A Hét 1985/2 (30. évolyam, 27-52. szám)

1985-08-30 / 35. szám

A Gsemadok életéből FÉL ÉV — MÉRLEGEN Léván (Levice) könnyen eltéved, aki csak az emlékeire hagyatkozva indul a városnak. A közeli Mohiban (Mochovce) épülő atomerő­mű gazdasági- szociális-kulturális hátteré­nek kiépítésével kapcsolatos beruházások gyakorta megváltozatják a város arculatát, kedves vagy bosszúságot kiváltó újdonsá­gokkal lepve meg a több év után erre vetődő utazót. Utcák, háztömbök tűnnek el és adják át a helyűket új létesítményeknek. Toronyhá­zak. munkásszállók épülnek kiemelt beruhá­zásokként. boszorkányos gyorsasággal. Nincs könnyű helyzetben az sem. aki a Csemadok helyi szervezetének székházába szeretne eljutni. A pár évvel ezelőtti székház népszerű kulturális központ volt, a mai bi­zony kevésbé ismert. Néhány tétova útbaiga­zító szó után végűi is egy belvárosi, jobb napokat is látott épület felé kalauzolják az érdeklődőt. A főutcának is tekinthető széles RANDEVÚ A FOLKLÓRRAL Helyszín: Szímő (Zemné), időpont: június 16, az 1985-ös esztendő nyarának kezdete. Az Érsekújvártól (Nové Zámky) néhány kilométernyire levő községben a Csemadok helyi szervezete vezetőségének lelkesedése, szervezőkészsége és gondos munkája nyomán immár hagyománnyá vád a járás legjobb folklórcsoportjainak, éneklöcsoportjainak, zenészeinek és táncosainak találkozója, tudásuk, tehetségük bizonyítása, nemzeti kultúránk hagyománya­inak ápolása terén végzett munkájuk eredményének összefoglalása a Vág parti randevú nevű rendezvény keretén belül. A község futballpályáján, melyet az időszerű politikai és történelmi eseményekre való megemlékezések jelszavai díszítettek, több száz néző tapsolhatott a műsorban fellépőknek. A rendezvényt Őszi Irma, a Csemadok jb titkára nyitotta meg, kiemelve annak jelentőségét fontosságát méltatva mindazok munkáját akik szabadidejüket feláldozva, energiát nem kímélve járulnak hozzá az ilyen és ehhez hasonló rendezvények létrehozásához Ezután a szereplők vették birtokukba a színpadot és több órán keresztül tarka műsorral szórakoztatták a nézőket Hétévestől a hetvenévesig mindenki helyet fellépési lehetőséget kapott a műsorban, aki elhivatottságból, a közös ügy hite szerint tehetségének megfelelően, alkotó és őrző szándékkal eljött a „randevúra". Csak a dicséret hangján szólhatunk róluk, a szervezőkről; kötelességtudásukról. KERTÉSZ GÁBOR Az enektocsupurt A crterazenekar es az eneklocsoport közös tellepese út jobb oldali házsora foghíjas, ledöntésre ítélt terület; öreg, idejétmúlt épületek helyét mutatják az üres, szanált részek. Az utca közepén viszonylag ép tömbrész: madár- és díszhalüzlet, mellette a helyi szer­vezet székháza. Jókora kapu, alagútszerü kapualj. Kis udvarra nyílik, ahonnan széles lépcsők vezetnek a félemeletnyi magasság­ban lévő kivilágított termek felé. Az előszoba tétovázásra késztet, a nagyterem ajtaja mö­gül énekszó, ütemes dobogás hallatszik, ha­sonló helyeken jártas embernek egyértelmű információ: a teremben tánccsoport próbál. A bal oldali ablakon át a kisterem képe tárni fel, ott a helyi szervezet vezetősége tart éppen gyűlést. Gondolkodásra nincs idő, nyílik az ajtó. s Forgács Miklós a helyi szervezet elnöke máris befelé invitál. A teremben 17-en ülnek a 23 vezetőségi tag közül, jó arány. Az elmúlt évad munkáját értékelik, az elnöki bevezető után a csopor­tok vezetői kapnak szót. Az ülésterv szerint a következő pont az őszi időszak terveinek megvitatása lesz. Együtt tehát minden, ami miatt jöttem. — Az utolsó ülés a nyári pihenés előtt — súgja az elnök, de már a hozzászólóké a szó. Gáspár István, a színjátszó csoport és az irodalmi színpad vezetője a darabválasztás nehézségeiről beszél. A színjátszó csoport­nak az idén nem sikerült új darabot bemu­tatnia, Örkény István Tóték című tragikomé­diáját játszották ebben az évadban is Dél- Szlovákia több helységében. Az előadások közül mindenképpen kiemelik a párkányi (Štúrovo) fellépést, amely egyike volt a leg­jobbaknak. A színjátszó csoport kamara- együtteseként működő Juhász Gyula Irodal­mi Színpad élénkebb tevékenységgel dicse­kedhet. Tavaly ősszel Radnóti Miklós versei­ből készült szép összeállítással emlékeztek a költőre, az idén májusban pedig színvonalas békemüsorral köszöntötték a felszabadulás 40. évfordulóját. A csoport ősszel új darab bemutatóját tervezi, ennek érdekében 5 tagú munkabi­zottságot alakítottak, amely a tevékenységet és a darabválasztást lesz hivatott irányítani. Városi csoport lévén, nem egyszerű szá­munkra megtalálni a folklórfolyam tiszta for­rásait — foglalhatnánk össze Koncz Margit, a női éneklöcsöpört vezetőjének véleményét, aki hozzászólásában az intenzívebb szakmai támogatás biztosítását kéri a szervezet veze­tőségétől. Hasonló a kérése Ménkű Milánnak is. a citerazenekar vezetőjének, aki nagy elismeréssel szól a tavasszal Gaiántán meg­tartott szakmai tanfolyamról. Szavainak súlyt ad a csoport közelmúltban elért sikere, ami­kor is első helyezést értek el a Fámádon (Famá) megrendezett Tavaszi szél vizet áraszt népdalverseny járási döntőjében. Pöl- hös Árpád, a helyi szervezet tagja ugyanezen a versenyen szintén győzelmet aratott ki­emelkedően jó furulyajátékával. A művelődési klub tevékenysége, azt hi­szem nagyot javult az elmúlt évadban — idézhetjük Dolník Erzsébetnek, a helyi szer­vezet alelnökének a szavait. — Sorolom: A magyar opera bölcsőjénél — történelmi és zenetörténeti előadással egybekötött ko­molyzenei esték; dr. Sándor Károly helytör­téneti előadása; Ágh Tibor népzenei előadá­sa ; Szilva József kamarakiállítással egybekö­tött előadása; az immár hagyományos, ko­szorúzással egybekötött megemlékezés a nagysallóí csatáról. Rákóczi műsoros ünnep­ség; csángó népművészet — diavetítéssel egybekötött előadás; a lévai várban folyó ásatások és rekonstrukciós munkálatok által feltárt leletek elemző ismertetése — ez volt januártól májusig a program. Reméljük, új székházunkban megoldódnak majd a te- rempróEíémák is, igy tevékenységünk még rendszeresebbé válhat — teszi még hozzá sokuk óhaját. Idei legnagyobb problémánk ugyanis a vándorló életmód volt. Hol a Barát­ság Művelődési Házban, hol a nyugdíjasok klubjában tartottuk összejöveteleinket, de „előfordultunk" az ifjúsági szervezet városi klubjában is — fűzi hozzá magyarázatként. A szomszéd helyiségben próbáló tánccso­portra terelődik a szó. A helyi szervezet tánccsoportja múltban Garam Menti Népi Együttes néven működött, a mintegy másfél esztendeje újjáalakult csoport azóta is keresi 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom