M. Kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Kara Állatorvosi Osztálya jegyzőkönyvei, 1936-1937

1937. szeptember 23.

g3.&g—fcév°l van mert mint kérvényében ma- ga-ir^a öt kollokviuma van hátra a VIII. semester tárgyaiból. -Seér-t míg" ezekkel nem végzett két szabálytalan félévének rendezésével korai volna foglalkozni. k kérelmet elutasítani szemre mint tanügyi előadó részére több hallgatónak szigorlatra való bocsátás ügyében benyújtott kérelme lett referálás végett kiadva,Nevezetesen: . Lángos László 1682/1937.Mg.szakos oki. gazda kérése szigorlatra való bocsá­tás tárgyéban. \ Bx& i/,v Lajos,.- 4Q45/Í936-57 mg.szakos ké­\ rése az I.mg.szigorlat ha^nadszorl megismét­lése tárgyában. István Béla 2783/936-37 \ll.f.é.mg.sza- kos hallgató kérése szigorlati nyugtájának későbbi X ) terminusra való érvényesítése tárgyéban,* Mivel a V.K.M.1935 évi 26L015 sz. a kelt és 1936 évi 26,019 sz.alatt mójjfösitott szigorlati szabá­lyok 24.§.-a értelmében/*' A szigorlatokat bizottságok előtt kell letenni” é<ff mivel ezeknek a bizottságoknak alulírott tanár ngrtn tagja nem érzi magét ezen ügyek referálásé­ra hivatottnak^ezért méltóztassék az I.II.III. szigor­latra kiküldött bizottság tagjai közül egy-egy előadó^ urat választani akik a részleteket és szokásókat pontban ismerik és helyesebben tudnak referálni,mint a szXórlati eseményektől távol álló más egyén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom