Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1950-1951

1950. október 16. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Doktori kérvények - 3. Tanulmányi kérvények - 4. Indítványok

ft Bagyar '.rr'rtudoti írry i Dgyotori *• 1 la torvostudcraányi K«r4nak 1950. okt 'bor 16.-ár. tartott I. rendos üléséről.­Jolen varrnak Dr* Mcsy János c.l. dékán, elnök. Dr. Sályi Gyula, Dr. Csukás holtán, Dr. Kovács Jenő, Dr. Sfthftsnr.er Ja»Ő, £>r • °rbárfc 1 Iáéz 1', v>. Kováé« 0- ula, Dr. K. r.ár °yu!m, Dr. KjÖKVllflQr Kálmán, Dr. Csiszár Vilmos et.ny. r* tanárok, Dr. Benedek Gábor e Tanulmányi Iroda és Dr. fsak ál Sándor s Földművelés i^yi Miniért éri um ízakoktatési Főosztálya, Rappai J.zsef a DISZ képviseletiben és Barna Pál egyetemi párttitkár. i \ ... Távolmaradás t kimentett©: Dr. Kotlán Sándor ás Dr. Csontos J'zs f. Jegyzőkönyvvezető Dr. Bolceházy Kálmán eryet. ny. r. tanár. Az elnök 'az ülést megnyitja , a jegyzc&önyv hitelesít % Ve Dr. K'már Gyula ás Dr. Kovács Jenő professzorokat kéri fel.­1«/ Áz elnök ismerteti a Fölmüvei ésü gyi Miniszter leiratát Dr* Modor Vidor megbízott növénytani előadó függetlenít őse tárgy ábar .­Tudomásul ven. 2./ Az elnök Ismerteti a Földművel ás ügyi Miniszter leiratát s Kollégiumi Könyvtárak összevonása tárcában.- * Tudom'fail van .­B,/A| elnök ismerteti a *H>ktor átír- u a s-ig 93 tanerői kinevezlek t.árgyá-J j bdk / Czirják "áftdŐ ás Zs 4c Olivér démona t rá t or ok az ftnét.ondai tanszer© Révész Ferenc gyakornok a belryóg’-ászati klinikára, Bokori József a Kér- V i b One tani terezékrft/ ‘udOmánul van.­4./ Az elnök inmerte ti a Rektor átiratát a tudományos sogéd s zemályze ti áthelyez-lsek tárgyában /Sokasai Va az élelmisz® rhyglonértíl a kémiára, Kokavecs :rdre az áll&ttonyésztérkar.ől az élettanra. / Tudomásul van.­Az elnök ismert--'ti Mikola József tárgyiban a Kar-hoz int'zott rektori ás Dr. Ferencai átiratot •­Andáás kinevezése i IDadon Inul van azzal, bog :ikola József szolgálatát r«n kezdte meg Az élnek bejelenti, hogy a hivatalos £apb '1 értesült Dr. Csiszár Vilmosnak egy et-mi nyilvános rendes tanárrá * őrt ént kinevezés érői, A Kar nevében "szinte szeroncnekivánatait fejezte ki.­A Dékán továbbá be jelenti, hogy magánúton nyert értesülése szerint ogs- térnünk rektorává Dr. Váthé Imre, a Mezőgazdasági Kar dékánjává Dr. dm Athur, a K©r*t ész© ttudom 'nyi Kar dékánjává Dr. Fekete Zoltán is az -írd és re t—1 tudományi Kar elvárjává Dr. Fehér Dániai professzorokat v ' lan z tort •'! . , hivatalos értesít és nem 'rkezett Ugyancsak ha^lomásből értesült, hogy Dr. Gyarmati-r.o re ránts.r árt l'A _ 1 8 , adjunktust a Földművé1 '.fi ügyi Minis? t r intézeti tanárrá nevezte ki és meg- i bízta az let tani Intézet vezetésével és az élettár! el őad-'a ok megtartó- ával. Az uj sog v a z sadly z at i kin woz és okkel kepe se latban az elnök fölhívja e Kar figyelmét azokra a visszásságokra, amelyek a régebbi és az v.j se gneiszem ély­t okír tét 'ben mutatkozik. Az elnök tudó-' efx hangzott el azon visszásságok rsnde- ■ fő-lettes hatóságaink fi gye lm "t felhívni arra, hor~ s jövőben c fizetési besorolásoknál ne engedjenek meg ilyen jelene ég zeti tagoknak fizet 'si bor or olás'1 I mása szerint i1 'kos hol on i z Isórc,- kívánatos lenne azonban a ?ket

Next

/
Oldalképek
Tartalom