A Hét 1973/2 (18. évolyam, 27-52. szám)

1973-07-06 / 27. szám

TÖRTÉNELMI TÜKÖR JULIUS 4 ■ 70 éve, 1903-ban Kolozsvárott született Szervátius Jenő szobrász, állami díjas érdemes művész, a ro­mániai magyar képzőművészet kivá­ló személyisége. Tanulmányait Pá­rizsban kezdte, majd Kolozsvárott folytatta. 1929-ben szerepelt először kiállításon Bukarestben, ahol azon­nal díjat nyert. Szervátius egész életműve perdöntő bizonyíték arra, hogy a legmélyebb népi ihletésű mű­vészet egyúttal az egész emberiség közös javaihoz tartozik. JÜLIUS 5 ■ 120 éve, 1853-ban Kisszebenben született Csontvóry Kosztka Tivadar festő. Gyógyszerész volt, csak 41 éves korától tanult rendszeresen festeni. Csontváry a század eleji magyar festészet egyik legjelentősebb és nemzetközi viszonylatban is rendkí­vüli érdeklődést kiváltó müvészegyé- nisége. Meghalt 1919. június 20-án Budapesten. JÜLIUS 9 ■ 250 éve, 1723-ban Jászapátiban született Makó Pál matematikus és fizikus, egyetemi tanár, korának egyik legkiválóbb matematikusa. Részt vett a Ratio educations kidol­gozásában, a matematikus- és mér­nökképzés korszerűsítésében. Számos tankönyve és traktátusa jelent meg latin nyelven. Meghalt 1793. augusz­tus 18-án Budán. JÜLIUS 10 ■ 60 éve, 1913- ban ezen a na­pon hunyt el MikoláS AleS ne­ves cseh festő. Képeinek tár­gyát a cseh tör­ténelemből, első­sorban a huszita hagyományok köréből és népregék­ből meríti. Igen népszerűek az ilyen tárgyú rajzai és cseh népdalokhoz készült illusztrációi. ■ 85 éve, 1888-ban Volóban (Gö­rögország) született Giorno de Chirico olasz festő, a 20. század egyik leg­nagyobb festőművésze. 1911-től Pá­rizsban a modernista irányzatok hí­ve, később azonban megtagadta ko­rai műveit, s noha a szürrealisták igen nagyra becsülték munkásságát, nem vett részt a mozgalomban. ■ 100 éve, 1873-ban Moszkvában született Vlagyimir D. Boncs-Bruje- vics szovjet—orosz irodalomtudós, politikus, történész. Fiatalon bekap­csolódott a forradalmi mozgalomba és jelentős szerepet vállalt a bolse­vik irodalom kiadásában. A forra­dalom után Lenin egyik legközeleb­bi munkatársa volt. Visszaemlékezé­seiben a szemtanú hitelességével vall Leninről és a szovjet hatalom első éveiről. JÜLIUS 14 ■ 1789-ben ezen a napon kezdődött a francia polgári forradalom, Párizs forradalmi tömege lerombolta a Bastille börtönt, az önkényuralom jelképét — a francia nép nemzeti ünnepe. A HÉT VENDÉGE JÁN JANOVIC mérnök, az SZSZK mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztere Néhány nap múlva megkezdő­dik az aratás, az idei gabona- termés betakarítása. A Szlovák Szocialista Köztársaság párt- és állami szervei felhívással fordul­tak a mezőgazdaság és a nép­gazdaság más ágazatai illetékes szerveinek dolgozóihoz, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja XIV. kongresszusa határozatának szellemében tegyenek meg minden előkészületet az aratás gyors, za­vartalan menetének, a gabona veszteségmentes begyűjtésének biztosítására. Ján Janovic mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter sajtó- értekezleten tájékoztatta az idei aratással összefüggő feladatokról a tömegkommunikációs szervek, a rádió, a sajtó és a televízió munkatársait, továbbá ismertette a komáromi járás mezőgazdasági dolgozóinak versenyfelhívását. # KUszöbön az aratás. Hogyan készültek fel mezőgazdasági termelőszövetkezeteink, állami gazdaságaink az idei aratásra? — szólt Ján Janovic miniszter­hez az első kérdés. Az élelmiszerek iránti növekvő kereslet az egész világon fokozó­dik — kezdte nyilatkozatát a me­zőgazdasági és élelmezésügyi mi­niszter. — Egyre több élelmiszerre van szükség. Az egyre növekvő kereslettel párhuzamosan nő a gabona és a hús. ára. Ez arra kész­tet minket is, hogy minden téren jól készítsük elő a gyors és zökke­nőmentes aratást, a gabona vesz­teségmentes begyűjtését. Felelős­ségtudattal állapíthatjuk meg, hogy jól felkészültünk az aratásra. An­nak ellenére, hogy az egyes típusú aratógépekhez szükséges pótalkat­részek a közelmúltban még hiá­nyoztak, lényegesen jobban sike­rült a géppark felkészítése, mint az előző években. A szomszédos, baráti Magyar Népköztársaság .illetékes szervei készséggel álltak rendelkezésünkre, és a szükséges alkatrészeket rendelkezésünkre bocsátották. A közép- és kelet­szlovákiai kerületben a géppark rendben, felkészülten várja az aratási munkák megkezdését. A nyugat-szlovákiai kerületben ezen a téren kissé lemaradtunk, de a napokban itt is befejezik a gépek javítását. A tavalyi évhez viszo­nyítva 450-nél több kombájn arat Szlovákiában, ami azt jelenti, hogy a munkálatokat gyorsabban végezhetjük el, mint az előző években. • Hány hektáron termesztenek Szlovákiában az idén gabonát, és hogyan készültek fel a szárí­tók, tisztítók és a raktárak? — A szlovákiai mezőgazdasági üzemek ebben az évben 807 400 hektáron termesztenek gabonát. A mezőgazdasági termelőszövetkeze­tek és az állami gazdaságok 1973- ban 26 500 hektárral növelték a gabona termőterületét. A májusi szokatlanul száraz, csapadékmentes időjárás miatt az idei termés egyes vidékeken köze­pes lesz, a gabona szára — a tava­lyi terméshez képest — lényegesen alacsonyabb. Ez megkönnyíti a gé­pi aratást. A júniusi esőzés azon­ban sokat segített, általában jó terméssel számolhatunk. A kelet­szlovákiai kerületben 64—68 mm, a közép-szlovákiai kerületben 26— 56 mm, a nyugat-szlovákiai kerü­letben pedig 12 — 63 mm csapadé­kot mértek. Érdekesség, hogy Hur- banovóban (Ógyallán) — hazánk legszárazabb vidékén, ahol a futó­homok ellen is védekezni kell — június első felében a legtöbb csa­padékot mértek a meteorológusok. Az aratásra pontosan kidolgo­zott terv szerint készültünk fel. Cseh- és morvaországi kombájno- sok is segítenek nálunk az aratás­nál, természetesen szlovákiai kom- bájnosok majd Cseh- és Morva­országban segítik elő az ottani gyors munkát. Körülbelül kilenc- száz vendég-kombájn munkájával számolunk, és ha ehhez a mi gép­parkunkat is hozzáadjuk, akkor egy kombájnra körülbelül 95—110 hektár terület jut. Mindezt egybevetve az idén lé­nyegesen nagyobb gépparkkal vé­gezzük az aratást, ami azt jelenti, hogy szakszerűbben és gyorsabban fejezhetjük be. A felvásárló szervek az idén, mindjárt az aratás befejezése után a terv szerint fél millió tonnával vesznek át több gabonát mint tavaly. Ezzel természetesen nem akarom azt mondani, hogy az idén már elegendő raktárterület áll rendelkezésünkre. Különösképpen a nyugat-szlovákiai kerületben küzdünk még raktárhiánnyal. Ezért szükséges, hogy azok az üzemek, melyek a gabona ideigle­nes elraktározásához megfelelő raktárhelyiségekkel rendelkeznek, átmenetileg bocsássák őket rendel­kezésünkre. A gabonatisztító be­rendezések számát 30, a szárító- berendezéseket pedig 40 százalék­kal növeltük. És elegendő zsák is rendelkezésre áll. • Hogyan készültek fel az ara­tási időszak folyamán a falvak élelmiszerrel, üdítő italokkal való ellátására, és hogyan szer­vezték meg a gépek pótalkat­részekkel való ellátását? Az idei aratásnál is számítunk a társadalmi dolgozóknak, elsősor­ban a fiataloknak, a hadsereg tag­jainak és az üzemek dolgozóinak a segítségével. Ezt is figyelembe véve az illetékes szervekkel min­dent megtettünk és megteszünk, hogy az aratókat ellássuk friss és minőségileg kifogástalan élelmi­szerrel és üdítő italokkal. Továbbá megszerveztük a géppark alkat­részekkel való ellátását is. Mozgó műhelyek telefonhívásra a hely­színen javítják majd ki a meghi­básodott gépeket, amivel szintén az aratás gyors befejezését segít­jük elő. A mozgó javítóműhelyeket min­den szükséges alkatrésszel ellát­ták, és a legjobb szakembereket állították be a javítások elvégzé­sére. • Értesüléseink szerint a ko­máméi járás mezőgazdasági dolgozói versenyfelhívással for­dultak a szlovákiai járásokhoz, miben segíti elő ez a gyors és jó műnkét? A gyors és jó aratást a komárnói járásban szívügynek, a jelenlegi legfontosabb feladatnak tartják. Több mint 27 ezer hektár terüle­ten termesztenek idén a járásban gabonát. Százezer tonna gabona betakarítását tervezik. A céljuk: gyorsan, veszteségmentesen és ki­tűnő minőségben mielőbb leadni az idei termést. Biztos vagyok ben­ne, hogy felhívásuknak nagy vissz­hangja lesz. Feljegyezte: FEDERMAYER ISTVÁN hétr A CSEMADOK Központi Bizottságának képes hetilapja. Címlapunkon Rácz János, Megjelenik az OBZOR kiadóvállalat gondozásában. Főszerkesztő: Major Ágoston. Főszerkesztő- a 24. oldalon helyettes: Ozsvald Árpád. Telefon: főszerkesztő: 341-34, főszerkesztő-helyettes: 328-64, szerkesz- Tóthpál Gyula felvétele tőség: 328-65. Szerkesztőség: 890 44 Bratislava, Obchodná u. 7. —Postafiók: C. 398. Terjeszti a Posta Hírlapszolgilata. Külföldre szóló előfizetéseket elintéz: PNS — Üstredná expedfcia tlaée, 884 19 Bratislava, Gottwaldovo nőm. 48/VII. Nyomja a Vychodoslovenské tlaéiarne, n. p. KoSi- oe. Előfizetési díj negyedévre 39,— Kés, fél évre 78,— Kis, egész évre 156,— Kés. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és levél­kézbesítő. INDEX: 454 32. Nyilvántartási szám: SÜTI 6/46.

Next

/
Oldalképek
Tartalom