Magyar Agrártudományi Egyetem / Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

1949. szeptember 10.

- 2 ­hallgatók aránya. Ez «agyon komoly változás éa nyilván ezzel kapcsolatban feladataiét vannak. Ezután ismerteti, hogy a Pártszervezet milyen hiányokat állapit mag az oktatással topp csolatban általában! a/ Pártszervezeteink munkájának a t-nulás és továbbtanulás kérdései még nem váltak rendszeres, állandó részévé. b/ A tanulmányi munka nem kielégítő, az oktatók egyrésze nem foglalkozott kellé mér­tékben és módon p. munkáahallgatók tanításával. c/ Maga a Magyar Dolgozók Pártja nem foglalkozott kellően a tanszemólysettel, ebből fakadt, hogy az oktató személyzet lemaradt a haladástól.Mig kint a tömegek fejlődtek, a pedagógusok elmaradtak. d/ Az ifjúsági szervezetek sem foglalkoztak eleget a munkáé és szegélyparaszt szár - mazásu fiatalok tanulmányainak és továbbtanulásuknak kérdésével. A hibák megállapitása után a Pártbizottság határozata megjelöli a feladatokat isi 1. / A Pártszervezetek felelősek a kerületükön levő iskolák munkájáért. 2. / A tanulmányi szinvonal emelésére döntő fordulatnak kell bekövetkezni. 3. / Az ifjúsági szervezetek feladata, a tanulmányi fegyelem megszllárditása és, hogy fokozottabb támogatást nyújtsanak a munkásosztály gyermekeinek. A Pártszervezet tűzte ki célul a tanulást, ennek nyilván meg is kell felelnie. Igen fontos pontja a határozatnak az, melyben felhívja az oktatókat, hogy állandóé» képezzék magukat szakmai és ideológiai vonalon egyaránt, a Párt segítsége erre irányt jelöl. A Párt által kijelölt feladatokkal tisztában kell lennünk, hogy az egyetemre háruló felelőségteljes munkát valóra tudjuk váltani. Ilyen természetű kérdésekkel sokat k.11 foglalkoznunk és a Kar vizsgálja meg, hogy a fentiek szellemében az oktatói munkát hogyan fogja megvalósítani itt az Egyetemen. Ilnökt ^gköszöni zz előadást és Ígéri, hogy a Kar a Magyar Dolgozók Pártja irányvo­nalában halad és nem akar lemaradni. I. Elnöki bejelentések!___ 1./ A Földmivelésügyi Mini zter 1949»szeptember kő 3#-án 0005 de-2l/l949«sz. alatt Révy Dezső egyet.tanárnak 1949/50.tanévre az Egyetem rektorává történt megválasztá­sát jóváhagyta és tisztségében megerősítette./1109/1949./ Ez alkalomból melegen üd­vözli dr.Révy professzort a r 'letöri tisztségben, mely rendkívüli nagy feladatot is jelent a nagy megtiszteltetésen kívül. Személye azonban százszázalékos garancia,hogy a nagy feladatokat meg fogja valósítani. A Sar részéről Ígéri,hogy munkáját teljes támogatásban részesíti. Dr.Révy -^ezső megköszönve az üdvözlést Ígéri, hogy annak u nagy megii zteltetésnek, hogy a rektorválasztó testület a rektori tisztséget hoki juttatta és a Miniszter ct ebben a minő­ségben megerősítette, igyekszik úgy megfelel­ni, hogy u további építő munkát szolgálja.M nt raktor legfőbb fel datát abban szeretné Irtai hogy a tanácsjegyző által felvázolt feladatok bólas Egyetem és professzori kar részéről a' — »él többet tudjanak megvalósítani. Meg fogja próbálni, hogy a népidemokráeiához mégköze - labb hózza az Egyetemet és ebből az Agráregye tombol élenjáró egyetem legyen. A további fej lődésben egyik legdöntőbb tóiyező, a szociá - lis termelés irányában valóatállás. Ebből kö­vetkezik, hogy minden egyetemnél, fontosabb feladta, a mi Egyetemünkre hárul. Ezt csak úgy valósíthatjuk meg, hn a professzori kar is igyekszik elsajátítani a ?&.rxi-"enini ide­ológiát, nem elegendő a jó oz kmunka, a poli­tikát nem lehet az egyetemtől t’évoltartani, teljesen át kell politizálni az Egyetemet, E zen a téren kivan különösen hatni. Ez alapfal tétele annak,hogy az Egyetem feladatát megold

Next

/
Oldalképek
Tartalom