Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1946-1947

1946. szeptember 19. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Elnöki előterjesztések - 3. Doktori kérvények - 4. Tanulmányi kérvények - 5. Indítványok

Jegyzőkönyv a Magyar Agrártudomány i Egyetem Állatorve studomány i Karának 194b. szep- tembex 19.-én tartott I. /rendes/üiéseból. Jelen vannak Dr. Guoth Gy. xnare e. i. dékán elnöklete alatt Dx . Manninger Kezso, Dr. Desec Dezső, Dr. Kotlán bánd r, űr. Mócsy János, Dr. báiyi Gyula, Dx. osukás Zoltán, Dr. b^epeshelyi Andor, Dx*. Kovác- Jexió egyet, ny. r. tanárok. Dr. Urbányi Lás/.ló és Űr. Kovács Gyula előadók. A jegyzökönyvet vereti Dr. Kovács Jenő egyet. ny. r. tanár. Az elnök az illést megnyitja, üdvözli a megjelenteket, a jegyző­könyv hitelesítésére felkéri Dr. Manninger kézsó és Dr. űeseő Dezső ny. r. tanárokat. Elnöki bejelentések. 1. / Az elnök bejelenti, h^gy az Állatoi'vostudományi Kar magántaná­rai jelen ülést megelőzően tartott ülésüköh egyhangúan Dr. Kovács Gyula egyetemi helyettes és magántanárt vá­lasztották a magántanaxi kar képvise­lőjévé. Tudomásur van. Az elnök ebből az alkalomból üdvözli űr. Kovács Gyula magántanárt, felhivja a hivatali titok merörzésére azokban az"ügyekben, amelyek a kari ülésen, mint ilyenek kerülnek tárgya­lásra. űr. Kovács Gyula a titoktartásra fogadalmat tesz. 2. / bejelenti/- az elnök, hogy az esztergomi érsek a Magyar Agrártu­dományi Egyetemen a lelkész! teendők el étásával Dr. Boroska István rom. kát. lelkes.t bizta meg. or. Boroska István a dékánnál bemutatkozó látoga­tást tett. Tudomásul van. *>./ Az elnök bemutatja o.ozató F.M. áiiamtiukái levelét, melyben az

Next

/
Oldalképek
Tartalom