemcsak lapja utján, hanem szolga- bírói székhelyek és népesebb nagyközségekben egyedül és kizárólag a saját költségén fog megjelenni, egyrészt ez irányban szabad előadásokat és fel­olvasásokat tartani, másrészt pedig alkoholellenes egyesületeket létrehozni, mely egyesületek ezután az alkoholellenes eszméket tovább nevelnék, fentar- tanák és terjesztenék. Ezért ily értelemben való eljárás czéljából a kellő lappéldányokat kiadom azzal, hogy az előfizetési dij küzvetleniil a szerkesztő czimére Nagykárolyba küldendő. Nagykároly, 1907. január hó 3-án. llosvay, alispán. , K e r e1e ml AZ ÉLET. Alkohol ellenes, valamint az elmebetegek ügyeivel foglalkozó lap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom