A Jó Pásztor, 1964. január-március (44. évfolyam, 4-10. szám)

1964-03-06 / 10. szám

4. OLDAL A Jó PÁSZ TOR A JÓ PÁSZTOR (THE GOOD SHEPHERD) Founder: B. T. TÁRKÁNY alapította Megjelenik minden pénteken Published every Friday Published by — Kiadó Associated Hungarian Press, Inc. Szerkesztőség és kiadóhivatal — Publication Office 1736 East 22nd Street, Cleveland 14, Ohio Telefon: CHerry 1-5905 A MÁDÉFALVI VESZEDELEM uo ELŐFIZETÉSI DIJAK: SUBSCRIPTION RATES: Egy évre .............................$8.00 One Year ................................$8.00 Fél évre .................................$5.00 Half Year ..............................$5.00 ' Second Class Postage Paid At Cleveland, Ohio VERSENYFUTÁS Dollárhóditási hadjáratra készül Walter Reuther generális vezérlete alatt az automobilipari unió. Már felhangzott a csatakiáltás: Az automobilgyárak haszna oly óriási, hogy fizethetnek jóval magasabb béreket, anélkül, hogy az autó árakat emelniök kellene. Sőt mi több, mondja Reuther, még le is szállithatnák az ára­kat és jutna elég kiadós béremelésekre. Kiadós bér — ez Detroitban 3.2 százaléknál több béremelést jelent. A 3.2 százalék a mértéke az amerikai ipari termelékenység évi növekvésének az egyre na­gyobb számban beszerelt uj gépek, főleg automatikus gépek segitségével. Johnson elnök leszögezte azt az alapvető elvet, hogy a munkabéreket eddig a 3.2 száza­lékos határig fel lehet emelni anélkül, hogy infláció, vagyis a dollár értékének zsugorodása állna be. Az autóipari uniók ezt az elvet elfogadják, de csak elmé­letben; úgy vélekednek, hogy az autóipari vállalatok “szuper-profitja” kivételes helyzetet teremt, amennyi­ben abban bőven van tartalék a 3.2 százalékot megha­ladó béremelésekre. Az ilyen elmélkedés és követelés mögött az az el­gondolás húzódik meg, hogy — a kivétel a szabálynak megerősítése lévén — az amerikai iparban általában lehetséges lesz a béremeléseket 3.2 százalékra korlátoz­ni. Igen ám, de köztudomású, hogy az ipari béralku­dozásoknál az alkudozó unió mindig arra hivatkozik, hogy nem követel többet, mint amennyit egy másik iparban a vállalatok veszély nélkül megadhattak mun­kásaiknak. Hivatkoznak Reutherék arra is, amit az elnök gaz­dasági tanácsadói mondtak: hogy “az átlagon-felüli ha­szon” nem egyedül és kizárólag a vállalatokat illeti meg. Ezt lehet úgy értelmezni, ahogy Mr. Reuther te­szi, de lehet úgy is érteni, hogy az átlagon-felüli ha­szonból juttatni kell egy részt azoknak is, akik a kol­lektiv alkudozásban, a dollár utáni versenyfutásban, nem vesznek részt: a vásárló közönségnek is — árle­szállítások formájában. Kétszáz esztendővel ezelőtt történt a székelyföld népének egyik legmegrenditőbb tragé­diája, amely a nép száján mint a “mádéfalvi veszede­lem” maradt fenn a mai na­pig. A gyötrelmes esemény emlékét fel kellett volna ele­veníteni azoknak, akik a nem­zeti múlt felemelő vagy tragi­kus eseményeiből próbálnak lelki erőt meríteni a jövő küz­delmeinek elviseléséhez. A mádéfalvi veszedelem dátuma 1764 január 7. 186 le­mészárolt, 34 megsebesült és 400 elfogott székely története teszi ezt a napot örökre em­lékezetessé azok számára, kik átérzik saját népük szenvedé­seit. A székelysors már száza­dokkal ezelőtt tragikus volt. A szászok és románok között életük mind nehezebbé vált, a köznemesek jobbágy sorba sülyedtek. Sokan a nyomor elől kénytelenek voltak ki­vándorolni, legtöbben Mold­vába mentek. A székelyek ka­tonai szolgálatra voltak köte­lezve, de ez a kötelesség az utolsó századokban inkább csak papíron volt meg, mert Becs nem bízott a magyarok­ban s nem szívesen adott fegyvert a kezükbe. Viszont a növekvő orosz veszedelem ar­ra kényszeritette Mária Te­rézia királynőt, hogy katonai­lag megerősítse az erdélyi ha­tárokat. Külön határőrségei akartak szervezni, magyar és román ezredekkel. A romá­nokkal nem volt nehéz boldo­gulni, mert azok szivesen be­álltak katonának, hogy szász uraiktól szabaduljanak. A székelyek azonban ellenáll­tak, arra hivatkozva, hogy csakis a haza területén köte­lesek katonáskodni, mégpe­dig kizálólag saját tisztjeik vezetésével. A sorozás az ön­ként jelentkezőket vette vol­na fel, de ez is csak írott ma­­laszt maradt. Buccow báró tá­bornok emberei erőszakkal is kezdtek sorozni, amiből ha­marosan baj lett. Egyik baj volt, hogy a fegyvertelen sze­gény nép, nem mervén szem­beszállni az állig felfegyver­zett katonasággal, seregestül szökött Moldvába. Ezt vi­szont az osztrák főtisztek nem bánták, mert ezek helyett an­nál több császári katonát le­hetett letelepíteni. Már ekkor ezer körül járt az erőszakkal besorozott szé­kely fiuk száma. A csikme­­gyei Mádéfalváról a férfiak elszöktek, az ottmaradt asz­­szonynépet ,öregeket és gyer­mekeket pedig a császári ka­tonák kergették ki a faluból. Mikor a szökött székelyek megtudták, hogy Háromszék­ből és Kászonból uj székely csapatok jönnek segitségük­­re, visszamentek Mádéfalvá­­ra. A környék többi falvai azonban császári katonákkal voltak tele. Carato ezredes, akinek parancsnoksága alatt nemcsak osztrák katonák vol­tak, hanem a magyar fiukból álló Kálnoky huszárezred is, hajnali három órakor körül­fogatta a falut és négy oldal­ról, több ágyúval segítve, megtámadta Mádéfalvát. Az álmából felriasztott fegyvertelen nép menekülni próbált, mert ellenállásról szó sem lehetett. A falut ál­landó ágyutüz söpörte végig, a menekülőket lovas drago­­nyosok és huszárok vették ül­dözőbe, irgalmatlánul leka­szabolva, akit elértek. Ilyen előzmények után nem volt nehéz az erőszakos sorozást véégrehajtani. Csik, Gyergyó és Kászonban majd­nem ötezer családfőt írtak össze, Háromszékben pedig egy gyalog- és egy huszárez­redet szerveztek meg. Később elrendeltek ugyan egy tessék-lássék vizsgálatot, aminek semmi eredménye sem lett, sőt Siskovics tábor­nok, a szláv eredetű osztrák katona azt a kijelentést tet­te, hogy a székely nemzeten, ha egészséges akar maradni, minden száz esztendőben egy­szer eret kell vágni. A mádé­falvi eset is ilyen érvágás volt. A Mádéfalván elfogotta­­kat rövid idő múlva szabadon bocsátották. Az elégedetlenség azonban tovább tartott s a nép, hogy elkerülje az esetleges örökös katonáskodást, tömegesen vándorolt át Moldvába. Pár Irta: VASVÁRY ÖDÖN *' l A év múlva, amikor Bukovina osztrák tartomány lett, a ha­zát vesztett szicjkeilyek) oda­mentek. Gróf Hadik András lett ezeknek a székelyeknek legfőbb pátrónusa, akik egyik falujokat jótevőjükről nevez­ték el, Istensegits ési Fogadj­­isten nevű falvak mellett, Hadikfalvának és Andrásfal­­vának. » Nevezetes alakja volt ezek­nek az időknek Zöld Péter csikszentlékeli plébános, aki­nek történetét Nyirő József irt ameg “Mádéfalvi veszede­lem” cimü történeti regényé­ben. A bukovinai csángó magya­rok visszatelepítésére több­ször történt kísérlet, legutóbb 1941-ben. Talán csak egyetlen ember él, aki ennek az utolsó visszatelepitésnek teljes tör­ténetét személyes tapasztala­tai alapján ismeri: Németh Kálmán, a Brownsville, Paci magyar katolikus egyházköz­ség plébánosa, aki a hajdani Zöld Péter utódja lett a szé­kelyek hazavezetésében s aki ezt a csodálatos történetet “Százezer szív sikolt” cimü könyvében meg is irta. HOGYAN GYÓGYUL ’ A LÉLEK? Irta: DOHNÁNYINÉ ZACHÁR ILONA MAKARIOS JÁTSZIK A TŰZZEL Sajnálatos körülmény, hogy miközben az Egyesült Nemzetek Szervezete, Amerika, Anglia, Görögország és Törökország mindent elkövet a cyprusi válság meg­oldására, Cyprus elnöke, Makarios érsek, olyan maga­tartást tanúsít, amely csak ezekkel a szavakkal jel­lemezhető: játék a tűzzel. Makarios felemelte Cyprus belső biztonsági rend­őrségének létszámát kétezerről hétezerre és ugyan­ekkor a következő utasítást adta a belső biztonsági szer­vek parancsnokságának: — A belső biztonsági egységek legelső feladatai közé tartozik, hogy lefegyverezzék mindazoakt a pol­gárokat, akik engedély nélkül tartanak biztokukban fegyvert, valamint, hogy más zavaró körülményeknek is elejét vegyék. Nem kétséges, hogy a cyprusi belső biztonsági osz­tagok létszámának növelése alkotmány-ellenes, tekin­tettel arra, hogy az alelnök már megvétózta. Még akkor is, ha azonban ettől a rendkívüli hely­zetre való tekintettel eltekintenék, rendkívül furcsa és aggodalmat keltő Makarios érsek utasítása a “zavaró körülményekről.” Az érsek eddigi magartartását figyelembevéve, aligha lehet kétséges, hogy Makarios a belső biztonsági isztaagokat a görögök korlátlan uralmának megterem­tésére akarja felhasználni. Erre mutat az a tény is, hogy az érsek az Egyesült Nemzetek Szervezete döntésének is csak akkor hajlandó alávetni magát, ha az saját el­képzeléseivel egyezik. Majdnem bizonyos, hogy Makarios kizárólagosan a cyprusi törököket akarja lefegyverezni és ezzel meg akarja szünteni a mindkét nemzet egyenlőségét bizto­sitó alkotmányt. A földrajzi és néprajzi körülményekre való tekin­tettel Cyprus már kezdetben sem biztatott sok remény­nyel. Ezenfelül azonban az is kétségtelen, hogy Maka­rios érsek nem az a személy, aki helyre tudja és helyre akarja állítani a nyugalmat a félszigeten. Évekkel ezelőtt találkoz­tam egy boldogtalan asszony­nyal. Férje elesett a háború­ban, két gyermeke bombatá­­madás áldozata lett. Egy gim­­názista fia megmaradt ugyan, ez azonban sohasem értette meg az édesanyját. Mialatt a szegény asszony nehéz mun­kával kereste a kenyerét, su­hanó fia ivott, végre a rend­őrség valami bűntény miatt letartóztatta. A szegény asz­­szony kétségbeesetten pana­szolta: . —- Ha tudná, mennyire fáj a szivem! A régi szép időkben sokat gyötört fogfáj s. Azt hit­tem, semmi sem fájhat úgy, mint egy fog. Most megtanul­tam, hogy a szív mennyivel elviselhetetlenebből sajoghat! Hogy az a szegény terem­tés mit szenvedett, hamaro­san megtanultam, mikor rám került a sor és én veszítet­tem el az uramat. Összeom­lott körülöttem az egész vi­lág. Elveszitettem azt, akiért éltem és ugyanakkor látszó­lag minden anyagi bázis nél­kül maradtam, s tetejébe, aho­gyan ez ilyenkor történni szo­kott, mindenfelől emberi el­lenségeskedés, hálátlanság, gonoszság vicsorgott felém. Most, hogy nem állt mellet­tem többé az uram, hogy megvédjen, mindazok, akik valami okból irigykedtek vagy nehezteltek ránk, kimu­tatták a foguk fehérét. Túl sok volt,. amit el kel­lett szenvednem. Idegeim ösz­­szeroppantak. Folyton sírtam s már oly gyenge lettem, hogy az ágyból is alig birtom feltápászkodni. Szinte irtóz­tam a reggeltől, amikor újra kell kezdeni az életet, mely­nek immáron nem volt értel­me számomra. Orvosaim ta­nácstalanok voltak. Idegcsil­­lapitót rendeltek, de noha garmadával szedtem, semmit sem segített. Mert mit tehet az orvosi tudomány a beteg lélek gyógyítására? Még ha sikerült volna is rendbehoz­­niok megrozzant idegrendsze­remet, képtelenek lettek vol­na betölteni azt az űrt, mely férjem elvesztése után ma­radt. Képtelenek voltak eltö­rölni életuntságomat s egy­szerűen rám parancsolni: “most légy vidám, örülj s be­csüld meg amid van, mert még rosszabb is lehetne s igyekezz örömet találni mind abban, ami legkevésbbé sem érdekel.” Képtelenek voltak megszüntetni a megélhetés gondjaitól váló rettegésemet. Persze, mondhatták volna: “Dolgozz, Keress pénzt. Ak­kor elfelejted bánatodat.” Vi­szont túl gyenge voltam dol­gozni, aztán meg nem is akadt olyan munka, melyre kvalifi­kálva lettem volna. Sokan azt állítják, a munka elaltatja a fájdalmat. Lehet/ hogy igy van. De akkor is csak csilla­­pitószer, kábítószer. Elaltat­ja a fájdalmat, de nem gyó­gyítja. És az adott alkalmak­kor kétszeres erővel tá­mad fel újra Ismerek egyéne­ket, akik a szó szoros értel­mében halálra dolgozzák ma­gukat és azért egy cseppet sem boldogabbak. Ha egy sza­bad órájuk van, szinte elvi­selhetetlenül elkeserednek s szinte irtóznak attól, hogy gondolkozniok kelljen. És akkor rájöttem, hogy a Deteg lelket nem lehet ideg­­csillapitóval gyógyitani. Mert a betee lelket nem evóevit-Uohrutnviné Zazhár Ilona hatja meg más, mint Isten. Ha valamit elveszítettünk, azt valamiképpen pótolni kell. Ha .elvettek tőlünk va­lakit, akit nagyon szerettünk, akkor az illetőt szeretnénk visszakapni, vagy legalábbis tudni róla — meggyőződni róla, hogy csakugyan él, hogy csakugyan találkozni fogunk vele egykoron. S ki máshoz fordulhatnánk, mint Isten­hez, aki őt magához vette? Amidőn eljutunk arra a pontra, hogy azt képzeljük, minden elveszett — lesülyed­­hetünk az örvénybe, ahol örök keserűségben, önsajná­latban vergődve tengethet­jük életünk hátralevő részét, másoknak s magunknak , árt­va gyűlölködésünkkel, avagy felülemelkedhetünk oda, ahol egy felsőbb törvény szerint látunk és Ítélünk meg min­dent. Ez a lépés a nehezebb, noha első pillanatra köny­­nyebbnek látszik, de mennyi­vel nehezebb megbocsátani, mint bosszút állni, felemel­kedni, mint lesülyedni, ahe­lyett, hogy támadónk torká­nak esnénk, nagylelkűen azt mondani: “Ha megdobtál kő­vel, én visszadoblak kenyér­rel.” De ha sikerült felküzde­­nünk magunkat erre a magas­latra, már könnyebb lesz min­den, kevesebbet fogunk szen­vedni, mert tárgyilagosan, egy magasabb szemszögből tudunk majd ítélni s igy nem­csak magunk, de mások segít­ségére is lehetünk. Sokszor gondolkoztam raj­té, de nem sikerült megálla­pítanom, mitől függ az, hogy amidőn fájdalmunktól önkí­vületben lebegünk, hol szál­­lünk partra :a kesergés fer­tőjében veszünk' el, avagy Is­ten által kegyelmesen fel­emeltetünk magasabb erköl­csi törvények magaslatára? Talán öntudatlan szunnyad bennünk az ösztön, mely, mi­kor mi magűnk képtelenek vagyunk gondolkozni, önkén­telenül is Istenhez fordul se­gítségért? Én hálatelt szív­vel mondhatom, hogy ha visz­­szatekintek az elmúlt két és fél esztendőre, tisztán látom a Gondviselés munkáját éle­temben. Látom, hogyan nyúlt le egy kéz felém, hogy észre­vétlenül, lassan de biztosan vezessen lépésről-lépésre egy cél felé. Először úgy akarta Isten, hogy meggyőződhessek arról, hogy igenis van örök élet, ahol majd szeretteinkre találunk. Ez a felfedezés volt egyúttal számomra az a meg­rázkódtatás ’— orvosi nyelven “schock-treatment”, — mely megmentett. Szinte beleve­tettem magam könyvek olva­sásába, melyek örök élettel foglalkoztak. Ahogy múltak a hónapok, egyre jobban csökkent érdek­lődésem tudományos köny­vek iránt. Most már biztos voltam mindenben, szükség­telenekké váltak. És akkor — szinte észrevétlenül, de egy­re rohamosabban — közeled­tem Istenhez. Egy látomásom volt, mely egész életemet pil­léreiben rendítette meg. És attól fogva nem botorkáltam többé sötétségben. Mindunta­lan íelködlenek előttem a Megváltó szavai: “Én vagyok a Világ világossága, Aki en­gem követ, rtem járhat sötét­ségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” Persze, azt, amit elveszítet­tünk, minden imádkozásunk mellett sem kaphatjuk vissza. Én sem nyerhettem vissza ré­gi szép, izgalmas, Örömben s bánatban gazdag életemet. De nyertem helyette egy más­fajta életet, mely csendes megnyugvásból s megalku­vásból áll. Nem kell retteg­nem többé, mert Istent nem lehet elveszíteni. És ugyanak­kor — ily hatalmas pártfogó védelme alatt — megszűntem rettegni anyagiak miatt is. És amint megnyugodtam sor­somban, lassanként kitisztult körülöttem a látóhatár. Kide­rült, hogy mivel mindenfelé a világon játsszák az uram müveit, nem kell rettegnem attól, hogy tető nélkül mara­dok. Harag vagy bosszuállás sem háborgat többé. Akik megbántottak, egyszerre meg szűntek létezni számomra. Há valamit érzek irántuk, az részvét. Esténként még imád­kozom is érettük, i ECY JÓKAI REGÉNYALAK: FÉNYES LÁSZLÓ iria; nagy vince ^ Kitűnő újságírói. Speciali­tása: politikai és közigazgatá­si visszaélések és “panamák” leleplezése. Maró gúnnyal, vlitrioilos tollal írja1 cikkeit. Saját pénzéből irodát tart fenn adatok, bizonyítékok gyűjtésére. De fanatikus tul­­buzgalmában gyakran nem várja be a kellő bizonyítéko­kat, hanem égve a leleplezés hevétől tolla tülragadja a jo­gos kritikán. Ezért számtalan sajtópert akasztanak nyaká­ba, melyek pénz- és fogház­­büntetésekkel végződnek. Cikkeit az első világháború előtt Az Est-be Írja. Annak idején nagy szenzá­ciót keltettek röpiratai, me­lyekben az öreg Jókai késői házassága idején a fiatal Jo­­kainé Nagy Bellát vádolta az ősz költővel szemben tanúsí­tott durva magatartásáért. Jókainé védelmében Vészi József irt ellenröpiratot idéz­ve az öreg költőnek ifjú fele­ségéhez irt néhány gyerme­teg szerelmes versét. 1917-ben egy megüresedett kerületben képviselőnek vá­lasztják Fényest mint párton­­iklivüilil ellenzékit. Kölcsönös tisztelet fűzi Eszterházy Mó­­riczhoz, kinek kormányát lel­kesen támogatja. Élénk része van az októ­beri forradalomban. Az Asto­ria erkélyéről gyújtó beszé­deket tart a néphez. Horthyék jogászai bele akarják keverni a Tisza gyil­kosság bűnügyébe. Az ügyészség vádat emel ellene mint bűnrészes ellen. De már a főtárgyalás első napján az ügyészség kénytelen elejteni a vádat vele szemben bizo­nyítékok hiányában. Fényes mosolyogva áll fel a vádlot­tak padjáról és ezekkel a sza­vakkal távozik: — Úgy megyek el innen mint a vándor, aki kalaplen­getve búcsúzik és indul az ár­nyékból napsugaras tájak fe­lé. Horthy uralomra jutásával Fényes újságírói tevékenysé­ge Az Est-tői áttevődik a szo­ciáldemokrata Népszavához. Az Est tulajdonos-főszerkesz­tője, Miklós Andor ugyanis sokkal óvatosabb üzletember volt, sem hogy a szabadszáju és fékezhetetlen tollú Fényes cikkeivel lapja fennmaradá­sát kockáztassa. A Népszava szerkesztői szép fizetéssel alkalmazták Fényest, de névtelenül adták le cikkeit, hogy sajtóper és fogház-itélet esetén Fényes helyett megfizetett helyettes ,úgynevezett “strohman” ülje le a büntetést. Hát ez elég gyakran meg is történt az 1919-től kezdődő néhány év alatt. A féléves és egy éves fogházbüntetések már körül­belül ötven évre nőttek fel Fényes feje felett, amelyet a Népszavától kijelölt egyszerű munkásemberek egész sora osztott meg egymás között. Egy napon a felelős szer­kesztő magához kérette Fé­nyest . — Nézze, Fényes ur, — kezdte a szerkesztő, — mi holnaptól fogva felemeljük az ön fizetését húsz zázalék­­kal. Fényes elbájolva köszön­­getve hajbókol. — De van egy feltételünk, éspedig az, hogy ezentúl nem, ir nekünk cikket. Fényes elsápadt. Csak per­cek múlva jutott szóhoz. — De kérem, micsoda meg­alázás! írás nélkül fogadjak el fizetést? — Sajnos, — igy a szerkesz­tő, — ez lapunk anyagi érde­ke. Az ön cikkei miatt sorban kapjuk a sajtópereket. Ön helyett strohmanpkat ülte­tünk a vádlottak padjára, azok kapják a féléves, egy éves fogházbüntetéseket. Ez alatt az idő alatt nekünk kell családjukat eltartani és ki­szabadulásukkor nagy fájda­lomdijakat fizetnünk nekik. Gyakran pedig fogház helyett nagy pénzbüntetést szab ki a bíróság lapunkra az ön cik­kei miatt. Nem bírjuk to­vább. Beláthatja, 'Fényes ur, jobb lesz igy, ahogy mi elha­tároztuk. Fényes lesújtva távozott. Meg is kapta mindén hó else­(Folytatás az 5-ik oldalon) Vasváry Ödön

Next

/
Oldalképek
Tartalom