Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1945-1946

1945. november 22. - 1. Bejelentések - 2. Doktori kérvények - 3. Tanulmányi kérvények

Jegyzőkönyv­a Magyar'Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karának 104?). évi . ' * . november hé 22.-én tartott II. rendes: éléséről. Jelen vannak dr. Guoth Gy. Endre mb. dekán elnöklete alatt dr. Zimmermann Ágoston, dr. Kotlán Sándor, .dr* Deseő Dezső, dr. Sályi Gyula, .. dr. Mannlfcnger Rezső, 'dr. Mőcsy János, dr. Csukás Zoltán ny.r. tanárok, dr. Boros Adám, dr. Kovács Jenő, dr. Urbányi László, dr. Szepeshelyi An­dor és dr. Schwanner Jenő előadák. ' A jegyzőkönyvet dr. Mőcsy János vezeti, a jegyzőkönyv hitele­sítésére pedig az.elnök Sályi és Csukás tanárokat kéri föl. . * ■Jí* ■ • v. . • • ' V • . " . Az elnök bejelenti, hogy a vallás ás kkz'h-:; , és közoktatásügyi minisztérium úgy intéz­-L T ' ■ • . . • kedett, hogy addig, anxig az ’Agrártudományi Sgyetem diákjóléti irodája nőm szervéztStik meg, s. kar hallgatói a Műegyetemi Diákjóléti Bizottságához tartoznak. Tudomásul van. A vallás ás közoktatási miniszter 66.000/1945. sz. a. un. szociális ösztöndíjat , •• > M- • ■ * ' .* >' * • iétssite* t, az egvetemi főiskolai hol’gőték részére. Ezzel kapcsolatban pályázatot hirdet < ;10C0 I. fokú, 1.000 II. fokú 03 1000 III. fokú ; . ös z tCönd i j ra . Az ös z t önd 1. j ek o ly an ossz egb en lesznek megállapítva, amelyből egy-egy hallga­tó’ 1ét fentte r t ás« biztosítható. Szegénysorsu, .jelesj vagy áegalább jó tanulmányi eredményű, erkölcsi és nemzethűs égi szempontból kifo­gástalan hallgatók adhatják be pályáz«tűket. A hallgatók a műegyetemi diákjól ti iro­dában folyó hó 23.-ig adhatják be kérvényeiket. (*m)

Next

/
Oldalképek
Tartalom