A Hét 1966/2 (11. évolyam, 27-52. szám)

1966-07-03 / 27. szám

Mai számunk tartalmából: É vszázada zeng daluk. Reszeli Ferenc riportja a rozsnyól ének­karról a 4—5. oldalon A csend vólgyében. Ozsvald Ár­pád riportja négy kis faluról a 6—7. oldalon Fiatalok előnyben. Beszámoló úszóink eredményeiről a 20. ol­dalon A repülőtéri fogadtatás után az üdvözlésére megfelent moszkvaiak sorfala között a francia elnök szállására hajtatott. A gépkocsiban balról jobbra; de Gaulle elnök, Podgorntj, a Legfelsőbb Szovjet elnöke és Ko- szlgtn szovjet miniszterelnök. Az év eseménye Hétfőn délután pontosan 4 órakor ereszkedett le a szovjet főváros vnukovól repülőterére a francia tri­kolórral ékesített Caravelle különrepülőgép, mely a francia köztársasági elnököt és kíséretét Moszkvába vitte. A világsajtó rendkívüli érdeklődéssel figyeli a látogatás eseményeit. Charles de Gaulle másodízben látogat most Moszkvába. Először 1944 decemberében utazott a szovjet fővárosba, amikor az Ideiglenes fran­cia kormány élén a Hltler-ellenes koalíció egyik ve­zetője volt. A francia lapok több oldalnyi cikkekben számolnak be nap, mint nap de Gaulle szovjetunlóbell program­járól, térképeken Jelezve az elnök útvonalát. A fran­cia televízió a Molnylja mesterséges hold közvetíté­sével szintén naponta helyszíni közvetítésekben, köz­vetlen adásokban mutatja be a de Gaulle-látogatás minden fontosabb mozzanatát. A francia rádió ripor­terei „rendkívüli barátságos“ és „forró hangulatú“ fogadtatásként értékelték a francia elnök fogadtatá­sát. Kedd délután de Gaulle Moszkvával Ismerkedett. Három órakor a moszkvai szovjet Gorkij utcai szék­házába látogatott, ahol megismerkedett a városi ta­nács vezetőivel, majd megjelent az épület erkélyén. Közben az utcán nagy tömeg gyűlt össze, amely a sza­kadó esőben is kitartott és lelkesen köszöntötte de Gaulle-t. Az elnök néhány mondatban üdvözölte a moszkvaiakat, és az utolsó szavakat ezúttal Is oroszul mondta. Az eseménynek az ad különös hangsúlyt, hogy ugyaríerröl az erkélyről beszélt 1918-ban és 1919-ben Lenin négy ízben a moszkvaiakhoz. Azóta sen­ki sem tartott nyilvános beszédet erről az erkélyről. De Gaulle tehát az első államférfi, aki Lenin után a moszkvai városi tanács erkélyéről tartott beszédet. Ugyancsak a szovjet részről megnyilvánuló nagyfokú szívélyesség és megbecsülés Jele, hogy a francia el­nök a diplomáciai testületek vezetőt részére a Kreml Vlagyimir termében tartott fogadást — szintén mint az első külföldi államférfi a Szovjetúnló fennállása óta. Az eddigi megbeszélések főleg az európai biztonság — beleértve a két Németország problémáját Is — és a kelet-nyugati kapcsolatok kérdéseire összpontosul­tak. De Gaulle kijelentette, hogy hasznos dolog az eszmecsere, s jó volna, ha más európai országok Is részt vennének hasonlókon, keresnék a kapcsolato­kat a Szovjetunióval. A francia sajtó terjedelmes riportokban, a tv, a rá­dió helyszíni adásokban számol be de Gaulle látoga­tásának eseményeiről. Több kommentár közli a Kreml­ben folyó tárgyalásokról szóló első híreket, hogy a Szovjetúnló és Franciaország között elvi megállapo­dás jött létre a jövőben rendszeresen tartandó kétol­dalú megbeszélésekről. A gaullelsta Nation rámutat: ez volna az első eset, hogy egy nyugati hatalom és a Szovjetúnló között Ilyen Jellegű együttműködés alakulna ki. A lap lehet­ségesnek tartja, hogy a tárgyalások eredményeként a Szovjetunió és Franciaország európai értekezletet hív össze a biztonsági kérdéseikről. A szovjet lapok kommentárjai, méltatva a látoga­tás Jelentőségét, mindenekelőtt az európai biztonság megteremtése szempontjából vizsgálják de Gaulle lá­togatását. Az Izvesztyija kommentátora kijelenti: „A Szovjetuniónak és Franciaországnak egyaránt lét- fontosságú érdeke, hogy Európa ne legyen újra há­borús konfliktus színtere, mert ez napjainkban határ­talan szenvedést zúdítana a népekre. Minden erőfe­szítést meg kell tenni, hogy elejét vegyék az esemé­nyek olyan alakulásának, amely az európai népek biztonságát veszélyeztett, biztosítani kell a nyugalmat és a stabilitást Európában.“ A nyugatnémet lapok Is nagy terjedelemben foglal- , koznak de Gaulle látogatásával és annak jelentősé­gével. A Nene Ruhr Zeitung szerint: „De Gaulle-nak a szovjet vezető államférfiakkal folytatott tárgyalási politikai karrierjének csúcspontját jelentik. Nem túl­zás, ha azt állítjuk, hogy az elnök húsz év óta készült erre az eseményre.“ M. Kudrin az Izvesztyijában megállapítja, hogy de Gaulle tábornok látogatása vllágjelentöségfl, „az év eseménye“ A Csehszlovákiai Magyar Dolgozok Kaltóregyasületének hetilapja. Megjelenik minden vasárnap. Fószarkasztó Major Ágoston , Postafiók C 398, »101011 533-04. Terjeszti a Posta Hirlapszolgále- ta, előfizetéseket elfogad minden postahivatal és levélkézbeslté. Szerkesztéség: Bratislava, Jesen­ského 9. Külföldre szélé előfizetéseket el­intéz: PNS — Ostredná ezpedfcia tlafie. Bratislava, Gottwaldovo nám. 48-VII. Nyomja a PRAVDA nyomdavéllalat, Bratislava, Stfirova 4. Előfizetési dfj negyed évre 19,50 Kés, fél évre 39.- Kős, egész év­re 78.— Kés. Kéziratokat nem érzünk meg és nem kOldOnk vlsz­K-21*81526 De Gaulle tábornok pénteken Podgorntj elvtárs és más szovjet vezetők társaságában megtekintett egy ne hézgéplpart üzemet Novosztbtrszkben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom