Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1957. november 8.

5 vlte tárgye lehet bizonyos műszaki előismereteket oktotó tár- gyek főtárgyként vrlé szerepeltetése, majd hiányosa ágként mog- oolltl, hogy ez Uz enten nincs e főtárgyak sörében, Mlkaca István; Javasolja ez önnáló tudományágat képező elapo2Ó tárgyak főtárgyakként velő meghagyását, mert számuk nem nagy éo mert összegyetomi érdek az, hogy e gépészmérnöki k?r doktorátusa azonos Jellegű legyen a műszaki egyetömével. Heckenost József: Javasolja, hogy az alapozó tárgyak maradjanak benn a tervezetben és a minisztériumai ezt a kérdést a gépészmérnöki kérrel kooperálva megvizsgálja. Peteki József: Javasolja a közgozdaa igtan főtárgy elnevezésének e médosl- tiíaiSt politikai gazdaságtanra ás a mezőgazdasági izemtan felvé­telét e főtárgyuk sorába. ’ílkecz István; Egyetért a Javaslattal. Rektor: Felteszi a kérdést van- e taég valakinek uz eddig tárgyaltakhoz hozzáf ti zni, mag jegyeznlvalé ja • Heckennst József: Kéri az elkészítési hetárlvfő megállapításit. * Rektor: A tervezet átdolgozására a karok tanácsülést hívjanak ÖS3ze, november 15-re pedig folterjesztik a FÜ-be. Ezután köszönetét mond az itt megjelent elvtársaknok az utóbbi időben külö­nösen derekas, helytálló munkáért és segítségért. Különösen a pártbizottság segítségéért mond köszönetét, többek között a biztOBsági ügyelet megszerve­zéséért . Elmondja továbbá, hogy ez Egyetemen az ünnepélyek a terv szerint lezajlot­tak, sikerült - a napirendről levétel ellenére - a tudományos ülésszakot megszervezni, amely egymás utáni négy kedden délután von, illetve lesz. Az első előadást Baskay elvtárs tartotta, a szécényi kutatási munkájával kapcsolatban, igen értékes, minden tekintetben megütötte a mértéket. A második előadás Tóth Antal elvtársé lesz, "Néhány tapasztalat és feladat a marxizmus-leninizmus oktatásával kapcsolatban az agrárfelsőoktotási in- tézménekynél" címmel. Kérése ezzel kapcsolatban az, hogy túlságosan nagy hírverés ne kisérje ezt az előadást, ez az előadás inkább közvetlenül az Egyetem Párt- és állami vezetésére tartozik. Harmadik előadást Kosáry Domokos elvtárs, a Könyvtár igazgatója tartja, "A magyar agrártőrténeti kutatás helyzete és feladatai" címmel. Ez az elő­adás méltán nagy érdeklődésre tarthat számot. A negyedik,egyben utolsó tudományos üléssaaki előadás Szekeres László rek­torhelyettes elvtársé lesz, "A biogáz termeléssel kapcsolatos kérdésekről cim alatt. Megjegyzi rektor elvtárs azt a sajnálatos tényt, hogy minden intézkedése ellenére, sőt több vonatkozásban erőfeszítése ellenére sem, kielégítő a munkakezdés, különösen a reggeli munka kezdése. Ezzel kapcsolatban elmondja hogy az előadások kezdésének órátÍzkor van az ideje, ez nemcsak nálunk, de az egész világon igy van, s ő a pontos kezdés érdekében mindent megtett. 6 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom