Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1957. december 23.

10 Bálint Andor egyetemi tanár»dékán: Ezekre 1-2 hónap múlva lehet javas­latot tenni. Vgjgsellyel István tanszékvezetőr egy »tanár: Hozzászólásában kifejti, » hogy mikor azakadémiákat ©létrehívták, ez a komolymórvü egyetemi szű­kítés már látszott. 0 akkor már javasolta, hogy ki-ki a maga terüle­tén nezze meg, kik azok az emberek akikat át lehet adni az akadémiák­nak, s ezeket már arra kellett volna nevelni, hogy 1-2 év múlva el fognak menni, nem lett volna most olyan nagy meglepetés és egyes csa­ládoknak a kizökkentese• Nem szólva arról, hogy ez az egész év majd­nem azzal telt el, hogy kit hová lehet tenni, ki hová fog menni. Továbbiakban olyan intezkedost kér, hogy azok a dolgozók akik elmen­nek, adjanak a rájuk bizott V. évf. hallatákról egy részletes, pre­cíz- jelentést, mert ezek a hallgatók most adják be az üzemtervet és •az államvizsgáit fel kell dolgozni. Ha ez nem történik meg, kb 2o '2-át nem lehetne elbírálni. Scheiber Viktor mb. tanszékvezető: 37o üzemterv feldolgozása van fo­lyamatban. < . » * Török János tanszékvezető d ocens: Bálint elvtárs bejelentésével kap­csolatban keái ," hogy tgsztor Edit ha csak most tudta meg, hogy ő nem felel meg a tanszékvezetőjének, vájjon kitől tudta meg, és mi a ki­fogás ellene? Bálint Andor egyetemi tanár,dékán: Fásztor Edit elkerül a. tanszékről. Török János tanszékvezető docens: Nem is tudta, hogy elmegy, sőt azt sem tudta, hogy egyáltalán ki megy el, vele ezt senki sem közölte, csak az anatómiai részlegen jelent meg Bagyinka elvtárs. Bálint Andor egyetemi tanár,dékán: Volt egy kari tanácsülés, ahol min- den tanszékvezetőt felkértek, hogy tegyen javaslatot a tanszéki lét­számcsökkentésre. Török elvtársat nem lehetett megtalálni. Sző esett még Sótonyi elvtársról is, akit kór az egyik akadémia, de ő ragaszkodik Grödöllőhöz. Fásztor Editnek csupán a saját véleménye az, hogy neki azért kell elmenni, mert a tanszékvezető nem szereti. Török János tanszékvezető docens: Valóban az említett ülésen nem tu- dott résztvenni, mert az Állatorvosi Főiskolán dHamvizsga-biztos volt. Juhász Balázs elvtársat körte meg helyettesitesére. Tőle tudta meg, hogy a tanszékről három embernek el kell menni. A tanszék három kisebb de egyforma dimenzióju tanszékből tevődött össze, igy azt gondolta, hogy mindegyik tanszékről menjen el egy oktató, noha mindegyikkel meg voltak elégedve. Jelenleg is az a kérése, hogy maradjanak. Sótonyi- nak 3 gyermeke van, Szabónak 2, és mindegyik több ezer ft értéket hajtott a tanszék részere. Köztudomású, hogy ezen a tanszéken nem volt semmi 12 képen kivül, és rsok-sok estét rászánva állítottak össze csont vázakat és általáhan az egész demonstrációs anyagot. Nyomatékos kére­lemmel fordul az illetékesek felé, hogy maradjon meg mind a három ok­tató, közöttük Fásztor Edit is, noha ő nem szívesen vett részt a kí­sérlet i munkában, csak az oktatást látta el, de azt jól. Bálint Andor egyetemi tanár.dókán: Amit Török elvtárs elmondott, vilá- go sah Tátszik\ hogy ha egy oktatót másra nem, csak oktatásra lehet használni, s más tekintetben nem produkál semmit -mint Fásztor Edit- azt már három éve el kellett volna küldeni. Sótonyi pedig Magyaróvá­ron lakik, lakása is ott van, tehát természetes, hogy az oktatást lás sa el ott. Uzonyi Ferenc tanszékvezető egy.tanár: Sebestyén Mártával kapcsolatbí nem tanúsitotHTsemmiféTe elnézést, mert annakidején többször is jelei tette, annak felelőtlen és megbízhatatlan eljáíását, magatartását, _igaz, hogy régen el kellett volna küldeni, de nem volt utánpótlás. Fáter Károly tanszékvezető egy.tanár: Aggályai vannak a tanszéki lót szémhelyzettel kapcsolatban. A megállapított lo főből 6 fő volt be-

Next

/
Oldalképek
Tartalom