A Hét 1967/2 (12. évolyam, 27-52. szám)

1967-07-02 / 27. szám

Hogy látom Qombassögöt? Erre keleten, talán mondanom sem kell, valahogy elevenebben é- rezzük, jobban szemmel tartjuk a Gombaszögön évről-évre meg­rendezett országos dal- és tánc­ünnepélyt. Széles körben, magyar dolgozók közt, esik szó róla: Jössz ez éven? Milyen lesz? Kik jönnek? ... Csak az Idő jó len­nel... Természetesen, nem egyöntetű a szemléletük a rendszeres látoga­tóknak sem. Kisebb részük talán helyesli, hogy valamiféle újítá­st törekvésként, az utóbbi évek­ben külföldi vendégművészek Is fellépnek, jobbára a könnyű mú­zsa számaival. Magát az elgondo­lást, talán, mindenki jónak tartja. CSak éppen a kivitelezés ellpn merül fel egyre több kifogás. Sokan, akiket erről megkérdeztem, kere­ken kijelentették, hogy lllúztóron- tó — enyhén szólva — vagy va­lami műfajt zavar-érzés az a ren­dezvény, ahogy 1966-ban valósítot­ták meg. Gombaszögből egyesek, úgy látszik, valami kabaréfélét akarnak csinálni. Volt, persze, aki­nek ez a kevert műsor volt a jól Teljes képként hadd álljon egy olyan látogatónak a nézete, aki rendszeresen részt vesz a gomba- szögi országos dal- és táncünne­pélyen. Gánóczl Andor, akt a Kelet- szlovákiai Nyomdák dolgozója, már 20 éve, rendszeres látogatója a gombaszögt ünnepélynek, mikor érdeklődtem nála, így nyilatkozott: — Ml a véleményed Gombaszög- röl? Látsz-e fejlődést és miben? — A kérdésre nem olyan egy­szerű válaszolni. Van, amiben ha­tározott fejlődést lehet észreven­nünk, de más területen viszont visszaesés van. Csak az a kérdés, hogy kinek hgsznál ez a vissza­esés, ha azt egyesek elhamarko­dott kezdeményezése okozta? — Mire gondolsz Itt? Valaki ha­tározott személyre vagy szemé­lyekre, vagy pedig csak a színvo­nalra? —Erre Is, arra Is. Nem tetszett például, ahogy tavaly különben hírneves művészek, nem tudtak beleilleszkedni a müsorkeretbe. Műsoruk így ,kilógott“ a dal- és táncünnepélyböl. Ebben hibásak a rendezők ts: Nem konzultálták le A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségének hetilapja. Megjelenik minden vasárnap. Főszerkesztő Major Ágoston föszerk. helyettes: Ozsvald Árpád Pustafiók C 398. telefon 533.04 Terjeszti a Posta Hirlapszolgála ta, előfizetéseket elfogad minden postahivatal és levélkézbes tíí. Szerkesztőség: Bratislava, jeseň ského f. Külföldre szóló előfizetéseket el intéz: PNS Ústredná expedícia tlače, Bratislava, üottwaldovo nám. 48 VII. Nyomja a PRAVDA nyomdaválla- lat, Bratislava, Štúrova 4. Előfizetési díj negyed évre 19,50 Kčs, fél évre 39, - Kčs. egész évre 70. Kčs. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk visz sza. elég alaposan a műsorszámokat. Műfajzavar lett belőle. — Szóval: szerinted tiszta nép­művészeti bemutatókat kellene csak tartant? — Ezt nem így mondtamI Csak azt, hogy: vagy-vagy? Azért va­gyok kíváncsi az ez évi Gomba­szögre. Különösen a Magyar Állami Népi Együttes bemutatójára! — Általában úgy tudják, hogy az „esztrádszerű" műsorokat az anyagi követelmények, a várható nagyobb bevételek szabják meg, írják elő. Neked ml a véleményed erről? — A gazdasági oldal nem elha­nyagolható. De szerintem akkor rendezzenek ' valami külön nagy esztrádesteket, ha pénzt akarnak keresnt. Bevallom, nekem még az sem tetszik, hogy a népi zenekaro­kat cigányzenekarokkal helyettesí­tik. Az Ilyen zene más zsánerű. Nem való a népművészeti magyar be­mutatókhoz. Sokkal helyesebb, ha a saját zenekaruk kísért a táncot. Hamar kifulladnak és vtsszás ér­zéseket keltenek a nézőkben. He­lyesebbnek tartanám, ha külön énekcsoportok kísérnék a táncoso­kat — ha csak 4—5 tagú is az énekesek együttese, mindig élveze­tesebbet nyújthatnak mint a lihegő táncosok éneke. A tánc se megy aztán. Vagy a hangnemet, összhan­got vétik el, vagy a ritmust, vagy a tánclépést. Hiszen a színpadon kettőre nem tud a műkedvel ügyelniI — Végezetül, látsz-e fejlődési vagy nem? — A második dal- és táncünne­pélytől kezdve szinte minden, éven eljövök — hacsak valami nagyon fontos küldetés, munka vissza nem tart. S azt mondhatom, hogy ha­talmas fejlődésen- mentek át az országos Csemadok-napok. Kezdet­ben csak alig párszáz néző volt. S az utóbbi években már tízez­rekkel számolunk. De maguk az együttesek Is sokat fejlődtek. Rendszerint résztvesz némelyik. Szemmel látható a haladás. De mindennek ellenére, különösen a rendezvények alapján, valahogy az az érzésem van, hogy nem becsül­jük eléggé azt a nehéz és változa­tos munkát, amit végeznek az együttesek. — Nem akarom, hogy túlságo­san Is igényesnek lássál vagy aprólékos kérdéseket érezz a sza­vaim mögött, de azért szeretném, ha véleményt mondanál a rende­zésről, szervezésről, elszállásolás­ról Is. — Az elsőről szóltam. A többi­ről nehéz nyilatkoznom, mert szál­lást sohasem kaptam. S ezt egyik hiányosságnak tartom a szervezés­nél. Az ellátás általában jó szo­kott lenni. Vannak szövetkezetek, éttermek, üzletek, — minden. Az elszállásolásról azonban gondos kodnt kellene, mivel a Jobb mű­sort éppen este adják, s utána ntncs se autóbusz, se vonat. Itt meg nincs hol maradni. — Ezt én ts úgy gondolom. Va­lahogy ezt Is meg kellene oldani. Ha másképp nem, akkor sátortá­borral, ahol megfelelő Illeték mel­lett megpihenhet egy pár órát az elfáradt néző, úgyhogy másnap is élvezhesse a műsort. SZANYI JÓZSEF Az első Madách-dfjasok Június 22-én a Szlovák írók Szövetsége székházéban első Ízben osztották ki a Madách Imre Irodalmi díjat. A díjkiosztás! ünnep­séget Dobos László, az Irodalmi Szemle főszerkesztője nyitotta meg, részt vettek rajta; Vojtech Mihálik, a Szlovák írószövetség első titkára, Ján Korenko, az Irodalmi alap igazgatója és St. Smat- lák_ az irodalmi alap vezetőségének képviselője. A Madách-dljjal a tavaly megjelent irodalmi művek közül a kö­vetkezőket jutalmazták: Költészet; Bébi Tibor: Könny a mikroszkóp alatt című verskötetét Monoszlóy Dezső: Csók című verskötetét. Széppróza; Duba Gyula: Delfinek című novelláskötetét. Irodalomkritika, esszé és dráma; Fábry Zoltán: Európa elrablása című kötetét. A műfordítás műfajában a Madách-díjat nem osztották ki. Olvasóink és szerkesztőségünk nevében köszöntjük az első Madách-dljasokatl • Illegális emigráció szervezése • Hogyan csalják ki a csehszlovák szakembereket? {Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll Az utóbbi Időben bebizonyosodott, hogy Izrael az imperialista poli­tika egyik legreakciósabb képviselője. Az izraeli állam agresszív jel­legét nem palástolhatják az állam fennmaradásáért való színlelt aggo­dalommal sem, mondván: „Az arab világ közepén már az izraeli állam puszta létezése Is állandó és súlyos probléma.“ Az Izraeli kommunista párt rácáfol erre a nagyon is átlátszó érvelésre, amikor kijelenti, hogy „az Izraeli vezető körök minden igyekezetükkel azon vannak, hogy a kairói és a damaszkuszi imperialista ellenes kormányt megbuktassák, mégpedig az angol—amerikai olajihágnésok érdekében“. S ezt a kije­lentést éppen a nacionalista kábulat, a hódítási hisztéria Idején tette az izraeli kommunista párt!... Figyelmezteti az Izraeli kormányt, hogy az angol-amerikai imperializmus nem biztosíthatja az Izraeli állam fenn­maradását, amennyiben hódító tervei vannak. Éppen a gyarmatosító nagyhatalmak elleni összefogás, éspedig nem az imperialistákkal, ha­nem az arab nemzetekkel való összefogás az, ami Izrael jövőjét biz­tosíthatja. A gyarmatosítók éppen úgy ellenségei Izraelnek, mint áz arab államoknak. Hogy Izraellel sok állam megszakította a diplomáciai kapcsolatokat, azért éppen az izraeli agresszív politika okolható, az izraeli vezető körök tevékenysége a Közép-Keleten. Izrael nagyon is kétes értékű politikájának következtében romlott meg viszonya Csehszlovákiával és a többi szocialista állammal is. Reak­ciós politikája érdekében igen gyakran igénybe vette a szocialista or­szágokban akkreditált diplomatáikat is. Az illetékes csehszlovák hatóságok előtt egyáltalán nem volt titok, hogy az izraeli nagykövetség dolgozói olyan ügyekkel is foglalkoznak, amelyek nagyon is kifogásolhatók. A belügyminisztérium több esetben adott át a külügyminisztériumnak ilyen tevékenységet igazoló iratokat, s figyelmeztette a külügyminisztériumot az izraeli diplomaták minden ilyen ténykedésére. A külügyminisztérium többször tiltakozott az izraeli nagykövetségen az izraeli diplomaták tevékenysége ellen. De nézzük csak, mit is csináltak nálunk az izraeli diplomaták! Izrael csehszlovákiai “képviselői több esetben durván visszaéltek jogaikkal, nem tartották be a rájuk vonatkozó előírásokat és beleavatkoztak ál­lamunk belügyeibe. Számunkra kedvezőtlen ideológiai és propaganda tevékenységet fejtettek ki csehszlovák állampolgárok között. Arra akar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom