653 találat (0,569 másodperc)

Találatok

1. Névmutató (344. oldal)
[...] 236 Foki Ibolya 13 Forintos György 12 75 79 97 98 [...] 136 155 320 337 339 Hertelendy Franciska 149 Hertelendy György alispán 23 Hertelendy György ügyész 249 Hertelendy Imre 199 Hertelendy József 227 Hertelendy Károly alispán követ 12 26 29 30 [...]
2. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ AZ I.-XIII. FEDEZETEKHEZ (128. oldal)
[...] 228 229 231 234 Halbauer György pesti nagykereskedő 605 Hardegg Ignatz [...] Hengermalom 247 Heim Thomas 422 Hertelendy György alispán 285 Hertelendy Károly alispán a balatoni gőzhajózás kezdeményezője 188 [...] beosztott al­ezredes 573 Kállay Menyhért alispán 254 Károlyi György gr politikus Sz I barátja [...]
3. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ AZ I.-XIII. FEDEZETEKHEZ (128. oldal)
[...] 228 229 231 234 Halbauer György pesti nagykereskedő 605 Hardegg Ignatz [...] Hengermalom 247 Heim Thomas 422 Hertelendy György alispán 285 Hertelendy Károly alispán a balatoni gőzhajózás kezdeményezője 188 [...] beosztott al­ezredes 573 Kállay Menyhért alispán 254 Károlyi György gr politikus Sz I barátja [...]
4. III. KONFLIKTUSOK A HELYI TÁRSADALOMBAN • 7. Molnár András: „Vágtatók” és „fontolva haladók”. Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában (190. oldal)
[...] karakterét egészen elrontotta A tehetősebbek Hertelendy Györgyöt óhajtották és őt támogatta Szegedy [...] a jót kívánó rész és Hertelendy lelt alispán A tisztikar­ban azonban kínos változás [...] hogy égig magasztalta a status Hertelendyt és a magisztrátust A Hertelendy párti ifjúság szemei felnyílának tüzet [...]
5. III. KONFLIKTUSOK A HELYI TÁRSADALOMBAN • 7. Molnár András: „Vágtatók” és „fontolva haladók”. Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában (191. oldal)
[...] másodalispán lett de az első alispán Hertelendy György maradt és megtartották hivatalukat hívei [...] János foglalta el az első alispán székében másodalispán pedig a tekintélyes vagyonú lesencetomaji középbirtokos Hertelendy Károly lett Hertelendy ekkor került először szembe a [...] ezer nemes részvételével megtartott követválasztáson Herte­lendy győzött 16 Hertelendy néhány hónapos pozsonyi tartózkodása után [...]
6. 1943-10-29 / 245. szám
[...] Ferenc sétatér tartották meg hertelendi Hertelendy Károly második alispán előlülése elnöklése mellett a következő [...] volt gyomoréi Gyömörey Gás­pár hertelendi Hertelendy György és József forintosházi Forintos György [...] bízták amely Hertelendy Károly második alispán vezérsége alatt menendő a Pozsonyból [...] sógorát Oszterhuebert és ugyancsak atyjafiát Herte­lendy alispánt hogy dolgozzanak a Ferkó megválasztásáért [...]
7. Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974) • Degré Alajos: Zala megye reformkori követutasításai / 143–162. o. (44-45_145. oldal)
[...] Egyik köve­tül többnyire az egyik alispánt 1790 ben és 1792 ben [...] kifejezetten megtiltotta Spissich János első alispán követül választását nyil­ván azért mert [...] választották meg 13 1825 ben Hertelendy György alispán nem vállal­ta a követséget amiben [...] főispáni admi­nisztrátor jelöltjével szemben választották alispánná és nem kívánt a diétára [...]
8. Molnár András: Zala vármegye rendi ellenállása az 1820-as években (389. oldal)
[...] Szegedy Ferenc nem jelöltette magát alispánnak így végül 200 voksnyi többség­gel [...] korábban mindkét táboron kívül álló Hertelendy György lett az első alispán 18 A tisztikarban máskülönben kevés [...] következetes helytállásával megerősítette hivatali pozícióját Hertelendy György első alispán is Zala vármegye nemesi közgyűlése [...]
9. Levéltári Szemle, 52. (2002) 4. szám • Molnár András: Zala megye követei az 1825–1827. évi országgyűlésen / 51–63. o. (40_53. oldal)
[...] viselt megyei hivatalt azonban mindvégig Hertelendy György alispán egyik legfontosabb támasza volt az [...] hogy Szegedy Ferenc korábbi első alispán mellé éppen Deák Antalt választották [...] követutasítások kidolgozására A bizottság elnöke Hertelendy György első alispán lett tagjai között pedig ott [...]
10. Tanulmányok és források Zala megye történetéből • Molnár András: A zalai nemesség politikai erőviszonyai 1847-ben (148. oldal)
[...] ig esküdt Ságod E j Hertelendy György 1803 1867 ügyvéd táblabíró uradalmi ügyész Sümeg T j Hertelendy Imre 1794 1880 táblabíró 1837 [...] alszolgabíró Vindornyalak Sz j Horváth György ügyvéd uradalmi ügyész Letenye E [...] 1831 től 1834 ig első alispán 1832 től 1834 ig országgyűlési [...]
11. Tanulmányok • III. • Molnár András: Deák zalai tisztelői. A Deák Ferenc nevelési alapítvány első évtizede (1840-1850) (387. oldal)
[...] uradalmi ügyész ellenzéki Za­laegerszeg Ságod Hertelendy György 1803 1867 ügyvéd táblabíró sümegi [...] 1857 táblabíró birtokos Söjtör Horváth György Szentgyörgyi 1806 ügyvéd táblabíró letenyei [...] 1834 ig Zala vármegye első alispánja 1832 től 1834 ig országgyűlési [...] 1837 től 1848 ig első al­ispán 1830 ban és 1843 1844 [...]
12. Névmutató (116. oldal)
[...] Fleischhacker József 41 43 Fodor alispán 61 Földváry Ferenc 27 33 [...] 7 20 Héring Alajos 60 Hertelendy György 41 43 95 Hertelendy Imre 18 22 Hertelendy Károly 96 101 Hertelendy Miksa 40 105 112 Hertelendyek vagy Hertelendy család 95 Hoits Sámuel 43 [...]
13. Levéltári Szemle, 39. (1989) 3. szám • Molnár András: Zala megye reformkori tisztújításai, 1819–1847 / 18–30. o. (30_28. oldal)
[...] 19­ ben Szegedy Ferenc első alispán elnök Schmiedegg József és Inkey [...] Ferenc Farkas János Nagy Antal Hertelendy Károly Oszterhuber József és a [...] ben Zalabéri Horváth János első alispán elnök Deák Antal Csányi László [...] Oszterhuber József Csillagh Lajos másod alispán Hertelendy Ká­roly Hertelendy György Nagy Antall Babos József Plánder [...]
14. Molnár András: Zala vármegye rendi ellenállása az 1820-as években (400. oldal)
[...] után 41 évesen Zala megye alispánja kívánt lenni 64 Inkey ez [...] 6 án megtar­tott zalai tisztújításon Hertelendy György minden rágalmazás ellenére megtartotta hi­vatalát Az első alispán választásakor leadott 2370 szavazat többsége [...] akik 1823 ban határozottan kiálltak Hertelendy György mellett Hertelendy tá­mogatói közül csupán 4 főszolgabíró [...]
15. I. Molnár András: Csány László a zalai reformellenzék élén (17. oldal)
[...] megelégelték a katona­ság jelenlétét és Hertelendy György alispán kijelentette az erőszaknak de csak [...] ellenzék hangadói sorra Amadéra támadtak Hertelendy György alispán mellett felszólalt az akkor 33 [...]
16. Levéltári Szemle, 52. (2002) 4. szám • Molnár András: Zala megye követei az 1825–1827. évi országgyűlésen / 51–63. o. (40_62. oldal)
[...] 1828 június 8 i közgyűlésen Hertelendy György alispán lemondása után a főispán által [...] egyhangúlag közfelkiáltással Zala megye első alispánjává 52 Az alispáni széket nyilván a Deák árvák korábbi gyámja Hertelendy György is előkészítette Deák Antal számára [...] közmegbecsülés érdemesíthette Alig két héttel alispánná választása után 1828 augusztus 17 [...]
17. Molnár András: Zala vármegye rendi ellenállása az 1820-as években (395. oldal)
[...] az ural­kodó ám az első alispán Hertelendy György királyi tanácsosi kinevezését valamint a [...] június 9 én kezdődő és Hertelendy György első alispán elnökletével tartott kisgyűlés résztvevőinek javaslatára [...] későbbi közgyűlésre halasztották 44 Ugyancsak Hertelendy György elnökölt az augusztus 25 ei [...]
18. Levéltári Szemle, 52. (2002) 4. szám • Molnár András: Zala megye követei az 1825–1827. évi országgyűlésen / 51–63. o. (40_60. oldal)
[...] egy 14 tagú bizottságot Ennek Hertelendy György első alispán lett az elnöke tagjai között [...] nádor bizonyságot szerezve a zalai alispántól 1826 január 28 i leiratában [...] 19 i közgyűlésen történt hogy Hertelendy György alkotmányvédő érdemeinek elismeréseképpen határozatot hoztak az alispán arcképének megörökítéséről ZML kgy jkv [...]
19. Balogh Elemér: Országgyűlési választások Zala vármegyében (171. oldal)
[...] meg melyen közfelkiáltással Botka Mihály alispánt választottak meg 1865 ben november [...] Zsigmond az előző követ és Hertelendy György alispán közül kellett választani Mindkét fél [...] a rendbontást A szavazás eredményeként Hertelendy 1815 Batthyány pedig 1174 voksot [...]
20. DEÁK GÁBORNÉ: Adatok Deák Antal politikai pályafutásához (190. oldal)
[...] 55 A közgyűlési jegyzőkönyv szerint Herte­lendy György első alispán lemondott hivataláról A főispáni kormányzó úr az első alispáni hivatalra Deák Antal táblabíró Szentgyörgyi [...] Érdemes megemlíteni hogy az első alispáni székben Deák Antal éppen Hertelendy Györgyöt a család volt gyámját követte Első alispánként segített Kisfaludy Sándornak a vándorszínész [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 22Békés Megyei Könyvtár 4Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 7Budapest Főváros Levéltára 1Csorba Győző Könyvtár 1Damjanich János Múzeum 1Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 350Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 24Evangélikus Országos Könyvtár 3Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 20Göcseji Múzeum 12Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 14Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 20Magyar Hidrológiai Társaság 3Magyar Levéltárosok Egyesülete 13Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 15Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 18Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 16Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 39Magyar Természettudományi Múzeum 3Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 13Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 2Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 6Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2Országos Széchényi Könyvtár 1Petőfi Irodalmi Múzeum 1Savaria Múzeum 4Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 3Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 1Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 18
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 3Annales Tataienses 1998-2010 1Balatonvidék 1900–1917 64A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1Békés 1869-1937 2Békés Megyei Hírlap 1971-2010 1Békésmegyei Közlöny 1877–1938 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 14Címjegyzékek 1712-1868 2Dél-Alföldi Évszázadok 3Délmagyarország 1910-2010 3Dunántúli Napló 1944-2004 1Eger - hetilap 1863-1914 2Eger - napilap 1915-1944 5Esztergom 1895–1932 4Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 10Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 1Az Élet 1907-1909 1Források a vízügy múltjából 1-11 2Győri Tanulmányok 1Harangszó 1918–1939 1Hidrológiai Tájékoztató 1Iskolai értesítők - Győr 1Iskolai értesítők - Keszthely 1Képviselőházi naplók (1861–1918) 3Képviselőházi naplók (1927–1944) 3Levéltári korpusz 1Levéltári Közlemények 1923–2015 4Levéltári Szemle 1951–2016 12A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Paizs 1900–1917 66A magyar testőrségek névkönyve 3MTI - Napi hírek 6Nagy Iván Könyvek 1Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nemere 1871-1884 1A Néprajzi Múzeum forráskiadványai 1-6 1Nyírvidék 1882–1942 10Payr Sándor művei 1Pápai Hirlap 2Pápai Közlöny 1892–1921 3Pápai Lapok 1874–1919 14Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 1Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 4Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 1Somogy vármegye Hivatalos Lapja 14Sorozaton kívüli 24Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Tolna Megyei Levéltár segédletei 1Tolnamegyei Közlöny 7Tolnamegyei Ujság 9Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 3Vas megyei levéltári füzetek 12Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 22Vendéglősök Lapja 1896-1940 1Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 7Veszprémi Független Hirlap 17Vízügyi Közlemények 2Vízügyi szakkönyvek 2Zalai Gyűjtemény 37Zalai Kismonográfiák 1-9 2Zalai Közlöny 1925 4Zalai Magyar Élet 1940-1944 9Zalai Múzeum 1-19 1Zalamegye 1882–1910 188Zalamegyei Ujság 1920-1944 19