Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. április 18.

dr.Szekeres László egyetemi tanár: Vannak kérdések, melyek a rektor, illetve az igazgató Hatáskörébe tartoznak. Ezeket a kérdéseket -ha egy­öntetű megállapitásra kerülnek- végre kell hajtani. Az oktatás vonalán hapnat csak határozatot, minden másban csak tanácsadó minőségben sze­repelhet . Várdai János dékán: Véleménye szerint egy tanácsadó testület, ezen be­lül a kisebbségi véleményt nem elég csak jegyzőkönyvben rögziteni, ha­nem abban a főigazgatónak kelleJde dönteni, A 3.§. c/ pontját nem tart­ja megfelelőnek, valamint a 3, §. 3. bekezdésében a pártbizottsági titkárokat rendes tagokként javasolja. A Minisztériumnak meg kell ál­lapítania, hogy hány gyűlést hívjanak össze, de az elnöknek is meg kell adni a jogot a tanács összehívására. A jegyző személyét helye­sebbnek látná a dékán személyében. Tóth Mihály docens: A kutatás terén már nagy káosz uralkodik. Intézmé­nyek kút a t a s i munkáT j á t nehezen lehet összehangolni. Nem szerepel egy olyan paragrafus, hogy különleges ügyeket is lehet oda utalni. VágseIlyei István egy, tanár: A rektorhelyettesek, mind a két dékán, es a párttitkár rendes tagok legyenek. Penyigey Dénes egy, tanár: A Tanács munkakörét szűknek látja. í£y Agrár- £ első oktatási 'Tanácsot kellene létesíteni, melyben az Állatorvosi Főis­kola, a Kertészeti Főiskola, szóval az agrárfelsőoktatási intézmények képviselői szerepelnének. Kürthy Imre osztályvezető; A Tanács összetételére vonatkozólag kellene a Kari Tanács tagjainak állást foglalniok. dr. Bálint Andor dékán: A Kari Tanács a Gépesítési kar dékánjának a Tanács tagjai kozó történő bevételét szükségesnek tartja. A párttitká­rok ugyancsak rendes tagok legyenek. Nem ért egyet a széleskörű tagsággal. A. napirendi pont: Tájékoztatás a vezetői értekezletről. A Kari Tanácsot a vezetői értekezletről dr. Bálint Andor dékán tűjákoz- tatja. 3« napirendi pont: Doktori cselekményre bocsájtás javaslatai. Kovács János hivatalvezető helyettes: Eddig 54 doktori cselekmény futott be. 'Felkéri dr". Kiss Albertet, nogy az e ponttal kapcsolatos mondaniva­lóját adja elő. dr. Kiss Albert docens; Udvari László benyújtott doktori cselekményével kapcsolatban az volna a kérése, hogy bár Udvari László már elkerült a tanszékről, ő legyen az egyik bírálója. Társbírálóiak Vágsellyei István egyetemi tanárt javasolja. A Kari Tanács a kóróst és a jvaslatot elfogadja. Tárgycsoportositást a következőkben állapítja meg: Főtárgy: Statisztika, számviteltan, Mellék­tárgyak: Politikai gazdaságtan és Üzemtan, dr. Uzonyl Ferenc tanszékvezető egy.tanár: 6 is kapott egy doktori c se- lekmenyre való bocsátás iránt kérvényt jelentéstétel végett. Mielőtt azonban ebben nyilatkozna, felveti ennek jogi kérdését: A 40.004/1958. IM. rendelettel Megállapított doktori szigorlati szabályzat 8.§-a sze­rint erre a jelentéstételre a főtárgy tanára illetékes. A kapott kér­vény benyújtójának főtárgya a "Növényvédelem!an", amely két tárgyból tevődik össze, amelyek közül ő éppen nem a folyamodó értekezése tárgy­körének a rovartannak, hanem a kórtannak a tanéra. Kérdés tehát, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom