Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés / Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1952-1953

1952. szeptember 25. - Napirendi pontok előtt elnöki bejelentések dr. Marek ózsef haláláról és temetéséről - 1. Beszámoló a beiskolázásról és az évkezdésről - 2. Beszámoló a főosztályfőnöki értekezletről - 3. A tudományos segédszemélyzet 1953-as tervmunkájának bírálata - 4. Bejelentések és indítványok

Je^yzcicöiyv, r L Felvétetett a* Ál lat orvos tudó mányi Kar 1952«-.z ;pt ember 25»-aa délután j órakor tartott első rondos tanács- - kló sérül. /A tanácsülés tárgysorozatát 1* aeHékelJl nsegikivcn./ Jelen vannak: Csiszár, Kotlán, .lócsy, Csukás, * .. u-'cs Gy., Sályi, ;-iz aká 1 ö., Tóth I., Gárdonyi , Crbá.tyi, kovács J., Kóiiár, bölcsházy, Modor, Gönöri, Kovács A*, Benedek, yaj- atif /professzorok, előaoók* szksz» és márt megái ottai/. Távoliuraüúsukat kimentették: tíchwa?m«rf i?>\naiager* Ko auy, /x)rofesa?.orok/. Jegyzókój^v nitelesitői: llrb*' ryi, kovács Gy* Jegyzőkönyv-vezető: Gyarmati* s Napirend előtt a dekán megemlékezik Karunkat ért |iagy Veszteségről Marek Jói - ' professzor elhunytáról* A hí-.i-■ lesét alkali-áb ól rendkívüli kar túlélt hittak oaszs* lék- a javasolja, hogy Marék x>rofesszorrol szelő nekrológot jogy zökónyvbe foglaljuk, es beszámol arról, az Akadémiai ktésito szál .ára kocsy prof* fog nekrológot & M.Allat­órvcsok La'ja Marek-szánot ad ki, és az Kgyetei, kösz llő év­könyvét /AllatorvostudoiUny i Kar kiadásában/’ i rek-professzor- roi fogják elnevezni. .özek utón felveti Marek szobor f •lállit ásónak 5 kérdését* A Kar egyhangúan elfogadja a szobor-felállítás szük­ségességét és a szobor-bizottságba a következő ts.„ok részvé- t ..let: dékán, nócsy, Szakéi, Kovács A*, holló IV* ■ v Marik-szoborral kapcsolatos hozzászól sok: ;sy: Szakszervezet részéiből Holló i-gyen ta.. Kotl<.;.: a szobór-felállitási javaslatot igen ly esnek találja» 'Gyarmati: Felajánlja a ^*A*0» L* nyilv nossá ■ t 0 . ..corral kap­csolatos teendőkben. Goiüöri: Tekintettel, hogy a i-iarek— azoóor jelentősége túlnő a Kar keretén javasolja, Ao y a F*h* miniszterhez is forduljanak anyagi támogatásért, oz kál: Közli, :.ogy a F.k. aénány állatorvos vezető kartárséval it izet es megbeszélés-.két folytatott msrgf ülő so- «_ .:ly kimunkálása érdekéb .n. •- 'ín’.-;

Next

/
Oldalképek
Tartalom