Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1946-1947

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1946. szeptember 6.

j egyzőköny v a Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának 1946.szeptember hó 6-án délelőtt 9órakor, VIII.Esterházy u.3. sz.alatt tartott^rend- kivürli tanács üléséről. Rektor elnöklete alatt jelen vannak : dr. Mannings r Rezső prorektor, Schandl József dr. és dr.Guoth Gy. Endre dékánok, Rázsó Imre és dr. .Kotlán Sándor prodékánok és dr. Ihrig Károly tanács jegyző. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek dr.SchandlJózsef és dr. Kotlán Sándor tanácstagok. 1. Eskütétel. Rektor felolvassa a földmivelésügyi Miniszter rendeletét kemenessy Ernő min.tanácsosna: az alkalmazott üzemtani.tanszé egye­temi ny.r.tanárává való kinevezéséről, felkéri a jelenlevő Kemenessy Ernőt az eskü letételére. 1316 /1946. kemenessy Ernő a tanácsban az esküt leteszi. Rektor üdvözli az egyetem uj professzorát, aki ezt megköszöni Rektor megemlíti, hogy az uj egyetemi évben ez az első ta­nácsülés. Kéri a Tanácsot, támogassa őt abban a törekvésében, hogy az Agrártudományi Egyetem színvonalát mind teljesebb mértékben fenn­tarthassa, mert ha ez nem sikerülne, az ártana a magyar egyetemi oktatás külföldi elismertetésének és kétségessé tenné, hogy azok, akik oklevelük megszerzése után a megszállt területeken óhajtanak elhelyezkedni, nem találkoznának-e nehézségekkel az oklevél elisme­rése tekintetében. II. Re ~k tori bejelentések: 1./ Rektor felolvassa a Pöldmivelésügyi Miniszter rendeletét a rektor és prorektor megerősítéséről. 1354 /1946. 'Tudomásul szolgál. 2./ Rektor felolvassa a Pöldmivelésügyi Miniszter rendeletét a tanácsjegyző megerősítéséről. 1355 /1946. Tudomásul szolgál. 3./ Rektor bejelenti, hogy a Hercegprímás dr.Boroska István lelkészt megbizta hallgatóink lelki gondozásával. Ezzel kapcsolat­ban felveti, szükségesnek tartja- e Tanács, hogy tanévmegnyitó ün­nepélyt és Veni Sanctet tartunk. 1350/1946. A Tanács főképen megfelelő helyiség hiánya miatt nem tartja célszerűnek megnyitó ünnepély tartását. A Veni Sanctet pedig jobb volna akkor rendezni, amikor a hallgatók már teljes számban a fővárosban vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom