Zárszámadás, 1892

Földmivelésügyi ministerium

erdők. 65. melleklet. Tényleges bevétel kiadás Magyar­Horvát­l'rt országban frt kr | kr Összesen Magyar- és Horvátország frt ki­Hátralék a folyó év végével frt kr Észrevétel 2) 4,251.818 8.294 4,260.112 5,822.075 8.056 31 Vs 63V* 95 5,830.132 V. 75 Vs 796.959 535.583 43'/s 97 886.397 413.835 433.859 20' 433.859 20 Ví 4) 2,277.600 06 2,277.600 6.056 159.797 6.449 189.303 06 47 47 Vs 71 68 V, 4,685.677 8.294 4,693.972 ,099.675 8.056 8,107.732 803.015 695.381 892.846 603.139 52 63 Vi 15V, 92 89Vs r/. 90'/, 44 V 2 85'/. 31'/, 230.761 1.225 231.987 3,665.282 38.232 3,703.514 171.480 456.319 01V, ') A inult év végével maradt terhelő hátralék 231.830 frt 67 1/ 2 kr, szaporodott: helyesbités folytán . 28.532 » 20% kr ral, együtt . 260.362 frt 88 kr. apadt: compensatiok folytán . . . 30.109 frt 58 kr, helyesbités és elévülés folytán . 9.239 »_36 » 39.348 frt 94 kr, fölvétetett 32 487, 80Ví 54 V 2 77 221.013 frt 94 kr. 2) Ebben foglaltatnak uiár 1891. évben kifizetett, de tévesen mint •> megtérítendő előlegek« átfutó kiadáskép elszámolt összegek, u. m. : a beszterczebányai erdöigazgatóságnal . . . 7.672 frt 45 kr, a mármaros-szigeti » ... 9.921 » 60 » a zsarnóczai erdöhivatalnál 10.685 » 25 » együt . 28.279 frt 30 kr. 3) A mult év végével maradt cselekvő hátralék 3,872.364 frt 63 kr, szaporodott: más cziinekből történt átutalás és helyesbités folytán 8.667 » 62 krral, apadt: compensatiok folytán helyesbités és behajthatlanság folytán fölvétetett együtt . 3,881.032 frt 25 kr. 30.109 frt 58 kr, 56.152 » 967* » 86.262 frt 54 V, krral, . 3,794.769 frt 70'/ 2 kr. 4) A bevételből compensáltatott 1.960 frt, mely Ruzicska István szerződés szegő vállalkozó biztositékának felét képezte, s az állani javára bevételben volt elszámolva, de a csődtömeg gondnokság kérése folytán elő­irányzaton kivül visszaadatott. s) A mult év végével maradt cselekvő hátralék, és pedig: a rendis bevételeknél a beruházásoknál 541.654 frt 48', 2 kr, 3.437 » 46 » együtt . 545.091 frt 94 1 /, kr, szaporodott: más czimektől történt átutalás folytán . 1.977 frt 59' , krral, együtt . 547.069 frt 54 kr. apadt: behajthatlanság és helyesbités folytán . 918 frt 82 krral, fölvétetett 546.150 frt 72 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom