A Hét 1963/2 (8. évolyam, 27-52. szám)

1963-07-07 / 27. szám

Walter Ulbricht a Német Demokratikue Köztársaság Szo­cialista Egjrségpárt|a Központi Bizottságé­nak első titkára és a Német Demokratikus Köztársaság államtanácsának elnöke Jú- nins 30-án ünnepelte hetvenedik születés­napját. A nagy békeharcos születésnapjá­nak megünneplésén személyesen részt vet­tek a szocialista államok államfői, köztük Nylklta Szergejevlcs Hruscsov, a SZKP el­ső titkára, a Szovjetunió Mlnlsztertaná- csánek elnöke ás Novotny elvtárs, a CSKP KB első titkAsa ás köztársaságunk elnöke Is. Mai számunk tartalmából: A csodadoktor megbukott . 4 Emberek ás gépek .... . 0 Őskori lábnyomok .... . a A süketnáma lány (elbessálás) . 12 Bátran, ősslntán, pártosan (vita) . . 14 Anno Domini 1505 .... . 18 Finom Ariháx.................................. Pőissrksssté Major Ágoston Ssarkesstőbisottság: Egri Viktor, Oály Iván, Gyaresik [ázást, Lörlncs Gyula, Mása láziét, Ossvald Árpád, ár. Szabó kassá. SzerkeaztOség: Bratislava, jesenského I. Pestaflák C-398, telelőn 533 04 Törleszti a Posta Hlrlapssolgálata, előfize­téseket elfogad minden postahivatal áa la- válkázbesltÖ. Költőidre szóló alöflzetóssket elintéz: Pos­tává! nevtaovy áfád, vyvos titka. IlaáHi- ská al. 14, Praha. Nyomja a PRAVDA ayomdavállalat, Bra­tislava, Sttrova 4. Előfizetési dtj negyed évre 18,50 Kis, tói évre SS.-— Kőa, agósz évre 7S.— Kis. Köziratokat asm önünk mag ős asm köldüak viasza. K-21‘31501 A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók KaltáregyesOlstónek hetilapja. Msglelaalk miaden vasáraap. Gombaszögi találkozó Az amúgy is festői szépségű gombaszögi völgy, mely ilyenkor tele van virágillattal és a madarak dalával, már hetek öta autó- zúgástöl hangos, itt is, ott Is látunk embe­reket, akik serény munkával tették még szebbé azt a helyet és körzetet, ahol Jú­lius 6-án és 7-én sorra kerül a csehszlo­vákiai magyar dolgozók népművészeti se­regszemléje. Ezekben a napokban több mint ezer szereplőt ős több ezer látogatót ölel keblére a gyönyörű völgy, ezrek és ezrek találkoznak Itt Nagyszelmectől Po- zsonyig, hogy a Jól végzett munka után megpihenjenek, szórakozzanak és gyönyör­ködjenek a népművészeti együttesek fel­lépéseiben. Emberek, találkoznak itt kelettől nyu­gatig, magyarok, szlovákok, ukránok, akik egy pohár bor mellett vagy más szóra­kozás közben még közelebb kerülnek egy­máshoz, jobban megismerik egymást, ki­cserélik tapasztalataikat és nézeteiket. A gombaszögi népművészeti seregszemle minden évben száz meg száz lelkes kultúr- munkás munkájának eredménye. Nincs ez másképp ebben az évben sem. Hisz a nép- művészeti csoportok tagjai már hónapok­kal ezelőtt minden szabad idejűket fel­áldozva készültek a nagy találkozóra, melyre mindegyikük elhozza a csehszlová­kiai magyar népművészet egy-egy gyöngy­szemét, tánc és dal formájában. Az ez évi népművészeti szemlén a fellépő csoportok tánc- ős énekegyüttesek ezrek és ezrek előtt tesznek tanúságot arról, hogy nálunk az Örömteli munka, örömteli élet — Jel­szava egyre inkább valósággá válik. A gombaszögi dal- és táncünnepélyen a hivatásos magyar népművészeti együttesen és a kassal Carnlcán kívül ott találjuk majd a rimaszombati népművészeti együt­test, mely már sok elismerést szerzett Gömörnek, valamint az egész Csemadok- nak és melynek előadó művészete sokszor megüti a hivatásos együttesek színvona­lát. Ott lesznek a dunaszerdahelyiek, akik elhozzák Csallóköz dalait és táncait, el­jönnek a kelet-szlovákiai együttesek a Bodrogköz és Latorca vidékének szokásai­val, találkát ad tehát Gombaszögön min­den, ami ma a népművészet területén a legszebbet és a legjobbat tudja nyújtani. Külön élmény lesz a látogató számára a szombat esti esztrádműsor, majd az azt követő éjféli műsor. Ebben a műsorszám­ban helyet kap az újváriak vérpezsdítő sarkantyús tánca, a rimaszombatlak ci­gánytánca, a Csárdáskirálynő és más nép­szerű operett fülbemászó melódiája, Zsol- cer, Cséfalvay Kató. és Német Éva elő­adásában. Nem fognak hiányozni a leg­újabb táncslágerek sem, Hermely Gab­riella, Csík János, Pokorny Kató előadá­sában. Megjelenik a színpadon a szlovák Danihel komunikus pantomim kettős stb. A tábortüzekkel tarkított éjféli műsor elénk tárja Szlovákia különböző vidékei­nek farsangi szokásait, ős ennek a műsor­nak a keretében felcsendül a Csínom Palkó ... vérpezsdítő dallama. Ott lesznek Gombaszögön az Iskolások népművészeti csoportjai, melyek színvo­nalas műsorukkal ifjúságunk boldog és szabad életét szemléltetik. Nagy a sürgés-forgás tehát a Csemadok népművészeti csoportjaiban, hisz mind­egyikük a legjobbat és legszebbet akarja elhozni Gombaszögre, be akarják mutatni egész évi munkájuk legszebb eredményeit, és ml tudjuk, hogy úgy ahogy az elmúlt években, munkájukat ez évben is siker fogja koronázni. De nemcsak a népművészeti csoportok berkeiben nagy a készülődés, Szlovákla- szerte ezrek és ezrek készülnek Gomba­szögre, akik örömüket lelik a táncban, dal­ban és szórakozásban. Eljönnek Gomba­szögre a Cemadok helyi szervezeteinek tagjai, az EFSZ-ek és az üzemek dolgozói. Hisz a gombaszögi népművészeti sereg­szemle már a szívünkhöz nőtt, ünnepet Jelent számunkra és mindenki tudja, hogy értékes szórakozást nyújt majd számára két napon keresztül. Ezekben a napokban a festői szépségű gombaszögi völgyben a madárdal és az erdőzúgás egybeolvad a tánc és a dal ritmusával, együtt fogja zúgni a szabad föld dalát, a béke és a szocializmus, a munka és a testvériség dalát. Emberek találkoznak Gombaszögön, Nagyszelmec­től Pozsonyig. Emberek, akik a szocializ­mus örömteli életét élik, emberek, akik ezt az életet még szebbé és Jobbá fogják tenni — munkával, dallal és tánccal. VARGA JÁNOS Felvételek: Tóth D. (2J, Prandl (ÍJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom