A Hét 1977/1 (22. évolyam, 1-25. szám)

1977-01-08 / 1. szám

Kővetkező számunk tartalmából: KÖZÖSEN MŰVELŐDNI MÉRLEGEN A MÉRLEG Kapcsolataink MIKSZÁTH KÁLMÁNNÁL CSAK AZ EMLÉKEK MARADTAK... Címlapunkon P. VANÖO a 24. oldalon PRANDL SÁNDOR felvételei A CSEMADOK Központi Bizottsá­gának képes hetilapja. Megjele­nik az Obzor Kiadóvállalat gon­dozásában, 893 36 Bratislava, ul. Cs. armády 35. Főszerkesztő: Varga János. Telefon: 341-34, fő­szerkesztő-helyettes: Ozsvald Ár­pád. Telefon: 328-64. Grafikai szerkesztő. Král Péterné. Szer­kesztőség : 890 44 Bratislava, Ob- chodná u. 7. Telefon: 328-65. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Külföldre szóló előfizetéseket el­intéz: PNS — Ústredná expedí­ció tlace, 884 19 Bratislava, Gott- waldovo nám. 48/VII. Nyomja a Vychodoslovenské tlaciorne n. p„ Kosice. Előfizetési díj egész évre 156,— Kcs. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és levélkéz­besítő. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. In­dex: 49 211. Nyilvántartási szám: SÜTI 6/46. 1 ÜDVÖZLIK A 20 ÉVES HETET TISZTELT ELVTÁRSAK! Engedjék meg, hogy csatlakozzunk lapjuk húszéves jubileuma alkalmából küldött jókívánságokhoz. Ez alkalomból köszönetét mondunk a Hét kiadásával kapcsolatban kialakult jó együttműködésért, ha az utolsó év nem is volt éppen kedvező, s sok igyekezetei és kölcsönös megértést követelt meg. Főként az előállítás területén, miután a kosicei (kassai) nyomda átmeneti kiesése miatt a lap kiadását komoly veszély fenyegette. Sok utánajárás és tárgyalás után közös , erőfeszítéssel ezt a problémát is sikerült megoldani, s január elsejétől a lap ismét rendszeresen hetenként jelenik meg. Ezek az átmeneti nehézségek a szerkesztőségi kollektívát még jobban összekovácsolták, még elkötelezettebb hozzáállásra ösztönözték, még nagyobb szeretettel és odaadással végezték feladataikat, abban a tudatban, hogy erőfeszítéseiket siker koronázza, és a Hét a továbbiakban nemcsak hogy rendszeresen, de színesebben, tartalmasabban, tetszetősebb kivitelben jelenik meg, kerül az olvasó kezébe. Hisszük, hogy ez megfelelő indulást jelent a további évtizedbe. Ehhez és a következő évtizedekhez őszintén kívánunk sok alkotóerőt, elkötelezett ötletet és művészi szintű publicisztikai íráskészséget nemzeteink és nemzetiségeink kultúrájának kölcsönös megismerése terén, sok elismerést az olvasók részéről és jó egészséget, sok sikert a szerkesztőség valamennyi dolgozójának és munkatársának. JÁN PRINC oki. mérnök az Obzor Kiadóvállalat igazgatója TISZTELT SZERKESZTŐSÉG! A CSEMADOK garamkálnai helyi szervezetének nevében fogadják őszinte jókívánságainkat a Hét 20 (és a Fáklya 25) éves jubileuma alkalmából. Közösen emlékezünk meg erről az évfordulóról. Egyben engedjék meg, hogy köszönetét mondjunk azért a munkáért, amellyel a Hét hozzájárult a magyar dolgozók neveléséhez, politikai látókörünk bővítéséhez, egészséges nemzeti öntudatunk és szocialista hazaszeretetük elmélyítéséhez. A további munkához a szerkesztőség dolgozóinak és a lap tudósítóinak sok sikert kívánunk azzal az ígérettel, hogy mi is hozzájárulunk a Hét előfizetőtáborának bővítéséhez. Elvtársi üdvözlettel: A CSEMADOK garamkálnai helyi szervezete TURAY LÁSZLÓ elnök PATASSY ELEK titkár TISZTELT ELVTÁRSAK! Engedjétek meg, hogy lapotok, a Hét fennállásának 20. évfordulója alkalmából elvtársi szeretettel és jó barátsággal köszöntsünk mindnyájatokat és a jövő munkátokhoz, a lapotokra váró komoly társadalmi feladatok elvégzéséhez erőt, egészséget és töretlen alkotókedvet kívánjunk. Lapotok nemzetiségi, szellemi életünknek mindig komoly és alkotójellegű tényezője volt: méltán. Az elmúlt két évtized során céltudatosan, következetesen és egyre fejlődő eszmei és művészi szinten szólt hozzá nemzetiségi kultúránk kérdéseihez. Mozgósított, szervezett és informált. Mi szakmai helyzetünknél fogva leginkább lapotoknak a szlovákiai magyar irodalom kibontakozásában és fejlődésében vállalt tevékenységét értékeljük és megállapítjuk, hogy a Hét két évtizedes eredményei ezen a téren jelentősek és pótolhatatlanok. A Hétben sok kezdő — s ma már kiforrott és jelentős — írói egyéniség indult, irodalomtörténeti értékű viták zajlottak le benne, jó értelemben neveltétek a szlovákiai magyar olvasót. Szeretnénk, ha ezen hagyományaitokat folytatva továbbra is a szlovákiai magyar irodalom támaszai lennétek, értő gazdái és irányítói, igazi fóruma, amelyből nemzetiségi kultúránknak és a sokrétű, de egycélú csehszlovák szocialista társadalomnak egyaránt haszna van. Ehhez mégegyszer minden téren sok sikert kívánunk. Az IRODALMI SZEMLE szerkesztősége nevében: DUBA GYULA főszerkesztő TISZTELT ELVTÁRSAK! i szeretettel köszöntjük a szerkesztőséget szép jubileumuk alkalmából és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig szolgálják a nemes ügyet mindnyájunk megelégedésére. Tisztelettel BATTA GYÖRGY a Kis Építő főszerkesztője KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Számos olvasó köszöntötte és köszönti levelében lapunkat, a 20 éves Hetet, örömüket fejezik ki, hogy lapunk hétről hétre érdekesen és sokoldalúan tájékoztatja olvasóit a fontos hazai és külföldi eseményekről, hazai magyar irodalmunk helyzetéről és sok minden egyébről. A szerkesztőség jóleső érzéssel fogadja az elismerő és köszönőleveleket, még jobb munkával igyekszik rászolgálni az olvasók bizalmára, és ezúton mond köszönetét minden üdvözlő sorért. SZERKESZTŐSÉG 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom