A Hét 1973/2 (18. évolyam, 27-52. szám)

1973-07-27 / 30. szám

Máriási János Dulov Dvor-i (gyulamajori) olvasónk felvétele. A kép címe: Gabonabetakarítás. FÉNYKÉPEZZEN ÖN IS! Kubovics Lajos galántai olvasónk felvétele. A kép címe: Terefere a vízben. Szaniszló János kosicei (kassai) olvasónk felvétele. A kép címe: Gyö zedelmeskedik az új. LEVELEK, TUDÓSÍTÁSOK NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS • A tvrdosovcei (tardoskeddi) Álta­lános Iskolában két éve alakult meg a honismereti kör. Tagjai azóta, szorgalmasan dolgoznak. Lelkesen láttak hozzá a régiségek gyűjtéséhez. Felkutatták a padlá­sokat, . kamrákat és sok régi hasz­nálati tárgyat, munkaeszközt: kor­sókat, köcsögöket, lámpákat, rok­kákat, könyveket stb. gyűjtöttek össze. A talált tárgyak szinte ki­vétel nélkül mind muzeális érté­kűek. A honismereti, kör tagjai már kiállítást is rendeztek az össze­gyűjtött használati tárgyakból. A látogatók elismerően nyilatkoztak munkájukról, megdicsérték lele-' ményességüket, s ez arra ösztö­nözte a tanulókat, hogy a gyűjtést tovább folytassák! Megalapozták az iskolai, illetve községi múzeu­mot, amelyet a jövőben is gondo­san fejlesztenek. Munkatervükben szerepel a falu forradalmi hagyo­mányainak felkutatása, a község múltjának tüzetesebb megismeré­se és múzeumok látogatása. Érdemes megemlíteni a kör leg­eredményesebben dolgozó tagjai­nak nevét: Varga István, Csányi Tibor, Vanya Sándor, Ladies Ká­roly, Skulec Tibor, Vanya Imre, Bresztó Tibor és Balogh István. Sebestyén József MEGHITT ÜNNEPSÉG ötven évvel ezelőtt alakult meg a filakovói (füleki) munkás fúvós- zenekar az akkori Sfinx fém- és zománcárugyár (a mai Kovosmalt elődje) dolgozóiból. Június első napjaiban a Kovosmalt és üzemi klubja az évforduló alkalmából kétnapos ünnepséget rendezett. Az ünnepségen ott voltak a mate- joveei Tatrasmalt zománcedény­gyár, a rudnai ércbánya üzemi klubjainak, valamint Luéenec (Losonc) és Rimakokava városok­nak fúvószenekarai. Az ünnepség első napján a zenekarok a Kovo­smalt üdülőtelepén találkoztak, ahol felelevenítették a fél évszá­zados múlt eseményeit, élményeit. Barátok, régi harcostársak és ismerősök jöttek össze. Másnap a zenekarok Fülek há­rom pontjáról indultak el vidám zeneszóval s az üzemi klub épü­lete előtt találkoztak. A füleki munkás fúvószenekar lerótta tisz­teletét a már elhunyt kollégák sírja előtt. A klub épülete előtti ünnepségen Jakab Gyula mérnök, a Kovosmalt nemzeti vállalat igazgatója méltatta a munkás fúvószenekar fél évszázados múlt­ját. Az ünnepség alkalmából ki­tüntették a zenekar ma is élő ala­pító tagjait, Takács Józsefet és Palka Gyulát. A zenekar három legidősebb tagja, Tóth Béla, Ponyi Lajos és Bolyós Lajos a „Zenekar érdemes tagja“ kitüntetésben ré­szesült. A zenekar többi tagja emlékplakettet és díszoklevelet kapott. Az ünnepség hivatalos ré­sze után a zenekarok térzenét adtak. A kétnapos találkozó ünne­pi ebéddel ért véget, amelyen a füleki munkás fúvószenekar elbú­csúzott az ünnepségen részt vett testvérzenekaroktól. A zenekarnak napjainkban 26 állandó tagja van. Vezetője Illés Zoltán, karmestere Novodomszky Béla. A zenekar legidősebb tagja Tóth Béla (Csima Béla), aki ugyan már hetven éven felül van, de még ma is nagyon aktív, a leg­fiatalabb pedig Gubányi István — ő még csak 16 éves, de már öt éve játszik a zenekarban. Torpis József NÉHÁNY SORBAN Riccardo Ricciardi, az olasz könyvkiadók doyenje, kilencven- három éves korában, Nápolyban meghalt. Ricciardi barátja volt Benedetto Croce antifasiszta filo­zófusnak is. * * * Megnyílt a Szovjetunió, Jugosz­lávia és Csehszlovákia magyar oktatásnyelvű iskoláiban tanító pedagógusok kéthetes nyári tan­folyama a budapesti Országos Pe­dagógiai Intézetben. * * * Űjabb világrekordot állított fel egy Fiat 125-P típusú lengyel gép­kocsi. Tizenöt nap alatt 50 ezer kilométert tett meg 138,27 kilo­méteres óránkénti átlagsebesség­gel. * * * A brüsszeli Szent Katalin- templomban ismeretlen tettes fel­gyújtotta azt a szeplőtlen fogan­tatást ábrázoló festményt, amelyet a szakértők Rubensnek tulajdoní­tottak. A hatóságok elmebetegre gyanakszanak, mert az elmúlt na­pokban a belga főváros több templomában rongáltak meg ki- sebb-nagyobb mértékben olyan festményeket, amelyek Máriát ábrázolják. * * * John Cranko neves angol ko­reográfus, Amerikából hazatérő­ben, a repülőgépen, szívroham következtében meghalt. A negy­venhat esztendős Cranko 1961 óta a stuttgarti operaház balett-társu­latának igazgatója volt. * * + Goethe életéről forgat tévé­filmet Volker Schlöndorf német rendező, a többi között Weimar- ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom