Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1947-1948

1947. szeptember 15. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Doktori értekezések - 3. Tanulmányi kérvények

/<Kd Jegyzőkönyv a 'Magyar A, rártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karának 1947. szept bér 15.-én tartott I. rendes ülésé r ?-■!.­Jelen vannak Dr. Kotlán cándor e. i. dékán elnöklete alatt Dr. Manningsr Rezső, Dr. Deseő Dezső, Dr. Guoth Gy. Endre, Dr. 1 ócsy János, Dr. iályi Gyűli., Dr. Csuk s Zoltán, Dr. özepeshelyi Ander, ár. Kovács Jene Dr. Sohwanner Jenő, Dr. Urbányi Láss! , r. Kovács Gyula agyat» ny.r.tanai rok,valamint a magántanárok képviseletében Dr. Zimmermann Gur ztáv egyet, m. tan r.­A jegyzőkönyvet vezeti Dr. Kovács Jenő egyet.ny.r.tanár.­Az elnök az ülést megnyitja. Köszönetét mond a Karnak az iránta nyilvánitott bizalomért. Dékáni megbízatása alatt igyekezni fog a Kar ügy? it előrevinni. Erihez azonban kéri tanártársai támogatását is, mert nehéz időkben eredményes munkát csak Így végezhetünk.­Köszönetét mond a lelépő Hékánnak,Dr. Guoth Gy. Endre egyet.ny. r. tan má;, aki .megpróbáltatásokban súlyos három esztendőn át vezette Karunkat s az újjáépítési munkálatok korai megindításával elévülhetetlen érdemeket szerzett magának.­Köszönti Dr. snninger .ez ő egyet.Ay. r. tan r, ei. rektort, kérve őt, hogy nagy elfoglaltsággal járó rektori teendői közben se feled- Kéz .' ms a król.­Végül üdvözli Dr. Zimmermann Gusztáv egyetemi magántanárt, aki mint a magántanárok ezidei képviselője először jelenik meg Karunk ülésén.- Dr. Zi: merman- Gusztáv fogadalmat tesz, hog§r a kari ülésen elhangzott bi­zalmas jellegű tájékoztatásokat híven megőrzi s egyben me köszöni a Dékán szives czalrait.­Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Manninger .ez és ír. Deseő i ez;nő egyet.ny.r.tan.'.rókát.­1. / Bemutatja az elnök a Földmivelés- ügyi : ini zter leiratát Dr. Héjj László minisz­teri segédtitkár visszarendelése tárgyában.­Tudomásul van.­2. / Az elnök bemutatja a Földmive- lésügyi Miniszter leirat, melyben a Lótenyész­tési tanfolyam költségéinél: fedezékére 5.000.« Frt-t utalt ki. i-.z elnök egyben megjegyzi, hogy a tanfolyam tárt sávt.1 kapcsc'atcs megbeszélé­sek meg nem zárultak le teljesen.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom