Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1951

1951. január 26.

- 19 ­hó 28.-án főhatóságunkhoz előterjesztést tett az 1949-ben történt kiszűrés, vagy önként távozás következtében tanulmányaikat megsza­kított hallgatók ujrafelvételének szabályozására. Javaslatot tett egy vegyesbizottság felállítására, mely az újból jelentkező hallga­tók felvételi kérelme ügyében döntést hoz. - Főhatóságunk 1951*évi január hó 18.-án 1460-69/1951.II*3.sz.alatt kelt leiratával értesí­tette, hogy a javaslatot elfogadta és az bizottság felállítását % jóváhagyta, ünöke az illetékes kar dékánja, tagjai: a kari tanul­mányi osztály vezetője, a Párt diákalapszervi kiküldöttje, a tanul­mányi osztály személyi /ideiglenesen diákszociális/ előadója, a DISZ kiküldöttje. Egyben arról is értesítette főhatóságunkat a rek­tort, hogy a doktori szigorlatok lefolytatására a közeljövőben kü­lön intézkedik s ennek folytán addig doktori szigorlatra senkit se bocsássunk. /157/195o.r.sz./ 48. / Rektor bejelenti, hogy Gulyás Mihály állami állatorvos dok­tori cselekményre való bocsátását kérte. Ezzel kapcsolatban főha­tóságunk az 1950. évi december hó 4.-én Bt.1460-59/1950.I**3*sz.a. kelt leiratával értesítette, hogy nevezett kérése nem teljesíthető, mivel a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 44.sz, törvényerejű rendelete /Magyar közlöny 195-194./ a tudományos foko­zatok alapul szolgáló irányítását a Magyar Tudományos Akadémia ha­táskörébe utalta. /1871/1950.r.sz./ HE, oálvi Gyula dékán a fenti üggyel kapcsolatban előadja, hogy Gulyás Mihály disszertációját a Kar elfogadta,a káderbizottság vi­szont úgy döntött, hogy 1 év múlva bocsátható doktori szigorlatra. Gulyás Mihály kérése az volt, hogy az 1 évi várakozási időt félévre változtassák meg. Rédai István közli, hogy a várományos doktorátusok letételére nincs rendelkezés. Az elmaradottak esetében javasolni fogják, hogy vegyék fel a doktori szigorlati tárgyak közé a politikai tárgyat is. Timár János előadja, hogy ebben az ügyben nincs határozott álláspont, mert nem a Minisztérium hatáskörébe tartozik, a Tudományos Akadémia nem foglalt szilárd álláspontot, A Főosztály a legrövidebb időn belül tisztázni fogja az Akadémiával, hogyan áll a doktori szigor­latok ügye. Kéri, hogy addig tartsák az ügyet függőben. Tudomásul szolgál. 49. / Rektor bejelenti, hogy Egyetemünk segédtanerői közül az alábbi­ak jelentkeztek aspiráns kiképzésre: Kovács András, Vándor Ervin, Mikecz István, Bánházi Gyula, Meszlényi Lajos, Nyuli Gyula, Tibold Vilmos, Tétényi Péter, Majoros János, Zajta Azrél, Nagymihály Fe­renc, Leszek Éva, Fái István, Bocz Ernő, dr. Éder Eándor, Molnár Béla, Bajor Melitta, Füredi János, Jávor Eándorné, Rozgonyi András, ^evezettek kérvényeit jelen ügyiratszám alatt főhatóságunkhoz gél- ’ f

Next

/
Oldalképek
Tartalom