Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1950. október 27.

•9~ Weg egy kérése® volna & Kar nevét»», ha Mr *gyí» • ©gp bizottság & MéT-vaS* szíveskedjenek a Sepr®?* ég Budapest között tenüáXlő gyalásates vasúti kozij&ksáés öegvdItosiatásá* le oegeaXit «ni « &perfc vonalon &z oktatás rendis«» folyik® A választással kapna adatban megsizűLiti, bog? a dekán kosai! ön.s&akőttetéáfeeit áll a tanácasel« miután úgy a városi és tatóa®» nak tagjai ur*Hajdu gguláné rektorhelysttesu A aékáni besaámelőknak a BIS2* és a Kar közötti visszcskyre vonatkosé réssel azok a részletek, amik addig a kari jelentősökből ne® lőttek ki* Azt hiszi as, hogy as erdőmérnöki kar©» faiba as ia, hogy a BJBS szerveset elvan szakadvs a .-tömegtől és vaáai£ kar vezetés®-alatt áll, esért a vélemény esést asm vállalja a haXlgaiőtáré&irőI* Hont £é&m_ akadémiai jóságaié a ruha problésával kapcsolatban asa^llapit ja, hogy elvileg helyt ölen volna, ho^he. a fasács fordulna ilyen kérdésben f oh sfc és águnkhoz« Négered s&ny ben a hallgató össtöndijat íb kap és sut a problémát ilyen mádon k«ll megnézni.,, As as érséseB, hogy ennél a leégésnél is aa áll ■ f ennB hogy a hallgató úgy géni elkelik, hogyha m& kapacs est, vagy ast, akkor loáorsssoléá*^. • Eédsl István felsőoktatási főosztály veasiőjs* A b#«sá®ölőkbsm &st lífcet mondani, ho^ réssben dr,Eévy préssé st» ár hos&ás-sőlása bs~ 2y*s reit»És azt blassen és tffáthé rektor ^rask adok igazat, hogy igám k«aw>2y problémák rasyültsk folg amik idetart©stsűs* - Azt faísasM Xesusel 'kiférték a Sassá«© tagjai, hog? a menő gaz dneágtad^ányi keress ©*«k a. legutóbbi időben lehet látni, hogy a beiretkosottak szám to© felett vsa^a raég mindig vannak iémörsrolődásiok, helyes laans löasb^s- ni,‘hogy bizony * benépesít esnél « itt neaessk az agrärtudasSayl'egye­temről, van sző, hasi mi u ainís^térmicrél is «. politikailag nem, készül- tühk fel a bsnépealtés Jé lebonyolítására* la álla%orvb;3tudoí5ányi# Valiint kert« és szőlőgazdaaágbudösaányi kar a maga jallsgévsí, as erdŐméraöki kér saját helyset;© blzt tiltotta a benépesítést«, Azt szeretném &.jövőre né2^« kihsngsnly«»si, hegy »«imáiké pt a asm szabad bel«®®»»! a késői tanévkezdésbe* :# Pöltétlasjáii foglalkozni kell ezzel s kérdéssel, sert sár % benépesítésnél váltak nehézségek, fásának olyan objektiv »©bézségek, aa»Iy«k további le mór zs ©ládáéra adhatnak alapét, ilyen az öaztötstij ügy,Amint egye© esetekben a« ösztöndíj felülvizsgálása &z áll ©terv ©atu« demányl kara» megtörtént, helyes lenne néhány esetben, a mssőgssdaaááf*- tudosányi, valamint kart« és szőXőgasd&ságtuá©mányi k&em. la m*gvisa«» gálni as ösztöndíjat* farmészetesea srnsk a felülvizsgálásnak as Egyetem vezetőség» részéről a pártszervezettel és J)JS% vezetőséggel : V \ ■ h

Next

/
Oldalképek
Tartalom