Zárszámadás, 1926-1927

Jelentés az 1926-1927. évi zárszámadásról

192 EGYÉB .JELENTÉSEK. a Falusi kislakás épitésére nyújtandó kölcsönökre előirányzott 8,120.000 P hitelből pedig 6,200.000 P-t az 1927. évi február hó 4.-én tartott miniszter­tanács rendelkezése folytán üzletrész jegyzés formájában kellett a Falusi kislakásépitő szövetkezet rendelkezésére bocsátani. Ehhez képest az előbb emiitett hitelből 2,636.363 drb á 2 P névértékű üzletrész jegyzésére 5,272.726 P, beiratási dijra 527.274 P, az utóbbi hitelből pedig 2,818.182 drb á 2 P névértékű üzletrész jegyzésére 5,636.364 P és beiratási dijra 563.636 P fordíttatott. Itt megjegyeztetik, hogy mivel a szövetkezet szervezési és adminisztrá ciós költségeinek fedezéséről is gondoskodni kellett, ezért vált szükségessé a Falusi kislakás épitő szövetkezet már fentebb emiitett alapszabály módosítása értelmében üzletrészenként 20 f beiratási dijat fizetni, amelynek befizetésétől a cél érdekében eltekinteni nem lehetett. 2. Az állami kislakások épitésére előirányzott összeg terhére oly kiadások is számoltattak el, amelyek a számviteli utasitás rendelkezései szerint a beruházási hitelt nem terhelhetik és ennek folytán indokolást igényelnek. Nevezetesen itt számoltatott el a számviteli utasitás 29—32. §-aitól eltérően az a 255.328 P 08 f kiadási többlet is, amely a korábban felépitett lakótelepeknél és bérházaknál annak következtében merült fel, hogy a köz­üzemi költségek a lakásrendeletben alacsony összeggel megállapított köz­üzemi pótlék bevételéből fedezhetők nem voltak. E kiadás azért számoltatott el itt, mert másutt erre megfelelő fedezet nem volt és azért nem lehetett e kiadás elől elzárkózni, mert különben az egyes közüzemi szolgáltatásoknál nem fizetés esetén a kikapcsolás veszélye fenyegetett. Itt nyert továbbá elszámolást a minisztérium politikai államtitkára részére rendelkezésre bocsátott gépkocsi 11.946 P 54 f-t tevő üzemköltsége. A gépkocsi azért bocsáttatott az államtitkár rendelkezésére, mert ügyköréből folyóan számos helyszíni kiszállása volt, melyek különösen az állami lakás­építés vezetésével is kapcsolatos munkakörében merültek fel. Az üzemköltség a számviteli utasitás 122. §-a értelmében nem a hasznos beruházásoknál, hanem a tárca „Központi igazgatás" cim rendes kiadásainak „Dologi kiadások" rovatán lett volna elszámolandó, minthogy azonban e rovaton csak két gép­kocsi üzemköltségéről történt gondoskodás, a szóbanforgó harmadik gépkocsi üzemköltsége az előirányzatban nem találhatott fedezetet. Az 1897 : XX. t.-c. 22. §-ában foglaltakhoz képest még külön bejelen­tést igényel, hogy a lakásépítési hitel terhére számoltatott el a különböző állami lakótelepeken az elodázhatatlan helyreállításokkal és tatarozásokkal járó 125.700 P 47 f kiadás és az újpesti volt katonai vonatszertári lakó­telepen létesített kultúrháznak 9.989 P 20 f-t tevő épitési költsége is. Az állam által épített újpesti szükségbarakk lakótelepeken ugyanis kizárólag a legszegényebb munkáscsaládok laknak, akik, minthogy jóformán

Next

/
Oldalképek
Tartalom