Zárszámadás, 1938-1939

Jelentés az 1938-1939. évi zárszámadásról

381 KÜLÖNFÉLE JELENTÉSEK: ÁLLAMI INGATLANOK ELIDEGENÍTÉSE. 384 V. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter jelentése közutak kiépítési költségeinek hitelművelet útján való biztosításáról (útépítési kötelező jegyek). Az 1934: XXI. t.-c. 2. §-ának (1) bekezdése, továbbá az 1936: XV. t.-c. 2. §-ának (1) bekez­dése, végül az 1937 : XIV. t.-c. 2. §-ának (1) bekezdése felhatalmazta a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztert, hogy egyes állami vagy államosítandó közutakat összesen mintegy 10-5, 13 4, illetőleg 6 millió aranypengő költség keretén belül kiépíttethessen s e munkálatok költségeit a pénzügyminiszterrel egyet­értőleg hitelművelet útján biztosíthassa. Az 1934: XXI. t.-c. 1. §-ában a pénzügyminiszternek adott fel­hatalmazás alapján állami útépítési célokra a kereskedelem- és közlekedésügyi tárca rendelkezésére bocsátott 1-5 millió P — amint az az 1935/36. évi zárszámadás kapcsán már bejelentést nyert — a hitel­keret megállapításánál szintén figyelembe vétetett. Ezek szerint közutak kiépítési költségei 31-4 millió P erejéig voltak hitelművelet útján biztosíthatók. Az említett törvénycikkek 2. §-ának (2) bekezdése értelmében az évi zárszámadás kapcsán a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter köteles jelentést tenni az igénybevett hitelek összegéről és azok felhasználásáról. Ennek folytán a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a következőket jelenti : „Az 1934 : XXI. t.-c. 1. és 2. §-a, az 1936 : XV. t.-c. 2. §-a és az 1937 : XIV. t.-c. 2. §-a alapján végrehajtott útépítési munkákkal kapcsolatban az 1938. évi június hó 30.-áig kiadott 28,445.000 P értékű kötelezőjegyen kívül a tárgyévben további 3,628.000 P értékű kötelezőjegy, összesen tehát 32,073.000 P értékű kötelezőjegy adatott ki. Minthogy az említett törvényszakaszok által a hitelkeret 31,400.000 P-ben állapíttatott meg, a kiadott kötelezőjegyek értéke 673.000 P túllépést mutat. Ennek oka az, hogy a végre­hajtandó útépítési munkák költségei előzetesen nem állapíthatók meg pontosan, aminek következtében az említett törvényszakaszokban megjelölt hitelkeretek is csak megközelítőleg voltak betarthatók. A tárgyévben foganatosított munkálatok során kiépítést nyertek, illetőleg befejeztettek a Szé­kesfehérvár—gráci állami közút városlődi szakasza, a Cegléd—kecskeméti állami közút, a Budapest—­Püspökladány—kolozsvári állami közút Püspökladány—berettyóújfalui szakasza és a Győr—soproni állami közút egyes szakaszai. A fenti 3,628.000 P értékű kötelezőjegy munkánkénti részletezése a következő. Kiadatott : a Székesfehérvár—gráci állami közút Veszprém—országhatárszéli szakaszának átépítéséért 639.000 P értékű kötelezőjegy ; a Polgárdi—keszthelyi állami közút egyes szakaszainak átépítéséért 56.000 P értékű kötelezőjegy ; a Székesfehérvár—gráci állami közút városlődi szakaszának átépítéséért 368.000 P értékű kötelezőjegy ; a Cegléd—kecskeméti állami közút átépítéséért 543.000 P értékű kötelezőjegy ; a Budapest— Püspökladány—kolozsvári állami közút Püspökladány—berettyóújfalui szakaszának átépítéséért 1,886.000 P értékű kötelezőjegy, végül a Győr—soproni állami közút egyes szakaszainak átépítéséért 136.000 P értékű kötelezőjegy." E miniszteri jelentéssel kapcsolatban a legfőbb állami számvevőszék a kereskedelem- és közle­kedésügyi tárcának az útépítésekből keletkezett — legutóbb az 1937/38. évi állami zárszámadás 362. oldalán ismertetett — kötelezőjegy-tartozása tárgyévi alakulására nézve a következőket említi meg: A tartozás tőkeálladéka, mely a fentebb tárgyait felhatalmazásokat megelőzőleg kibocsátott kötelezőjegyekből eredő törlesztetlen tartozást is magában foglalja, az év elején 27,281.055 P 41 f volt. Az év folyamán a fenti miniszteri jelentésben említett 3,628.000 P értékű kötelezőjegy kibocsátásából keletkezett újabb tartozás a kereskedelem- és közlekedésügyi tárcát terhelő adósságoknál az 1. tétel alatt gyarapodásként van kimutatva. A tárca terhére ilykép mutatkozó 30.909.055 P 41 f tartozás tőketörlesztésére 5,689.588 P 03 f, kamatokra 1,343.441 P 58 f, összesen 7,033.029 P 61 f fizettetett ki a tárgyévben, mely összeg a tárca 4. ,,Államépítészeti hivatalok, közutak és közúti hidak" címe beruházásainak 4. rovata keretében szá­moltatott el. A kötelezőjegyek kibocsátásából származó tárcatartozás tőkeálladéka az 1938/39. év végén 25,219.467 P 38 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom