Magyar Agrártudományi Egyetem / Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

1950. január 24.

- 9 ­kell szögezni, hogy a tanszék a maga szükségletének megfelelően kapcsolja be a magántanárokat. frodékán: Cél, hogy a tanszékek személyi állománya erősödjék. 5*/ -Prodékán: A tanszékek megkapták a F.M. által az 1950« évre meg- állapitott tanulmányi és vizsgarendet. Ezt a dékán azzal kapta meg, hogy a Kar elé terjessze és felteszi a kérdést, hogy ezzel kapcso­latban volna-e hozzászólás, ill t alános Ságban megjegyzi, hogy ez a tanulmányi rend nem végleges, hanem annak az eredménye, hogy ebben a tanévben három különféle tanmenetnek az összeegyeztetését kellett végrehajtani a karon és a szakosítást ebben a tanévben nem hajtot­ták végre. Lzeknek figyelembevételével kéri a hozzászólásokat. A Kar a rendeletet tudomásul veszi. 6./ Pro dékán bemutatja a F.P. 1460/259/1949*Bzakokt. tanulni.o.sz. rendeletet, amely engedélyezi az Lgyetem kémiai laboratóriumának az All.műszaki Kőiskola Plelmezésipari Tagozata által történő i- génybevételét. Tudomásul szolgál. 7*/ Prodékán bejelenti, ho^y a földmivelésügyi miniszter.1460/262/ • 1949*ázökolét.PŐ0.2.8Z. rendeletével az elmaradt vizsgák letételére jelentkezett hallgatókat felvételi bizottság elé utalja. A bizott­ság tagjai* Colt Jenő és Szabó Béla dékánok, Kobulej Tibor egyet, tanársegéd, Szabó István á'íEFLüZ titkár és Szakács Imre szerződéses előadó, a bizottság elnöke: Szalai Sándor tanácsjegyző. Tudomásul szolgál. 8./ Prodékán előadja, hogy a legutolsó tanácsülés határozatának megfelelően Kérte a Kar tagjait, hog^ Írásban nyújtsák be a tanszé­ki'" segédszemélyzetre vonatkozó igényüket. Kéri a professzorokat, hogy aki eddig még igényét nem jelentette volna be, ezt a legsürgő­sebben tegye meg, "hogy az erre vonatkozó előterjesztést a Tanács felé meglehesse. .... 9*/ Prodékán*A Tanács ismerni kívánja a karok álláspontját a bíró­sági'szakértőként*való közreműködéssel kapcsolatban* innék a kér­désnek a lényege, hogy a bíróságok több esetben megkeresést intéz­tek a professzorokhoz, hogy peres ügyekben szakértőként eljárjanak. Ilyen esetben a törvény szerint a biróság által megkeresett személy .köteles szakértőként közreműködni, t.i. a törvény olyan esetben mondja ki kötelezően, hogyha ezt a szakmát keresetképen gyakorolja a megkeresett személy. Horn professzor terhesnek találta ezeket' a megbízásokat és kérte a Tanácsot, hogy mentse fel ezekben az ügyek­ben, mert nem országos ügyekben keresik meg-, hanem lltalábah olyan kérdésekben, amire minden oki. mezőgazdának meg kell tudni felelni. Tehát kérése, hogy alsófoku bíróságnál csak rntyk a bíróságok által meghallgatott szakvélemények felülbírálásánál kiván eljárni. Ilyen esetben már indokolt, hogy egyetemi tanár hoz forduljon a biróság. A Legfelsőbb Biróság és a felsőbiróságok és a közületek ügyeiben döntő egyeztető bizottságok ügyeiben rendelkezésre áll. Unnék mód­ja, hogy ez elérhető legyen, az, hogy az Lgyetem felterjesztéssel forduljon a földmivelésügyi miniszterhez, A Tanács azért akarja a karok véleményét tudni, mert karonként változik a kérdés peiqjekti- vája. az Allatorvostudományi Kar pl. kivételt képez, mer-t külön törvényszéki orvostani intézete van, amelynek ez a feladata. vr. Authy helyesli dr. Horn álláspontját. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom