Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1957. november 8.

- 5 ­▼ito tdrgyö lehet bizonyos műszaki alaplamerotokot oktató tár­gyak főtárgyként való szerepeltetése, majd hiányosaágként meg­említ l, hogy az üz ernten nincs a főtárgyak sorában. 'ikeez István: Javasolja az Snnáló tudományágat képező alapozó tárgyak "?5í2rgyekként való meghagyását, mart számuk ném nagy Ó3 uert ÖS3zegyeterni érdek oz, hogy e gépészmérnöki kar doktorátusa azonos jellegű legyen a műszaki egyetemével. jjgc kenőst József: Javasolja. hogy az alapozó tárgyak maradjanak benn a tervezetben és a minisztérium* azt a kérdést a gépészmérnöki karral kooperálva megvizsgálja. Pataki József: Javasolja a közgazdaságtan főtárgy elnevezésének a módosí­tását politikai gazdaságtanra és a mezőgazdasági fémtan felvé­telét a főtárgyak sorába. Klkecz István; Egyetért a javaslattal. Lektor: Felteszi a kérdést von- o még valakinek az eddig tárgyaltakhoz hozzáfűzni, megjegyeznivalóje. Heckenost József: Kéri az elkészítési határidő megállapitását. lektor: A tervezet átdolgozására a karok tanácsülést hívjanak össze, november 15-re pedig felterjesztik a FSá-be. Ezután köszönetét mond az itt megjelent elvtársaknak az utóbbi időben külö­nösen derekas, helytálló munkáért és'segítségért. Különösen a pártbizottság segítségéért mond köszönetét, többek között a biztonsági ügyelet megszerve­zéséért . Elmondja továbbá, hogy az Egyetemen az ünnepélyek o-terv szerint lezajlot­tak, sikerült - a napirendről levétel ellenére - a tudományos ülésszakot megszervezni, amely egymás utáni négy kedden délután van, illetve lesz. Az első előadást Baskoy elvtárs tartotta, a szécényi kutatási munkájával kapcsolatban, igen értékes, minden tekintetben megütötte a mértéket. A második előadás Tóth Antal elvtársé lesz, "Néhány tapasztalat és feladat a marxizmus-1eninizmus oktatásával kapcsolatban az agrárfelsőoktatási in- tézménekynél" cimmel. Kérése ezzel kapcsolatban az, hogy túlságosan nagy hirverés ne kisérje ezt az előadást, ez az előadás inkább közvetlenül az Egyetem Párt- és állami vezetésére tartozik. Harmadik előadást Kosáry Domokos elvtárs, a Könyvtár igazgatója tartja, "A magyar agrártörténeti kutatás helyzete és feladatai" cimmel. Ez az elő­adás méltán nagy érdeklődésre tart’pat számot. A negyedik,egyben utolsó tudományos ülésszak! előadás Szekeres László rek­torhelyettes elvtársé lesz, "A biogáz termeléssel kapcsolatos kérdésekről cim alatt. Megjegyzi rektor elvtárs azt a sajnálatos tényt, hogy minden intézkedése ellenére, sőt több vonatkozásban erőfeszítése ellenére sem, kielégítő a munkakezdés, különösen a reggeli munka kezd'se. Ezzel kapcsolatban elmondja hogy az előadások kezdésének*óratizkor van az ideje, ez nemcsak nálunk, de az egész világon igy van, s ő a pontos kezdes érdekében mindent megtett. 12)

Next

/
Oldalképek
Tartalom