A Hét 1983/1 (28. évolyam, 1-26. szám)

1983-01-01 / 1. szám

Következő számunk tartalmából: Varga János: FORRADALMI ÉLETÚT Keszeli Béla: AZ ISMERŐS ISMERETLEN Karel Houba: A FEHÉR PARIPA (folytatásos regény) Miklósi Péter: PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT Dusek Imre: BRÜSSZELI EMLÉK Lacza Tihamér: NEWTON Címlapunkon M. Borský, a 24. ol­dalon Tóthpá/ Gyula felvételei A CSEMADOK Központi Bizottságá­nak képes hetilapja. Szerkesztőség: 815 44 Bratislava, Obchodná ul. 7. Telefon: 332—865. Megjelenik az Obzor Kiadóvállalat gondozásában, 815 85 Bratislava, ul. Čs. armády 35. Főszerkesztő: Varga János. Telefon: 336—686, főszerkesztő-helyettesek: Ozsvald Árpád és Balázs Béla. Tele­fon: 332—864. Grafikai szerkesztő: Král Pétemé. Terjeszti a Posta Hírlap­szolgálat. Külföldre szóló előfizetése­ket elintéz: PNS — Ústredná expedí­cia tlače, 813 81 Bratislava, Gottwal- dovo nám. č. 6. Nyomja a Východo­slovenské tlačiarne n. p. Košice. Előfi­zetési díj egész évre 156,— Kčs. Előfizetéseket elfogad minden posta- hivatal és levélkézbesítő. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vállalati hirdetések: Vydava­teľstvo Obzor, inzertné oddelenie, Gorkého 13, VI. poschodie, tel.: 522—72, 815 85 Bratislava. Index: 49211. Népgazdaságunk továbbfejlődése szempontjából különösen fontosak a kiemelt építkezések. A köztársaság 105 központilag kiemelt építkezésének egyike a vágseltyei (Sala) Dusjo. Felvételün­kön: a szerelők munka közben. A ČSTK felvételei. FELADATOK Akár tudatosítjuk, akár nem, az új év min­denkor új feladatokat állít mind az egyén, mind a társadalom elé. S az óév végén, az új év kezdetén mérlegelünk. Visszatekintünk az elmúlt évre, megvizsgáljuk munkánk jó és rossz oldalát, egyben terveket, új elképzelé­seket szövögetünk. Néhány napja mérteget készített, és új feladatokat tűzött ki társadalmunk vezető politikai testületé is. A CSKP KB november 24-én és 25-én megtartott 7. és az SZLKP KB november 30-án megtartott ülése képet adott arról, hogy miként dolgoztunk 1982- ben és mit igér 1983. A mérleg kedvező. Annak ellenére, hogy 1982-ben is igen nehéz körülmények nehe­zedtek az országra, a nemzetközi imperializ­mus erői sokoldalúan kiélezték a szocialista országokkal szembeni konfrontációt és a gazdasági diszkriminációkat, ami sok tekin­tetben akadályozta a munkát, a legtöbb üzem és vállalat eleget tett az 1982-re előirányzott kötelezettségeinek. A tavaly végzett munkáról készített mérleg eredmé­nyét a CSKP KB 7. ülésén elfogadott határo­zat így összegezte: „lényegében sikerül biz­tosítani a gazdasági élet folyamatosságát s megtartani a lakosság elért életszínvonalát 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom