Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1952-1953

1952. október 29.

- 3 ­t A tangazdaságok vezetői megemlítettek azt1, hogy ezek a gazdaságok jelenlegi helyzetükben és szervezettségükben nem alkalmasak teljes egészében a gyakorlati oktatás keresztülvitelére, kzért Magos Gábor a soroksári tangazd.vezetője kári javasolja egy oizottság létesí­tését, amelynek feladata lesz a tangazdaságok helyzetének felül­vizsgálása. Gábor György pedig javasolja, hogy ebbe a bizottságba hívjak meg a F.M.-ból 'Csőre ‘-'ándort a technikumi tangazdaságok felügyeld jét, aki hasznos szempontokat és tapasztalatokat tud adni részben a felülvizsgálat, részben a gyakorlati oxtatás megoldásának kérdé­sében. Czirg:e Gábor elvileg elfogadhatónak tartja a javaslatot, túl­zásnak tartja a múlt évi tapasztalatok alapjan azt, ha ragaszko­dunk a tangazdaságokhoz. Javasolja, hogy nézzünk körül az élenjáró áiágazdaságok és termelőszövetkezet^özött, hogy melyek volnának erre a célra megfelelőek és kössünk velük szerződést. Fái István a hozzászólásokat megválaszolta azzal, hogy tefr- teántv«^ hegy- elvi kifogás nem merült fát,a részletekbe menő kifo­gásoknál viszont módjukban van az egyes karoknak a karra vonáke zó tervezetnél ezeket a speciális igényeket, illetve követelménye­ket figyelembe venni. Rektor rámutat arra, hogy mikor Fái István a gyakorlati ok­tatás kérdését kidolgozta, akkor nagy mértékben a szovjet tapsz- talatokra támaszkodott, ugyanis a szovjet aspiránsok adták ehhez a kérdéshez az anyagot. Miután elvi kifogás a gyakorlati oktatás uj rendszerével kapcsolatban nem merült fel, irányelvként a javas­latot elfogadottnak jelenti ki. IfcxgasiOEixiáxsxJaxaxixfcáűfcxkKjfcjcsunc H»kxjurfc$ax Magos Gábor, Czinege Gábor és Gábor György javaslatait helyesnek tartja. Megbízza Fái Istvánt^a teixai tangazdaságok felül­vizsgálatára alakítandó bizottság megszervezésével•és febbe a bi­zottságba szükség szerint meg kell hivni Csőre Sándoit, a techniku­mi tangazdaságok felügyelőjét. A tangazdaságok helyzetének felül­vizsgálása után ragkaxKaaxdi&xéiKnJáxáxáiiaaxxgxxatxxagaiRkxxixiRttUfcj fcKxos&liixsxraxfck£X£fc&jc]&xSxxxkx£xk£X&X£s3cxxft&xx:x3txsx&&ix*£&£xS&£axx jt&stx&gxxx&xz&jEx Javaslatot kell készíteni azokra az élenjáró állami gazdaságokra, ill. termelőszövetkezetekre vonatkozóan, ahol a gyakorlati oktatást az egyetem lebonyolítani kívánja. Rámutat arra, hogy a mai vita axgyxkHXXaixafcXaXáxx azt mutatja, hogy a gyakorlati oktatás és a tangazdaságok kérdése mennyire sok tisztázatlan kérdést vet fel. Ez a vita az általá­3

Next

/
Oldalképek
Tartalom