Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1931

19 5. Cohle; Isten, ki fenn uralkodói. — Szügyi: Örök Isten; énekli a leánynevelő-intézet énekkara Micsinay Gizella tanárnő vezetésével. 6. Baja Mihály: Luther és a biblia. Szavalja : Teszák Endre VI. o. rg. t. 7. Hymnus. Énekli az egész közönség. A második eslénk a húsvéti hangulat jegyében március 13-án folyt le a következő programul mellett: 1. Keresztfán én üdvösségem. . . 1. vers, énekli az egész közönség. 2. Ruttkay Sándor: Miatyánk. Szavalja: Komonyi Margit 1. o. int. növ. 3. Mendelssohn: Téli dal. Előadják: Veljacsek Katalin III. o. int., Komán Zsuzsa IV. o. int. és Lukács Ibolya gazd. növendékek; zongorán kiséri Schneicker Gizella IV. o. int. növ. 4. Ünnepi beszédet mond Dr H. Gaudy László pesti vallástanítási igazgató 5. Lampérth Géza : A mélységből Szavalja : Homonnai Edit IV. o. int. n. 6. Singeleé 1. B. Op. 94. Troubadour — fantázia. Hegedűn előadja: Telmányi József Vili. o. rg. t.; zongorán kiséri: Rosner Lajos a Fiú­nevelő-Otthon főtisztje. 7. Váradi Antal: Ressurexit. Szavalja : Pap János Vili. o. rg. t. 8. Te, ki bűntelen szenvedtél. . . 1. vers, énekli az egész közönség. A harmadik vallásos esténk április 13-án folyt le s a következő pontokból állott: 1. Tündöklő hajnali csillag. . . 1. vers, énekli az egész közönség. 2. Somogyi Antal: Jézus és a kis gyermekek. Szavalja: Janurik Mária gazd. isk. növ. 3. Moyzes: Fohász. Előadja a leánynevelő-intézet énekkara. 4. Ünnepi beszédet mond Szabó Lóránt rákosligeti hitoktató lelkész. 5. Stein : Mindeddig megsegített az Úr. . . Előadja a Petőfi-reálgim- názium egyházi énekkara. 6. Csengey Gusztáv: Az első ibolya. Szavalja: Margócsy Gyula VII. o. rg. tanuló. 7. A nap elmúlt . . . Énekli az egész közönség. Itt említjük meg, hogy a „Pro Christo“ ifjúsági világszövetség hazai szervének képviseletében ntü Zászkaliczky Endre, iskolánknak egykori jeles növendéke, a tanári kar jelenlétében május 26-án tartott konferenciát ev. ifjainkkal, majd a „Pro Christo“ szövetség nyári tábo­rozását ismertette. A református tanulóinkat téli istentiszteleteken és egyházuk énekei­nek gyakorlásában Székely Ödön hévizgyörki ref. lelkész úr oktatta, különben mint protestáns tanulók közösen vettek részt az evangélikus ifjúságunkkal a vallási élet belső misszióinak keretében. Református tanulóink közül ez évben éllek először az Úr vacsorá­jával május 5-én Tárnok János III. o. és Fónyad Károly IV. o. tanulók. A február 20-áu Budapesten tartott református ifjúsági konferencián is­kolánkból a következők vettek részt: Körmendy Sándor, Szabó László, Tóth Lajos és Tóth István VIII. o, Antal Lajos, Hajdú Zoltán, Szaniszló Ferenc VII. o., Dúzs Gedeon VI. o., Erdélyi Endre, Mikes László, Molnár And­rás V. o. tanulók. A róm. kath. tanulók lelki gondozását Kausz József hévizgyörki expozítus, intézetünk államilag és egyházilag kinevezett kath. vallástanára vezette. Gyónást tartottak október 5-én, december 18-án, március 19-én és június 13-án. Részt vettek gyászistentiszteleten november 2-án, feb­ruár 10-én a hamvazáson, március 17—19. napjain pedig három napi lelkigyakorlatot tartottak. Hittani vizsgáikon mint püspöki biztos Tatarek Béla aszódi esperes-plébános úr jelent meg, kinek 25 éves jubileumát 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom