Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1945-1946

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1946. május 25.

1 Tár gi' sorozat'. Tanásülés 194G.V. 25-én. REKTORI BEJELENTÉSEK : . , */l. T.B. ICittredge amerikai kapitány látogatása.^ _ , V' ?, * P.F. Tudora. ^sgietem.? 1- oltásának évfordulóján tartott közg;ules. */3. Kulin SándorJ!ÍSEi3^S£ÍÍ?^szönŐ levele kinevezése alkalmától. / 4. Egyetemi intézetek idegenni elvű. címének meg&llapitágára "bizottság 1c i le ül dése* * ✓ 5 J3pérj easy György egyet.c.rk. tanár kinevezésének ügye. /6. Pedagógusok Beszer-zisi Szövetkezetébe való belé., es ügye. ,/?. Svájci se gél í kieszközlése Bg: e temünk részére. i/8. Pedagógusok nagygyűléséről jelentés. ✓'9. Ti-ldi István mzg. hallgatóhoz intézet elismerés, i/lo. Hallgatók lelki gondozására kiküldött lelkiatya. 1^11. Kuthy Sándor ny.r.tanár köszöneté kinevezése alkalmából. II. t Rektori előterjesztés ek. ^ ^ Isi, Dr^/Dohy Janos, Dr^pzonyi Ferenc, Bakosa László, Vj,lághy Károly, Dr^hándy György, ^.adár Endre, és Dr ^Jíosin.szky Tiktor ^n or ok sze­mélyi minősültpége. »✓2.. Mzg. fizikai és matematikai tanszék szervezése. iSz. Moscnóvá ri osztály márc.hó 13-i ülésének jkve. * * 29-i jkv-ben szereplő megtévesztő hatá­rozat. ___ 5V Tanácsi jkvek sorszámai való ellátása* tS&, Kertészeti kar első kari ülésének jkve. l/?. Tan, mellék stb. dijak emelése. 1^8. Tanácsülés elé kerülő ügyek beküldési határideje. ^9. Kollokviumi dijak életbeléptetés e* |rlo. £prka Miklós xxg, kert, %fnagel Ede mzg, Tjri Ferenc és tsai mzg, üß, _:enfeld Bánd or mzg, és B^genfeld Pál m> zg hllgatók utólagos beirat- kozási engedélye* ✓ll. ürsz*Dohanytermesztési Intézet fejlsztéscvel kapcsolatban ,’terület kisajátítás a Debreceni s ztályon. i/ia. Kertészeti kar intézetei, Icisérleti leiepei arborétuma és botani­kus kertjenek kitelepítése. Tanszéki helyettesitesi dijak szabályozása, űr, retcznik önkéntes áthelyezése plusz rnegbizáss. (inspár üs33lo tanársegéd Kinevezése, űotácio kérésé a F. M.-t51 újjáépítési, intézeti és A tanárok 7o 70-os pótlékának sürgetése. Kari előterjesztés : a mezőgazda sági mérnöki képesítésről* 'betöltetlenül kilo tanszékek vezetess a magyaróvár! osztályon. ■ A kertészeti kar áltál tanácsi javaslat nélkül közvetlenül'a mi»4 szt.ériurnba küldött segédtanerői kin vezések. A Keszthelyről űebrecenbe áthelyezett főiskolai tanárok kártaiani- sa. / keszthelyi v.8-i ülési jkv, 3, pont,/ űr. kegyeli voltán okleveles állatorvos magántanári habilitációja, űr. Tamás Ferenc főisk.ny.rk. tanár adminisztrátori megbízatásáról . aláirások a vidéki indexeken. 1946/47-es jfáXév. fűtési célokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom