A Hét 1974/2 (19. évolyam, 27-52. szám)

1974-08-23 / 34. szám

Mindig az elsők között A CSEMADOK munkája a luceneci (losonci) járásban A losonci járásban Luőenecben (Losoncon), Fifakovóban (Füleken), valamint Panyidaró- con és Mucsinyban alakultak meg az első helyi szervezetek. A járásszékhelyen id. Barta Jó­zsef, Blaskovics László, Gertner Pál, Gyifkó Lajos, Hollós Lajos, Laurencsik Sándor, Nagy István, Sinka Gyula, Szabó József, Vágó Pál, Vágó Vilmos, Vakarács Gábor voltak az első szervezők. Füleken Kónya Zoltán, Róth Béla, Solymosi István, Takács János, Tary Béla, Teleky Ferenc, Zupkó László voltak a „zász­lóbontók“; Panyidarócon Betyina János, Ka- 'sinszky József, Szaniszló Lajos. Mucsinyban több lelkes szervezővel együtt Miklós József állt ott a CSEMADOK bölcsőjénél. Járásunkban a CSEMADOK-tagság tobor­zására Koncz Béla a járás első instruktora kapott megbízatást. így az ő segítségével ala­kult meg a helyi szervezet Ragyolcon, Fülek- püspökiben, Bénán, Tőrincsen, Vilkén és Rappon. És már 1951-ben sor került a CSE­MADOK első járási konferenciájára. Loson­con 12 helyi szervezet képviselőjének jelen­létében. Ha most visszagondolunk az 1949-től meg­tett útra, örömmel állapíthatjuk meg, hogy a CSEMADOK 25 éves lelkes munkája nem volt hiábavaló. Hazánk magyar dolgozói nagy fej­lődésen mentek keresztül, és ma már meg­állják helyüket a közösségi munka bárme­lyik szakaszán. Sokszor hangzik el a magyar dolgozók, CSEMADOK-tagok szájából, hogy a szlovák, cseh és más nemzetiségű dolgozók­kal együtt akarunk itt élni, dolgozni, s épí­teni a szocialista hazát. Ennek jegyében dol­gozott és dolgozik ma is a CSEMADOK mind országos, mind járási és helyi viszonylatban. A múltra emlékezve, örömmel állapíthat­Huszonöt éves jubileumát ünnepli a CSEMADOK. Országszerte ezüstös, őszhajú fejek hajolnak össze, hogy a múltra emlékezzenek. Bizony, elgondolkoztató dolog, hogy mennyi energia, hány ember, önfeláldozó munkája kellett ahhoz az eredményekben gazdag tevékenységhez, amellyel most jubiláló szövetségünk dicsekedhet. juk meg, hogy milyen pezsgő szervezeti élet folyt például a CSEMADOK losonci helyi szervezetében. Sokan látogatták olvasótermét és könyvtárát, jól működő sakk- és asztalite­nisz-köre volt. A 70 tagú énekkar Kuloványi Lajos, Benyik Zoltán és Csunderlik László karnagyok vezetésével sok sikert aratott, s igényes dalosversenyeken is helytállt. A tánc­csoport Nagy Erzsébet, Sáray Sarolta és Du- ray Éva vezetésével sikeresen szerepelt itt­hon és idegenben is. A színjátszók egymás után és rendszeresen tanultak be színdarabo­kat. Sikeres bemutatóik közé tartozott a Lili- omfi, az Arany csillag, az Ürhatnám polgár, a Lúdas Matyi, a Különleges világnap, a Bú­jócska, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, az Életem Zsóka, a Fanny hagyományai, a Po­tyautas, de ugyanakkor műsoros esteket is tartottak. Volt idő, amikor két műkedvelő színjátszó együttes is működött Losoncon. Egymás után tűntek fel újabb és újabb te­hetségek, tanultak be és vittek színpadra igé­nyes prózai és zenés darabokat. Az elsők kö­zött Böszörményi László és Vágó Pál szerez­tek érdemeket a rendezés és a színjátszó cso­portok megszervezése terén. Később Deák Sándor és H. Kovács Kató követték őket a rendezői munkában. H. Kovács Kató nevé­hez fűződik egyebek között a János vitéz, majd a Csárdáskirálynő és a Bástyasétány 72 sikeres rendezése. Deák Sándor rendezői munkásságában kü­lönösen a Kőszívű ember fiainak színpadra vitele érdemel említést. Nem szabad megfeledkeznünk a szervezet egykor jól kiépített utcabizalmi-hálózatának s állandó kultúrbrigádjának eredményes munkájáról sem. Ez főleg nyáron, a mező- gazdasági csúcsmunkák idején fejtett ki szép tevékenységet. Ocsovay Imre a szülők részé­re szlovák és orosz nyelvtanfolyamokat szer­vezett, de ő volt a kezdeményezője a szülők egyetemének is, amely előadássorozataival a magyar dolgozók ismereteinek bővítését, esz­mei nevelését volt hivatva elősegíteni. Ez a munka 1964 óta folyik. Érdekes mozzanata volt a losonciak munkájának, hogy a városi hangosanbeszélő műsorába hetente rendsze­resen beiktattak ún. CSEMADOK-félórákat. FiTakovo (Fülek) a csehszlovákiai magyar kultúra fejlesztésében éppúgy megállja a helyét, mint ahogy megállta a múlt munkás- mozgalmi harcaiban. Füleken az elsők kö­zött alakult meg a CSEMADOK helyi szer­vezete. Sok értékes népművelési előadás hangzott el itt, ám a fülekiek legmaradan­dóbb sikereiket a színjátszásban érték el. A Gül baba, a Dankó Pista, a Luxemburg gróf­ja című operettek szinte lázba hozták a vá­rost és környékét. De a könnyű műfaj mel­lett komoly darabokat is játszottak. Többször előadták az „Üzenet az élőknek“ és az Ame­rika hangja című drámákat. Az egész együt­test dicséret illeti odaadó munkájáért, s kü­lön elismerést érdemelnek Ludányi László, Szlosziar Pál és Nemecz Jolán. Meg kell em­líteni a negyventagú férfiénekkart is. Számos ünnepélyen sok-sok népdalt és mozgalmi dalt adott elő. Kuloványi Lajos, majd Csaba Mik­lós vezényletével. A férfikórus a közelmúlt­ban újjáalakult és ismét rendszeresen mű­ködik. A járásban ma már a két városi helyi szer­vezet mellett 25 falusi CSEMADOK szerve­zet tevékenykedik. Itt kell kiemelni a panyi- daróci és a mucsinyi helyi szervezetet, ahol a járásban az elsők között kezdődött a rend­szeres CSEMADOK-munka. Fülekpüspöki el­sősorban tánccsoportjáról nevezetes, Tőrin­csen viszont a falu szocializálásáért folytatott küzdelemben forrt egybe a tagság. Lelkes munka folyik Nagydarócon és Ragyolcon, Csákányházán pedig a járás legrégibb CSE­MADOK énekkara működik. A CSEMA­DOK-tagok járásszerte kiveszik részüket a város- és faluszépítési akciókból. E téren kü­lön ki kell emelni a rappi, sávolyi, kalondai és pinci helyi szervezetek tagságát. Nem szabad megfeledkezni a CSEMADOK politikai téren elért sikereiről sem, hiszen a losonci járásban a CSEMADOK-tagok ott voltak az elsők között, amikor a falu szocia­lizálása, a szövetkezetek szervezése folyt. Sőt, a szomszédos községekben is agitáltak, szer­Folyik az elnöki beszámoló a CSEMADOK radzovcei (ragyolci) helyi szer­vezetének évzáró közgyűlésén A CSEMADOK filakovói (füleki) helyi szervezetének színjátszói 10 hót

Next

/
Oldalképek
Tartalom