Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1957-1958

1957. október 23. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Tájékoztató a a "Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösztöndíj"-ról - 3. Oklevélhonosítási kérelem - 4. A Belgyógyászati Klinikán elvégzettt munkáról szóló zárójelentés - 5. A NOSZF 40 éves évfordulájával kapcsolatos tudnivalók ismertetése - 6. A tisztaság és rend terén hozott intézkedések - 7. Az izotóp-laboratórium létesítésével kapcsolatos fejlemények - 8. Fényképezőgép sorosának eldöntése - 9. Megfelelő tangazdság kijelölése - 10. Módosítvány beterjesztése a vágóhídi gyakorlatok eredményesebb végzése tárgyában - 11. Kardeván Andor egyetemi docenssé való kinevezése - 12. A nagyállatok számára meginduló rendelésről a Beldiagnosztikai Tanszék és Rendelőintézetben - 13. A díszterem berendezése a hallagatók számára olvasótermül - 14. Hallgatói kérvény - 15. A Főisola pártszervezetének programtervezete - 16. Javaslat kérése a kijelölendő tangazdaságra - 17. A 170 éves jubilem ünneplésére írandó cikk aktualistásának felvetése (csak a 175 éves ünneplés lesz megtartva)

Jegyzőkönyv az Ulatorvoetudoraányi Főiskola Tanácsának 1957* október hő 23* án délelőtt lo órakor« a Főiskola tanácstermében tartott 1957/ 58« évi II« rendes üléséről« Jelen vannak i lécsy János dr« egy t« tanár, akadémi­kus« a Főiskola Igazgatója« a Tanács elnökei Kotlán Sándor dr« akadémikus« Hannlager Bezső dr« akadémikus« Bölcsházy Kálmán dr«« Csiszár Vilmos dr«« Kemény Armand dr«« Kómár Gyula dr«« Kovács Gyula dr«« Kovács Jenő dr«« 3ályi Gyula dr« igazgatóhelyettes« Schwärmer Jenő dr« és Szekeres László dr« tanszékvezető egyetemi tanárok; Csek János dr«« Modor Vidor dr«, Pozsonyi Tivadar dr« tanszékvezető egyetemi docensek; Szép Iván dr« egyet «docens, az Állathigiénc előadója Márkus József dr« egyet «docens, az llat- tenyésztéstani Tanszék megbízott vezetője; Szőnyi Pál dr«, az Idegennyelvü Lektorátus vezetője; Lami Gyula dr« egyet«docens, igazgatóhelyettes; Balázs Ottó főelőadó, a F«M,Szakoktatási Fő­osztályának képviseletében; Androvits Sándor egyet.adjunktus, a Főiskola MSZMP azéivezetének a titkára; Gábor György, a Tanulmá­nyi Osztály vezetője; Győré Sándor, a Személyzeti Osztály vezető­je; B«Kovács András egyet«adjunktus, a Főiskola Szakszervezeti Bizottságának elnöke és Sági Láazlő, a KISZ szervezetének titká­ra* Távolmaradását kimentette» Benézik János igazgatóhe­lyettes, a Terv és lénzügyi Osztály vezetője« Az Elnök az ülést megnyitja, üdvözli Balázs Ottó fő­előadót, az F.M«képviselőjét, a jegyzőkönyv vezetésére Csek Jáno8_ dr. taaácsjogyzőt, hitelesítésére csiszár Vilmos dr. és Kovács Gyula dr« egyet« tanárokat kéri fel« 1/a« Az Elnök egy szomorú eseményről, Csukás Zoltán dr« egyetemi tanár elhalálozásáról szóló megemlékezéssel kezdi meg a bejelentéseit. A f.évi szeptember hó közepén, külföldön el­hunyt Csukás professzorban tanszékének kiváló vezetőjét, tudomány*» szakának nagyképesaógu kééviselőjőt és a mély érzés 1, nemes gon­dolkodású embert gyászoljuk. Javaslatára a Főiskola Tanácsa hoz­zájárul Csukás professzor érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítéséhez 1 és néma felállással adózik emlékének« Az F«V.felkérésére ismerte­ti a Budapesti Műszaki Egyetem rektorának réesvétnyilvánitását és közli, hogy erre is és az egyéb réezvátnyilvánitó levelekre az Igazgatóság válaszolt« Az Így megüresedett tanszék vezetésével

Next

/
Oldalképek
Tartalom