Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1948-1949

1948. szeptember 8. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Tanulmányi kérvények

£iÍ?L£}?98^3}.vs!zl íua.má™1 » mlnlaztop A koráé« tanulm-aar ozására és javas* ~a . '-síre bizottságot küld ki. A bízotté ár* bájaiul Dr. Mócsy .János ás Dr. Sclwánnár Jenő ' ©gyot.ny.r. tan Írókat k ári fel.­7*7 Ab cin51: b .rutatje. a röldmiv.á’ áhá-vi Miniszter ur leiratát az 1948. október havában tartandó állatorvosi tiszti vizsga tárgyában /okt r 1-14-ig tisztivizsga előkészítő tanfolyam, 15.-én és azt köve- to napokon tis ztivizsga./ ^ ■ . ' Tuccsnásul van.­8./ Az ólnak bemutatja a Rektor ur átira­tát táj kostát.' ügyboosztás és hivatali raunkaidő megállapít ás a tárgjfcában.­A áar a be jelentest tudomásul veszi.' §* Az elnök bonutatj a a lektor ur itira- tafc as 1948/49- tanévi fölvételek tárgyá­ban.- ri u omlsul van.­10. Az «einöl: bemutatja a lektor ur átira­tát Pogány István .és Nemesért László gya­kornoki megválasztásának megerősít énéről.­Tud onásül van. ­11. / Az elnök bemutatja a lektor ur .átira­tát a közalkalmazottak járandóságának maxi- . naíflása tárgyában. •- rendelet szerint, köz- allöiümazott havi jövödéin* maximálison 3.500.-Pt lehat. /453/1948/ * , _ ' . , . ,,, . . , 11 A Kar a bejelentett tudomásul veszi.* 12. / Az elnök bemutatja a Rektor ur átira­tát az Országos ősztendijtanács tagjainak megválaszt---a tárgyában /473/1948/ Tudomásul van.­13. / Az elnök bemutatja a oktar ur átira­tát egyetemi tar ári szolgálati idő bősz á­mitáae tárg áben.- /456/1947/ Tudomásul van.­14. / Az olnok bemutatja a doktor ur átira­tát a t-:-r© ény jár and’ságot élvező tisztvi- *el&áfájáraaaóaágánák pénzben tört éné meg­váltása tárgyában.- /190/1940./ ■ Tudontisul van.­15. / Az elnök bemutatja a Rektor ur étira­' tát a fegyelmi bizottság jae alakítás a tár­gyiban /4 >8/1948/ Ä gar a bejelentést tudomásul veszi. 16. / Az elnök bemutatja a -oktor ur átira­tát a dák .ni hivatalok által szedhető moll ;m­dijal: ■ 'r ;, t>an.- /-ké/19,8./ Tudom '.sül var .­olnok bemutatj a a .oktor Ur itira­2amos Andráis egyet. ny. rí: v tané. r- r? történő berendel 'sérül,-/450/1948/ Tud ásásul an.- az Agráregyetem Ta­17./ A: tát Dr nak az .k.-bo. 18./ Az elnök bemutatja az ;.gr áregye tóm ta­nácsának 1946. junius 5.-én, julius 5.-án és augusztus 12 .-‘én tartott üléséről x aszalt joga-.61:in: veket. /800/1947./- Tudomásul van.­19 ./ Az cin öl: bojelent i, /no, : _ • :zőn; i István tar 'r segéd a Szülészeti .-Unixen. # István ta betöltött «.j.*««.«* *— 7'* les ion...: tt 567/1943./.­J-StVon liar rsorgu u *-■'-****«'••'“* - . _ betöltött állásár ál 1948. szeptember b.-ovel Tudomásul van.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom