Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1932

27 Magántanulók: Kovács Margit rk. Tóth Julianna ev. Vizsgálatlan maradt: Fekete Gergely rk. Kimaradt: Feuchtmann Zsigmond rk. Összesen 37 tanuló. VII. Az érettségi vizsgálatok. Ebben a tanévben három ízben is tartottunk érettségi vizsgálatot. A szeptember havi pótló- és javító-érettségi vizsgálatokon nemcsak a saját tanulóink, hanem a békéscsabai ev. reálgimnázium tanulói is részt vettek. Még pedig 11-en teljes érettségi vizsgálatot tettek, 12-en pedig egy tárgyból javitóvizsgálatot. Az érettségi írásbeliek szeptember 3., 5. és 6-án, a szóbeliek meg 8. és 9-én voltak. A magyar nyelv és irodalomból a tétel ez volt: A két Kisfaludy. Eredmény: 2 jó, 8 elég­séges, 1 elégtelen. A latin nyelv és irodalomból: Ovidius Fasti II. 813—837. Eredmény: 10 elégséges, 1 elégtelen. Német nyelv és iro­dalomból: Lenau és a magyarok. Eredmény: 11 elégséges. A szóbeli vizsgálatokon a Püspök úr képviseletében nagytiszteletű Bezegh Sámuel püspöki titkár úr elnökölt, inig a Közoktatásügyi Minisztériumot nagy­tiszteletű Szlávik Mátyás ny. theológiai dékán úr képviselte. A 11 teljes vizsgálatot tevő közül 9 egyszerűen megfelelvén, érett lett, 2 azonban a decemberi javító-érettségi vizsgálatra utasíttatott. A 12 ja­vító közül 11 javított, egyet azonban a bizottság a decemberben tar­tandó javítóvizsgálatra utasított. Ez a három tanuló azután a decemberi javító vizsgálaton egy-egy elégtelenjét kijavítván, szintén érettnek nyil­váníttatott. Az elnök úr és a kormányképviselő úr fogadják szives és megértő munkájukért a tanári kar hálás köszönetét. A rendes évvégi érettségi vizsgálatokra 35 tanuló jelentkezett. Az írásbeli vizsgálatok május 15., 16. és 17. napjain voltak. A magyar nyelv és irodalomból a tétel ez volt: Mire tanít bennünket Madách „Az ember tragédiájáéban? Eredmény: jeles 6, jó 12, elégséges 15, elégtelen 2. A latin nyelv és irodalomból ezt a szöveget kellett le­fordítani: Cicero: Oratio in Catilinam IV. 9., 10. c. Eredmény: jeles 5, jó 9, elégséges 19, elégtelen 2. A német nyelv és irodalomból a tétel ez volt: Goethe és az olaszországi út. Eredmény: jeles 4, jó 7, elég­séges 22, elégtelen 2. A szóbeli vizsgálatokat június 19., 20., 21. és 22-én tartottuk meg, melyeken az egyházi főhatóságot nagytiszteletű Kemény Lajos esperes lelkész úr, a m. kir. kormányt pedig Dr Moór Elemér szegedi polg. isk. tanárképző főiskolai tanár úr képviselte. Fá­radságos és tapintatos munkájukért őszinte köszönettel adózunk nekik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom