Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1961-1962

1961. október 2.

) J e_g_y_z_ő_k_ö_n_y_v __ k észült az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán, Budapest, XI. Villányi at 29. szám alatt tartott október havi rendes tanács­ülésén. Jelen vannak: jelenléti iv szerint. Váradi János dékán az ülést megnyitja. Üdvözli a megjelente­teket. - Kimenti dr. .uehoczky László ás Gr. Mol­nár László elvtársakat, akik betegség, illetve másiránya elfoglaltság miatt nem jelentek meg. Ismerteti a napirendet. - Miatán a napirendet a tanácsülés elfogadta, felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Szűcs Sándor, a jegyzőkönyv hitele­sítésére dr. Vargha György és dr. Beer György elvtársakat. - Bzatán áttérnek az 1. napirendi pont tárgyalására. Felkéri dr. Magyar! Beck Vladimir elvtá sat, mint a Kulturbizottság elnökét, terjessze elő a Kulturbizottság mun­katervét . 1.) A kulturbizottság munkaterve. Dr, Magyari Beck Vladimir az ismertetett anyaghoz más meg­jegyzést nem fűz. Kéri, hogy dr. BánházL János- nét nevezzék ki a Kulturbizottság irodalmi fe- lelőssévé. - Ugyancsak szükségesnek tartja,és ahhoz a Tanácsülés jóváhagyását kéri propaganda fe­lelős kinevezését is. Erre a feladatra i'Jovák István elvtársat kéri fel. Fpgácsás György elvtárs javasolja, hogy a kirándulásokat ve­gyék ki a szórakozások tárgycsoportbójl és "ta­nulmányi kirándulások" cim alatt csoportosítsák. Váradi János elvtárs felteszi a kérdést, hogy a kulturális ren­dezvények anyagi fedezete milyen mértékben van biztosítva. magyari Bedc elvtárs közli, hogy a szakszervezeti költségvetésben looo forint áll rendelkezésre, de ebből az összeg­ből nem tudják a rendezvények költségeit fedezni. a külső előadók részére tiszteletdijra fedezetük nincs. a kérése, hogy a Kar is bittositson va­lamennyi összeget a felmerülő kiadások fedezésére. azendrői Pál elvtárs válaszában megállapítja, hogy ilyen célra pénzügyi alap nem áll rendelkezésre. Véleménye szerint a KISZ-nek és a Szakszervezetnek erre a célra fordítható pénzét kellene összhangba hozni és abból kellene a fedezetet előteremteni. Véle­ménye szerint meg kellene vizsgálni az egész évi kultűrprogram anyagi kihatását és annak alapján a két szervezet közösen fedezze a kiadásokat. Ko

Next

/
Oldalképek
Tartalom