Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. április 24.

r- - t% Egyetemi tanácsülése 1958. IV. 24 Tóth Antal kérdezi, hogy politikailag és gyakorlat szempontjából mi­lyen felkészülést ad az Egyetem a hallgatóknak 8 termelőszövetkezeti feladat megoldására, _ * Az a tény, hegy a termelőszövetkezetekben még vannak sí hiányosságok késztetik arra a hallgatókat, hegy húzódozzanak a termelőszövetkezeti munkát ól. kérdés, hogy a hallgatók kapyá^í^az agrártézisek alap­ján folyó gyakorlati politikában és a 3oo4-es rendelethez megfelelő instrukciót. Kérdezi, hegy folyg-e az A^ráregyetemen olyan értelmű ankétoknak szervezése, amelyre késhegy jó szövetkezetnek élenjáró elnö­két meghivná^ beszámoltatná^-az eredményekről, stb. Ezeknek a rendsze­res rendezése mé-gi-c esők “közelebb vinné a hallgatókat 8 termelőszö­vetkezeti mozgalomhoz. Lázár Vilmos: Tóth elvtárs kérdésére válaszolja, hogy egy egyetemi hallgató szakmailag vezetőnek felkészülve nincsen. A tsz-ek ezt nem is kivonják. Tanulni államigazdaságokban lehet. Az egyetem csak az alapot adja meg. Egyébként Tóth elvtárs által elmondottakkal minden­ben egyetért. Fekete Béla Keserű elvtárs felszólalásának második részéhez szól Hozzá, amelyben Keserű elvtárs szembeállította a patronázs mozgalmat a felelős patronázs munkával. Külön bizottság kinevezését javasolja, mely bizottság feladata volna egy-egy termelőszövetkezet munkáját \ figyelemmel kisérni. Az összegyűjtött adatok alapján kiviláglana, hogy az illető termelőszövetkezetnek milyen ágú szakmai megsegítésre van leg inkább szüksége. Ebben a módban lenne tervszerűség, igy lehetne a leg- nagyobbfoku segítséget adni. Heckenast József Keserű elv tár^f elszólslását, illetve megállapitásait mgy kell értelmezni, hogy e/az egész szakoktatási és kisérletügyi hálózattak ki kell terjedni. Az természetes, hogy ebben a munkában az Egyetemnek nagyobb szerepe legyen, mint egyjtechniku mnak. Javasolja, hogy az anyagban szerepeljen egyplyan tétel, hogy a legmagasrbbszintű közreműködést adJa^az Evetem. Ez lényegében egyes prof ess zörokorTTce^-^ resztül meg van.dAkonban arra hivja fel a figyelmet, amiről Tóth elvtárs is beszélt/hog^ egyetemen belül is bizonyos huzódozás nyil- ■vá nul meg a tsz-e} Hozzáteszi még azt, hogy a tangazdaságok rendszeres gyaKorlatba való vétele lehetővé teszi ezt, hogy a gyakorlat szempontjából többet kap­hatnak a hallgatók, mint eddig. Abban egyetért Lázár elvtárssal, hegy a frissen végzett hallgató még nem alkalmas gazdaságvezetésre. Vágsellyei István Tóth elvtárs által felvetettekhez val^ez^ja A hallgatókkal a termelőszövetekezetet és az időszaki politikai kérdé­seket próbálják ismertetni. Több alkalommal hivott meg az üzemszerve­zési tanszék tsz elnököket 1956 előtt. Azóta ez elmaradt. De elmondhat­ja, hogy ezek a meghívások nem jártak mindig a várt eredménnyel. Sőt voltak esetek, amikor jobb lett volna, ha nem hívunk senkit. A hallgatók gyakorlat előtti politikai felvilágosítására szokóáos volt ,hogy a tanszék neves külső szakembereket hivott meg előadások tartá­sára . Kérése is volna Vágsellyei elvtársnak, hogy a különböző buossurák je­lennek meg, igy pl. a 3oo4/-es rendelettel kapcsolatban is. Kaptak egyet a tanszék részére. Üdvösnek tartaná, ha ilyenből az Egyetemnek megfelelő példányszámot adnánsk/Cjaxig-y-a -hal lg'et-óság között szótoosthot 5- ■^r-agyen» ló

Next

/
Oldalképek
Tartalom