Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1958-1959

1958. december 18.

4 Kiss rektorhelyettes: Páter eivtars külföldi tanulmányútakra tett ja­vaslatival kapcsolatban emliti, nogy két lenetöség van, egyik az idén is alkalmazott osztondij rendszer, ennek kereteden mar idén is voltak külföldön, a másik: az idén is nem egy alkalommal történt, nogy fia­tal oktatók céljutálmát kaptak külföldi tanulmányútra. fizt a jövőben is fent kivanjuk tartani és mar rektori szinten is natározat született nogy milyen értékű legyen stx a rektor részére rendelkezésre álló ju­talomalapból erre a célra forditando összeg. Dobos SZB.elnök:Javasolj a, nogy jobban nasználjuk ki az önköltséges külföldi tanulmányutak ledet őségét, az idén 3o elvtars ment ilyen mó­don tanulmanyutra. Minden lenetoseg megvan arra, nogy ezt az önköltsé­ges utazást tanulmanyuttd tegyük. Ilyen tárgyalást kezdtek Bulgáriá- val és Romániával. Kérése tendt az, no^y az ügyetem Vezetősége és a Főigazgató sag tegye lenetové, nogy kétnetes tárgysorozati programmal ilyen önköltséges tanulmányút ledet séges legyen, a másik lenetöség az, nogy nosszabb időre szoló oktató-csere is lenetséges. nzt a lenetc- séget jobban kellene fejleszteni, pénzügyifedezet rendelkezésre áll, valutát nem igényel. Javasolja továbbá, dogy kölcsönös alapon az egye­temek vendégelőadókat, professzorokat divjenak meg. Mike ez dékandelyettes:Biztositani kellene valamilyen formában, dogy a külföldön tanulmányúton lévő oktatók kinti tapasztalataikról tanul­mányt készítsenek, amit meg is jelentetnének. 3askay dékándelyettes:Mint az Agrártudományi Szerkesztő Bizottságának tagja, szivesen felnasznal olyan anyagot közlésre, amely a gyakorlat szamara fontos. Szekeres tud.rektordelyettes: Javasolja, dogy az egyetemi rotaprin gé­pen a oeszámolókat el ledetne késziteni és felnasznaiasre minőén tan­szék rendelkezésére lenetne bocsátani. Kolbai; rektor: Hálásan köszönetét mond a sok értékes szempontért. A határozati javaslatok nelytállók és meggyőződése, na a nyelvoktatá­sunkat úgy korszerűsítjük, adogy a közeljövőre tervezve van, akkor nyelvoktatásunk olyan szintre emelkedik, nogy a külföldre utazó okta­tók sajat szakmajukoan tolmács nélkül is megélhetnek, a kapott szem­pontok szerint a tervet átdolgozzák. A Tanácsülés a 5. napirendi pont­ra tér át. A kollégiumi szervezeti szaoályzattal kapcsolatban megjegy­zi, nogy a terv sok átdolgozáson ment keresztül, mire a Jogi Tanszék vezetője és munkatársai formaoa öntötték. Kiemeli a szervezeti szabály* zat kidolgozásában végzett lelkiismeretes munkájukért Gál Tivadar, Hegedűs István, Vargedő lajos és Budai Zoltán elvtársakat. Kéri, dogy Buaai elvtárs erről a napirendi pontról tájékoztassa az Egyetemi Taná­csot . Budai elvtárs ismertetése után rektor elvtars közli a Tanács tagjaival, dogy a kollégium az igazgatói állas oe^Eöltetlensége ellenére is impo­záns magatartást tanusitott, amelyért köszöntet mond az egész kollé­giumnak. Berend tanszékvez.docens: A kollégiumi közösségi szellem kialakitása- noz , illetve a szervezeti szabályzat 1. $-ához a következő javaslatot teszi: •*!./ Marxizmus-ieninizmusban tanultak elmélyítése, k./ Szakmai tudásuk elmélyítése, korszerű kiegészítése. 3. / Szocialista szakemberek általános müveitségkialakitasát, hazánk és a baráti államok kultúrájának megismerése. 4. / A mai kultúra, a munkás- és parasztmozgalmak képviselőinek meg­i smeré se. 5. / A természettudományok fejlődésével lépést tartva, valamint ide­gen nyelvek tanulasa. Minden tágját arra neveli, hogy a közösségnek felelősséggel tartozik azért, hogy mind a kollégiumban, illetve az egyetemen belül, xx mint kiváló, művelt szocialista szakemberhez méltóan él és mind a családi és baráti koréoen a szocialista élet hirdetője lesz. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom