Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1952-1953

1952. október 29.

Tervbe vettük, hogy az Egyetem első tudományos konferen­ciáját, valamint a kari konferenciákat a^y£g félév megkezdése előtt tartjuk meg,. kW december 15—ig^ Az Egyetemi Tanácsfraegtárgyalja a karok án-al- bejclem- t-e^t—és ennek alapján összeáf-iri-frot4 javaslatát 3faebcÄXx3BÄ3Öe±i fU lúfrgR&xiGxjzx±xjeix néhány módosítással azt a melié­íjd*3Ó2nrá*3B$±xraa3ojcttx kelt végleges formában fogaaja el. Ezután az Egyetemi Tanács megvitatja a konferenciák időtartamát, a8*'ebben a kérdésben nem dönt, miután az időtarta­lmaidé­mot az egyes témák 'iszabja* meg. Ezzel kapcsolatban rektor kéri^ a karok tudományos felelőseit, hogy készítsenek december lo-ig nyers tervezetet az időbeosztáirS^i^X^Sn&ezők neveire vonatko­zóan, rátér-, a má sodi-k napirendi—pontra, jcxgya napirendi. gyakoriaxi oktatás megszervezősééej ^ irásb&n (Fái István beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékelve, ifll l'thití-eiM ^ Pa* himha* mJíiu* Rektor felszólítja a Tanács tagjait, hogy amennyiben a tervezet valamelyik része nem eléggé világos, az errevonatkozó kérdéseiket tegyék fel, A tervezettel kapcsolatban Somos András egyet.tanár, Manmnger G.Adolf dékán, Váraai dános dékán, Probocskai Endre dé­kán, Berend dózsef dékán, Csizmadia István dékáni titkár, László Lajos (agronómiái tanulmányi osztálykérdéseket tesznek fel, me­lyeket Fái István megválaszol. Rektor ezután felkéri a Tanács tagjait, hogy szóljanak hozzá a tervezethez, azonban'az a kérése, hogy elvileg és ne részletkérdésekben, A tervezethez hozzászóllak Manninger G.Adolf dékán, horn Arthur az aliatteny'ifaekan helyettese, Berend dózsef dé­kán, Kolbai Károly egyet.tanar, Kovács Aladár F.M.azakokt.Főoszt. Orosz vyuia a nagygomDOsi tangazd.vezetője,Magos uáoor a sorok­sári tangaza.vezetője, Ozinege uábor a gödöllői Pártbizottság titkára, Probocskai Endre dékán, uáboruyörgy Egyéni tan.oszt.veze­tője, Valamennyien helyeseljék a gyakorlati okt. kérdésének napi­­rendre tűzését és ennek megvitatását. A dékánok közül többen ki­jelentenék, hogy kissé túlzottnak látják azokat a lelaaatokat, amelyeket a gyakorlati oktatási tervezet a dékánokra és tanszéke- zetőkre ró és ennek következménye a tanszéki munka visszaesése lenne

Next

/
Oldalképek
Tartalom