Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1958

1958. december 8.

Kolbai: Köszöni a felvilágositást. Megállapíthatjuk, hogy bizony van lemaradás. Nagyon bántja, hogy ez igy van, de eajnos a maga bonalán többet, mit amit eddig tett, nem tehetett. Hogy a Szem- Oszt. határidőre elkészülhessen annak egyetlen lehetősége, hogy a vezető elvtársak és rajtuk keresztül mindenki, aki ebben érdekelt, a legmesszeobmenően arra törekedjék, hogy a vállalt kötelezettségé­nek eleget tegyen. Szeretné, ha erre december 2o.-ig pontot tehet­nénk. Ne rontsuk el senkinek a Szilveszterét. Bagyinka:Az időpontot mindekivel megbeszélte, az a kérése, hogy ezeket az elvtársak tartsák be. Aki szabadságon van, erre az idő­re szakítsa meg szabadságát. Kolbai:Az Ifjú Gárda Tsz problémáival továbbra is foglalkozzunk. A következő Rektori Tanácsülésen le kell szögezni, hogy kit, kiket kérjünk fel rövid referálásra. Sok az előre nem látott nehézség, egyenetlenség. .Esetleg ezzel összefüggően már javaslat is szület­hetne. Nagyon szeretné hamarosan rendszerré tenni az egyes terüle­teknek a helytállását. A Gazdasági Területnek a bejárását Gárdos elvtárs segítségével sze­retné megejteni, valamint ezt a Karokra és ezen belül a Tanszékekre i6 kiterjeszteni. A tanszékeket tanszéki értekezleteken látogatná le. Ezért kéri a tanszékvezetőket, hogy az értekezletek időpontját vele mindig közöljék. Sajnálja, nogy nem tudott több időt erre a célra fordítani, azonban sok mindennek be kellett előbb fejeződnie, ahhoz, hogy idáig eljussunk. Bejelenti, hogy a kollégium határozottan szépen indul. Az igazgató személyét tekintve tanácstalanok. Ha őt megkérdezték volna, előre megjósolta volna azt, ami bekövetkezett. Szabó István alvtársat igazán becsüli és értékeli és mikor működése körül egy-egy vitás kérdés merült fal, azt mondotta leghatározottabban, nem ezek az újabb vélemények, hanem azok a vélemények a helyén valók, amely vélemények alapján ő annak idején Rákosi Ösztöndíjas lett. Ugyan­akkor nem járunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, nogy a szer­vezetnek a fogyatékosságával is számolhatunk. Nem volna helyes, hogy még külön terhet is vegyen magára. Erre nem lett volna képes. Kéri ha valakinek gondolata, javaslata volna az igazgató személyével kap­csolatban , aki rátermett és ezen a területen kedvvel dolgozna, úgy tegye meg. Szekeres: Nyilvános pályázatot kell közzétenni. Mbari^t 8 megoldást furcsálotta, de úgy látja mégis bekövetkezett Gardos elvtárs: A kollégiumi igazgató-változás a legrosszabbkor jött, amikor a kollégium szervezése folyik. Bár R. Nagy elvtársnak nem ez volt a legmegfelelőbb munkaterület, ahol legjobb kénességeit nyújt­hatta, de a mi szempontunkból mégis rosszkor jött áthelyezése. Gondnoki vonatkozásban ideäglenesen Ökrös elvtársat bízták még a Tes- sedikben is, de ez csak átmeneti megoldás, a vágyónmegőrzés szemnont- jából szükséges. Felveti, hogy az uj kollégiumi igazgató kinevezésénél nehézséget okoz, hogy az érvény en lévő rendelkezések szerint lo7 fős kollégium­ban a fizetés alacsony, de ha alkalmas személy lenne, személyi fizeté­sére a minisztériumban intézkedni tudnánk kb. egy tanársegédi átlag­fizetést tudnánk biztositani. Szekeres László - Dobos Károly elv társak véleménye szerint legalább adjunktusi beosztásnak megfelelő oktató-személyt kell megnyerőn! kol­légiumi igazgatónak és ilyen fizetést is biztositani. Bagyinka elvtárs: A múltkori tanácsülésen arról volt szó, hogy a gaz­dasági, gondnoki természetű munkát és a nevelést ketté kell választani Ha ez nem történik meg, senki sem vállalja a kollégiumi igazgatói munkakört, akit mi magunk is alkalmasnak tartnánk. Nagyon hetesen látta ezt Szabó elvtárs is a beszélgetés során. A gazdasági munkát állandóan végezni kell, határidő feladatok vannak, ahhoz teljes ember kell, a nevelést viszont szintén nem lehet mellékesen végezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom