Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1946-1947

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1947. február 21.

3 T * (Oh az ügyészség eljárásához jogi alapot találni nem lehet, az autonómia megsértése és ügyészségi el­járás alapjául szolgáló feltevés miatt a főható­ság utján az igazságügyi miniszternél tiltakozá­sát jelentse be. ektor bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszter 232.159/1947.X.1. sz.a. Sass Jánosnác és Simon Györgynek ideiglenes minőségű egyetemi gazda­sági hivatali tisztekké, N^udvary. Iv^argit^^r, özv. Győré 3nd ráfié sz. Szervátzy Máriádé*, I.íeskó • irodasegé.dt isztékké, Orbánhegyi Anitáinak üzemmérnökké, Udvarhelyi LászlÓne sz.Szekeres ívva nak, Kiss Piroskának, Jámbor Perencné sz.Sződy Ibolyának, Puzdor Szilé- vesztemé sz.Herboly Ilonának és Sütő ándrásné György Jakab Etelnek, valamint Kelemen Erzsébetnek I. o. egye t. laborat. segédtisztekké,' Kovács Istvánnak, ’emeneczky Mihálynak, Szalay Jánosnak és Huszti István­nak egyetemi szakaltisztekké, Pető Pálnak, Tizedes rajosnak, és Marosvári Gyuláné sz. Kasutz Annának egyetemi altisztekké való kineve - zését megerősítette, illetőleg jóváhagyta. 159,, 156, 164/1947. Tudomásul szolgál. ^f^Rektor bejelenti, hogy a minisztérium felkérte a Tanácsot, hogy járuljon hozzá dr.Okályi Iván egyetemi nyilv.r.tanárnak jelenlegi beosz­tásárajs^míeghagyása melle tt-a földmivelésligyi minisztérium kertgazdasági ügyosztálya vezetői teendőinek ideiglenes ellátásával való megbízatásához. ■Rektor a Tanács utólagos állásfoglalásából feltételezetten a hozzájárulást / 129/1947./ ’ -----­m egadt^ülözzarazí még Rektor, hogy hasonló eset Csíki László pro dékánnak a szakoktatási főigazgatóhelyettesi [teendőkkel való megbízatása, amelyhez annak idején a Tanács, nem ugyan a Miniszter előzetes kérése, hanem Csíki prodékán bejelentése alapján,szintén hozzájárult. prod ékán K Dr.ükályi Iván^féndelkezésre bocsátását a Ta­nács jóváhagyja. Úgy látja azonban, hogy Csíki >. László prodékánt, akit tanári kötelességein kívülcbsztályelnöki teendői és a tangazdaság vezetése is igénybevesznek, a helyettes fóigaz­5/

Next

/
Oldalképek
Tartalom