Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1949-1950

1949. szeptember 1. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Tanulmányi kérvények

JSC?- ^ 'tts Jegyzőkönyv fagyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karának 1949. szeptem- er l.-ÚD tartott I. rendes ülésérői.­Jelen vannak: Dr. Mócsy János e.l. dékán, elnök, Dr. Mann Inger Rezső, Dr. Kotlán Sándor^ Dr. Csukás Zoltán, Dr. Sályi Gyula, Dr. Kovács Jenő, Dr. Scharanner Jenő, Dr. Urbányi László, Dr.Kovács Gyula egyet. ny. r. tanár rakfDr. Bálint Péter, Dr. Kosár Gyula, Dr. Bölcsházy Kálmán, Dr .Csiszár Vilmos t an áritó lyettesek, továbbá Kisgyőrl László a tudományos segédszemély­zet, Máté József a MEFESZ és Dr. Hirt Géza a magántanárok képviseletében.­Jogyzőköfeyvvezető Dr. Kovács Jenő egyet.ny.r.tanár.­Az elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr.Manningsr Rezső ás Dr. Csukás Zoltán egyet .ny .r. tanárokat kéri fel.­Minthogy Dr- Eirt Géza raagántansSr Karunk ülésein elsőizben vesz részt, az elnök felkéri, hogy tegyen fogadalmat a kari üléseken szerzett bizal­mas értesüléseinek megőrzésére* Dr. Hirt a fogadalmat leteszi.­1./ Az elnök bemutatja a Földmivelésügyi miniszter leiratát, miszerint karunkéi üléséin a tudományos segédszemélyzetet Kisgyőrl László egyet tanársegéd, a hallgatóságot pedig a M3FSSZ mindenkori helyi megbízottja, jelen esetben Máté József állatorvostanhallgató képviseli /485/1949/ Tudomásul van »­8./ Az elnök bemutatja a Földmi ve lésügyi Mi­niszter leiratát Dr* Gulyás Ferenc egyetemi gya­kornok elbocsájtásáró}..-/508/1949 •/ A kar a bejelentést tudomásul ve­szi .­3./ kz elnök bemutatja a Földiáivá lés ügyi Mi­niszter leiratát a nyári gyakorlatok kötelező­vé tételéről* Máté József tájékoztatása sze­rint karunk hallgatóinak zíine e gyakorlatot már elvégezte- a még elmaradottak a jelenleg fo­lyamatban lévő tyukoltási akcióval elegetltesznek a miniszter előírásának.­Tudomásul van.­4. / Az elnök bemutatja a Földmive lés ügyi Mi­niszter leiratát arról, hogy Kisgyőrl László egyetemi tanársegédet az Állatorvostudományi Kar felvételi bizottságának miniszteri bizto­sául ki jelölte. -/507/1949/ A kar a miniszter rendelkezését tudomásu1 veszi.­5. / Az élnek bemutatja a Rektor ur átira­tát kctayvt ár-katalogusok sürgős megküldése tárgy síb an /560/1949/ Az elnök előadja, hogy értesítette a Rek­tort, miszerint a kari és tanszéki könyvek és külöhlenyosnatok száma kb. 57.000-t teszld. Ekkora anyagról Jegyzéket készíteni - külön se­f éderők alkalmazása nélkül - a kitűzött határ- doro a karnak nincs modjában.­Tud óriásul van-y 6 •/ Az elnök bemutatja a Földmive lés ügyi miniszter leiratát Horváth Tivadar és Eichlnger ILajos állatoivostanhallgatók negyedszeri javí­tó szigorlatának engedélye zés érői / 507/1949./ Tudomásul van.­7./ Az elnök bemutatja a Rektor ur átira­tát a felvételi bizottság tagjainak jóváhagyásáról A kar a bejelentést tudomásul veszi

Next

/
Oldalképek
Tartalom