A Hét 1964/1 (9. évolyam, 1-26. szám)

1964-03-15 / 11. szám

A Hét képes rojtvénypályázata Magya r házlátogató urak lovának kantárját tartja, Pesten végre álláshoz Jut: a Regélű Pes- kulisszákat tologat, szünetben sörért ée ti Divatlap c. újság segédszerkesztője lesz virsliért szaladgál. Apja ezt teljes elzúllés- Vehet Imre mellett. Megélhetése ezzel bíz­nék , tekinti, s anyja segítségével hazavi- tosltva van, s még ebben az évben az szí. Az otthont nélkülözést nem sokáig egész nemzet megismeri, bírja, Sopronba megy, beáll katonának. Petőfi költészete először is néplességé­A katonaságban keserűen csalódik, ami- ben hozott újat. A negyvenes években lyen lelkesedéssel küzd egy évtized múlva Irodalmunkban Heine nyomán egyre ked- Bem tábornok mellett a forradalomért, veltebbé vált a népdalforma. Petőfi előtt épp oly nehezen viseli a császári kaszár- ée vele egyldöben mér számos költőnk nya embersanyargató fegyelmét. Megbe- próbálkozott a népdalszerü verseléssel, tegezik, s egy jószívű orvos javaslatára de ű ai első, aki nemcsak utánozza a nép- elbocsátják a katonaságtól; Pápára, majd dalt, hanem mint egyéniségének legtermé- Pozsonyba megy. \ szetesebb Ural eszközét használja. Egyé­Pozsony ebben az Időben Magyarország nlségének közvetlen nyíltsága megegyezik legnevesebb városa; a fiatal költőt Itt volt a népdalok természetes közvetlenségével, diáktársai fogadják. Szeretne a városban páratlanul egyszerű kifejezésmódja a nép megtelepedni, mint színész ős költő, de megnyilatkozási formájával. Népi költősze­nem talál megélhetést, innen „kipróbált te egyúttal állásfoglalás Is a nép mellett, két cslkaján“ a Dunántúlra megy, s Ozo- Egész sor betyárnótát ír ebben az Időben; rán felcsap vándorszínésznek. A vándor- ezekkel Is a fennálló rend ellen lázit, komédiásokat néhány hónap múlva szín- 1844-ben, néplességének virágkorában tén otthagyja, s újból a hlrnévszerzés má- születik meg tájlelró lírájának első reme- slk módjával, a költészettel próbálkozik, ke, az Alföld, amelyet a kiemelkedő leíró Az 1841—42-es Iskolai évben Pápán, kis- versek egész sora követ. 1844 végén je- dlákok tanításával sikerül annyi Jövede- lent meg Petőfinek első nagyobb tarjadéi* lemre szert tennie, hogy tanulmányait mű elbeszélő költeménye, A helység kala- folytathatja. Itt Ismerkedik meg Jókai Mór- páosa című hösköltemény-paródla. Egy ral, aki ekkor még festőnek készül. Sokat kocsmai verekedés történetét Írja meg szerepel a diákok önképzőkörében, költs- benne — a nemzeti múltat dicsőítő fellengős raényével és szavalatával pályadljat Is dagályos, nemesi eposzok stílusát és szer­nyer. Pápáról küldi első verselt az ország kezetét utánzó formában, legjelentősebb Irodalmi folyóiratának, az Rövidesen megjelenik népies költészeté- Tavaly ünnepeltük a magyar irodalom Atheneumnak, melyet két hírre Író: Vö- nek legszebb teljesítménye, halhatatlan és a vllágszabadság egyik legnagyobb köl- rösmarty és Bajié József szerkeszt. A fia- elbeszélő költeménye, a János vitéz. Peiö- tűjénék, Petőfi Sándor születésének 140. tál tehetségeket Jó szívvel támogató szer- fi ebben olyan verses mesét alkotott, évfordulóját. Petőfi Kiskőrösön látta meg kesztők két költeményét rövidesen ki le amelyben a XVI. századi széphtstórlák a napvilágot, de alig másfél éves, amikor adják: A borosét és a Hasimban elműt. költői hagyománya egyesül a nép ajkán szülei elköltöznek Félegyházára, majd Pápát otthagyva alkalmi szépirodalmi élő tündérmesék szépségével. A János vi- Szabadszállásra. fordításokból éd, vagy vándorszínészként tőz nemcsak verses népmese, hanem a Apja, PetrovlC8 István mészárosmester járja az országot. Sokat nélkülözik, bete- szegény parasztság vágyainak Jelképes és kocsmáros szorgalmas munkával annyi geskedik, de már tudatában van a legma- művészt kifejezése Is. vagyonra tett szart, hogy különös gondot gasabb célnak, költői elhivatottságának. A koraball reakciós kritika tüstént meg­fordíthat elsőszülött fia neveltetésére. Szinte határtalan öntudattal Írja egyik érezte a költő népiességében a formai és Igyekszik ét minél Jobb Iskolákba adni. diáktársának, Ssaberényl Lajosnak: „Mond- tartalmi újszerűséget, a művészi forradal- Kecskeméten, Szabadszálláson, Sárszent- Jam-e, hogy nemcsak a mindennapi kenyér miségot. Nagy hangú kritikai hadjárat lörlncen jár elemi Iskolába, majd Pesten, keresése a célom (mert úgy kocsissá vagy Indult ellene, melynek élén az arlsztokrá- Assédon, Selmecbányán gimnáziumba. Is- béressé lennék, s o bizonyosabb kenyeret cla érdekelt és ízlését kiszolgáló újságírók kolatirsai, tanárai visszaemlékezéseiből enném), hanem, hogy magasabbra törek- és kritikusok álltak. Petőfi nem marad bátor, erős Jellemű, a szabadságot és a tér- szem s a célt szemem elől soha elveszteni adús a válasszal, de a durva hangú, mél- mészetat szerető, nagy kedvvel tanuló nem fogoml Művész ée költői Barátom, tatlan támadások elkeserítik, gyermeket lemérünk meg. mint hevülök. De már rég meg van mond- 1848 őszén a költő a nagykérolyl megye­Tizenhárom éves koréban karül es assé- va, hogy én középszerű ember nem le- bálon megismerkedik Ssandrey Júliával, dl iskolába, itt a legjobb tanulók közé ezek." Életének egyik legváleégoaebb Idái- az erdódl jószágigazgató lányéval. Az alsó tartozik, s mivel Igen szeret olvasni, az esőkét Dobraeenbon éli ét 1843/44 telén. Ismeretség szerelemre lobbantja a költőt, ő gondjaira bízzák az Iskola könyvtárét. Csupán egy Jöszivű öregasszony támogat- szerelmi lírája egyszerre kivirágzik. Meg- A gimnázium évzáró ünnepélyén, tizenöt ja. A debreceni nyomort otthagyva, télvlz kéri Júlia kezét, a lány apja azonban éves korában szerepel először mint költő: Idején gyalog megy Pestre, hogy ott ver- mereven elzárkózik a bizonytalan jövőjű, mago osovoljo ol hosomottrokbon Irt bü- seit kiadassa. „Gondolám: ha eladhatom, forradalmi szellemű költő kérése elől. oeévereét. jó, ha el nem adhatom, az Is Jó... mert A fiatal pár mégis legyőzi az akadályo­stul közben tönkremennek, alig tud- akkor vagy éhen halok, vagy megfagyok, kát, az esküvőt 1847. szeptember 8-én, ják előteremteni a következő Iskolai évre s akkor vége lesz minden szenvedésnek.“ megismerkedésük évfordulóján tartják a beiratkozási dijat. Ezúttal Selmeore, az Vöróemarty nagylelkű pártfogásával és meg. Júlia egész szivével szereti az akkor aszódinál sokkal nevezetesebb gimnázium- Tóth Gáspár szabómester anyagi támoga- már országos hírű költőt, szerelmükről ba Íratja be apja, innen azonban még tásával Pesten a Nemseti Kör kiadatja napiét Ir, melyet Jókai hamarosan ki Is ezen a télen megssüklk Pestre, ahol beáll Petőfi első verseskötetét, s ezzel msgmen- ad az Életképekben. A megértő feleség statisztának a Nemzett Színházhoz. A szín- ti a költőt a pusztulástól. hűséges szerelme szárnyakat ad Petőfinek, Petűfl levele Arany Jinotbos Petőfi Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom