15771 találat (0,254 másodperc)

Találatok

1. Solymos Ede: A Közép-Dunai Halászszövetkezetek megalakulása (181. oldal)
[...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Hasonló kérelmet [...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Szem 20 Miklós Brück István és társai bogyiszlói halászok nov [...]
2. Kürti László: Egyháztörténet és politika: Ladánybene betelepülése (245. oldal)
[...] hitélet fellendítése Ám hiába volt kérése a püspök hajthatatlannak mutatkozott mivel [...] adta fel 1941 ben Milotay István országgyű­lési képviselőhöz fordult segítségért A [...] Lajosmizsei Helytör­téneti Archívum 2 Milotay István országgyűlési képviselő levele Kovács Pálhoz [...]
3. AZ ÚZ-VÖLGYI HAVASOK HASZNÁLATA A XX. SZÁZAD ELŐTT (64. oldal)
[...] a kárt okozó teleitetők elmarasztalásának kérése után valószí­nűleg elhangzott még egy [...] Péter Bandi József és György István minnyájan nemes lófő személyek az [...]
4. Pálóczi Horváth András: Településtörténeti kutatások a középkori kun szállásterületen (222. oldal)
[...] községnek minősítik Az egri püspököt kérése ellenére nem helyezték vissza földesúri [...] földjeit használták 1521 ben Báthori István nádor új határjelek kitűzésével vélte [...]
5. (122. oldal)
[...] Nyírő Jánost András Lajost Péter Istvánt Ballá Jánost Fazakas Lajost Nyírő [...] akarta fogadtatni magát Lófőrészbe de kérése ellenállásba ütközött Simószege tizes irreálisan [...]
6. (40. oldal)
[...] hogy az éppen akkor Radéczy István halálával üresedésben levő turóci prépostságot [...] Austriae 337 122 Draskovich György kérése a turóci prépostságot illetően hamarosan [...]
7. (55. oldal)
[...] környező tartományokba pénz és hadisegély kérése céljából majd kijelöli az egyes [...] megnevezi mely felsorolásban Napragit Illésházy István nádor mellé rendelik a fellebbezési [...] án bevonult Kolozsvárra Visszatérését Bocskai István nagybátyja és egykori fő tanácsadója [...]
8. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
9. (15. oldal)
[...] Polgári Demokrata Párt nevében Vörös István pécsi polgár mondott beszédet melyben [...] BUDAPESTNEK A Pécsi Nemzeti Segélybizottság kérése Az orosz parancsnokság megértése lehetővé [...] Szövetség eddigi munkájáról 3 Katkó István beszél a pécsi munkásifjúság nevé­ben [...]
10. Történettudomány • Szakály Ferenc: Schreiber Farkas pécsi bíró (1527–1542) (91. oldal)
[...] sorában volt Thaly K Istvánffy István sírverse temetése és hagyaté­kai Századok [...] uralkodótól újabb megbízást eszközöljön ki Kérése mint megannyiszor ezúttal sem talált [...]
11. Történettudomány • Gungl Ferenc: A SZDP pécsi szervezete politikai küzdelmei (1918. november–1919. december) (133. oldal)
[...] tagjai voltak Kandi János dr Kerese György dr Fo­nyó Vilmo s [...] köszönet volt Felsőmindszenten megjelent Bölcsics István pártszervező aki utasította a Gazda­kör [...]
12. Történettudomány • Rövid közlemények (265. oldal)
[...] értekezik 1867 1897 ig Sipőcz István mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa [...] dr Horváth De­zsőt és dr Kerese Istvánt kell megemlíteni Dr Vondra Antal [...]
13. Történettudomány • Rövid közlemények (201. oldal)
[...] voltak már 1938 ban Makay István polgármes­tersége idején kitűzték a városfal [...] miniszterhez írt felterjesztésében a kisajá­títások kérése szerepelt A város a következő [...]
14. A Puszta természetvédelmi területei • Szabó Ferenc: A Puszta és a közigazgatás. Kardoskút és Székkutas községgé fejlődése • II. A két világháború közötti pusztai igazgatás (60. oldal)
[...] arányban leszavazták Miután a barackosiak kérése egybevágott a városvezetés elképzelésével Kardoskút [...] 1937 alapsz Vö még Kiss István Szeged tanyai közigaz­gatása Közigazgatástudomány 1940 [...]
15. Szenti Tibor: Csendőrök erőszakoskodása a sámsoni uradalomban (317. oldal)
[...] mámoros állapotban kit én nőm kérése folytán ki betegen a másik [...] az általam elébb meghívatott Józsa István esküdt ember kitől megértvén azt [...]
17. (30. oldal)
[...] finánc írja 1865 ben Reök István Munkácsynak aki tehát tudhatta hogy [...] rögvest értesítette erről testvérét Reök Istvánt nem győzte dicsérni Reök Lajos [...] elégedve előléptetést remél írja Reök István Munkácsynak 85 Ilyen előzmények után [...] Nincs jogunk feltételezni hogy Juliska kérése nem történt meg minden bizonnyal [...]
18. (29. oldal)
[...] tudósítani sziveskedend arról hogy Reök István Ügyvéd Ur hol született hány [...] engedélyt sorsjegykibocsátásra a csabai főszolgabírótól kérése megjárja a nagyváradi Kerületi Helytartósági [...]
19. (30. oldal)
[...] finánc írja 1865 ben Reök István Munkácsynak aki tehát tudhatta hogy [...] rögvest értesítette erről testvérét Reök Istvánt nem győzte dicsérni Reök Lajos [...] elégedve előléptetést remél írja Reök István Munkácsynak 85 Ilyen előzmények után [...] Nincs jogunk feltételezni hogy Juliska kérése nem történt meg minden bizonnyal [...]
20. Seres István: A Sarkadi Csatáry család iratai (198. oldal)
Seres István mesi szabadságban való élés mint [...] kiadatna szükséges hogy az instáns kérése a mellé kaptsolt originális vagy [...] szerint a Csatáry Gábor és István benyújtott iratok alapján a folyamodók [...]
21. (13. oldal)
[...] kérdésessé vált Erdély rendéi Báthory Istvánt választották fejedelemnek Azlúj fejedelem erőskezű [...] a törökök segítségének és támogatásának kérése és elfogadása 1593 ban szakított [...] a még akkor királypárti Bocskai Istvánnak is Báthory utasítására Palatics György [...]
22. (21. oldal)
[...] i Baláza mester kanonok előtérjeaztett kérése nyomán átirat­ban kiadja és megerősíti [...] vagy Wathai Petth­rea Dénes vagy István vagy Abon i Tamás vagy [...]
23. (32. oldal)
[...] Also abran i Saswar i István és Se­bestyén eléje terjesztett kérése nyomán Berzewycze i Pohár­nok István ellen A bevádolt személy ugyanis István és Se­bestyén Borsod vármegyében fekvő [...] előttük indított perét Saswar i István ellen Alsoab­ ran birtoklása tárgyában [...] Mátyás király nemes Saswar i István érdemeire való te­kintettel a Borsod [...]
24. (38. oldal)
[...] nem különben Darocz i Thibold István fia Imre özve­gye Zsuzsanna asszony [...] Mátyás király az egri káptalan kérése nyomán átirja a váci káptalan [...]
25. (59. oldal)
[...] 1508 május 28 Buda Maryassy István szepesi kapitány levele az Abran [...] nemes Aranyas i Já­nos előterjesztett kérése nyomán átiratban kiadja Ulászló ki­rály [...]
26. (103. oldal)
[...] hogy Bereck egri prépost előadott kérése nyomán járja meg a Borsod [...] vagy Darocz i László fia István vagy Watha i Dénes vagy [...] Rechky Tamás és Pe­renc fia István az elmúlt időkben Cherep vár [...] földjét az emiitett Perenc fia István és más Bogach i nemesek [...]
27. ROMÁN János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei szerveinek történetéhez (440. oldal)
[...] Márc 25 Tiszakeszii jegyző táviratai kérése egy menekült írnok kiren­delése iránt [...] miskolci szociáldemokrata párt titkárságához címzett kérése lány testvére részére két évre [...] 9 A sályi szociáldemokrata pártszervezet kérése a mis­kolci titkársághoz Bók István utáni elmaradt hadisegély folyósítása tár­gyában [...]
28. BODGÁL Ferenc: Kovácsok lógyógyítása (482. oldal)
[...] Helytartótanácshoz folyamodik azért mert Kalmár Ist­vánt az ottani földesuraság a baromorvosi [...] arra Bankus Ferenc debreceni kovács­legény kérése a példa Kérésére a céh [...]
29. ZSADÁNYI Guidó: Balogh Bertalan emlékezete (1870-1922) (288. oldal)
[...] fajú emberekre A művészekhez intézett kérése hogy csak színvonalas műveket adja­nak [...] ö Fülöp Benczúr Gyula Csók István Fényes Adolf Iványi Grünwald Béla [...]
30. BENCSIK János: A tokaji szőlőhegyek művelése, a szőlős ingatlan becsértéke a 18. század közepétől (166. oldal)
[...] Uo Malom feli szőllőben Kolozs István használja idézett rész kötelessége öt [...] Ferenc a Camara Ladányi Ispánja kérése A Tokaji határban Nyesti nevű [...]
31. KÖZLEMÉNYEK • VARGA Gábor: Adatok a debreceni református kollégium szikszói szőlőbirtokának történetéhez (1772-1842) (488. oldal)
[...] egykori diákja Mindezen javak Rácz István számításai szerint évente mintegy 20 [...] tanítására voltak elegendőek Az adományozó kérése szerint A testamentumot Halász Takách Sámuel laki testvéreinek örökösei Baranyai István anyja Halász T Judit és [...]
32. BODNÁR Mónika: Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója (815. oldal)
[...] egyház történetéről nehezményezve hogy több­szöri kérése ellenére sem kapott adatokat a [...] Egerszeginé dr Hurták Erzsébetnek Lenkey Istvánnak és Regéczy Lajosné Ursziny Annának [...]
33. Dózsa Viktória: A „Weidlich”-palota Miskolc kereskedelemtörténetében (341. oldal)
Kubacska Istvánná Szabó Béla és neje dr [...] Kamarának Visszatérte után Weidlich Pál kérése szerint jelentést készített útjáról melyben [...]
34. Marozsán Zsolt: A „drótgyár" története alapításától állami tulajdonba kerüléséig (1911-1954) (461. oldal)
[...] és világszerte Nevét a munkások kérése alapján kapta ugyanis az ö [...] ig 405 414 Miskolc Dobrossy István 1995 Deichsel A Magyar Acéldrót [...] és Drótárugyár Rt In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...] a korszakhatár kérdései In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...]
35. TÖRTÉNETTUDOMÁNY • SPÓNER Péter: Céhes iparosok Miskolc Város Tanácsának szolgálatában (1761-1848) (349. oldal)
[...] a városnak 1816 ban Halácsi István lakatos mester ez ügyben fordult [...] használni kívánván A város részéről kérése igazsá­gosnak találtatván a többi mesteremberekre [...]
38. CSEREY Zoltán: Üveggyártás Háromszéken a 17-20. században (75. oldal)
[...] gyár termékeinek művészi színvonalát Sovánka István 1907 és 1914 kö­zött Bükszádon [...] talán legkiemelkedőbb üvegművésze volt Sovánka István Liptószentmiklóson szü­letett 1858 ban Sepsibükszádon [...] is vállalkozhatott Itt kezdett Sovánka István az üvegmaratással foglalkozni Előbb fényképek [...] Mikes Kelemen Háromszék törvényhatóságához intézett kérése melynek értelmében kéri hogy a [...]
39. ADATKÖZLÉSEK • Komáromy József: Építkezési tervrajzok, miskolci iparosok a 18. századból (75. oldal)
[...] Palóczy utca felőli ajtóé Faragó István Egy egy ajtó 700 700 [...] közlöm Az úil templom engedélyezésének kérése lásd Miskolci ref egyház jegyzőkönyve [...] református paplak a régi Szt István plébánia templom mellett vele összefüggő [...]
40. (1. oldal)
[...] Munkácsy Mihály anyai nagybátyjához Reök Istvánhoz Békéscsabára került Évtizedek múltán a [...] kötődnek Minthogy a művész külön kérése volt hogy protokolláris tisztelgésben ne [...]
41. III. A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS VÉGREHAJTÁSA (72. oldal)
[...] eredetvédelmét hivatott királyi titkos rendelet kérése amely végül 1737 ben napvilágot [...] történetéből Kassa 1944 43 Orosz István Sárospatakon elhangzott előadásából 2001 Hegyaljai [...]
42. TOKAJ-HEGYALJA (214. oldal)
[...] 173 42 Szabó József Török István 1867 33 43 Katona Mihály [...] 1799 No 4 Witman Mihály kérése a mészárszék árendához kéri a [...]
43. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (14. oldal)
[...] Hanvay Katalin asszony eladott Bornemissza István diáknak mert úgymond M az [...] a Kerékgyártó Tamás gyermeki képében István és Ilona képében és keresé a fél házat kit az [...] megtartassák az felül megírt árvák István és Ilona számára és amely [...] Miklósné 119 44 1 Pap István bíróságában való tilalmak és vallások [...]
44. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (17. oldal)
[...] fogadja megfizetni ez jövendő Szent István napjára augusztus 20 ra 72 [...] esztendőben Varga Demeter bíróságában Pap István tiltja hogy Lakatgyártó Imre az [...] és Miskey Péter jöve élőnkben keresé Sándor Máté Miskey Pétertől az [...]
45. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (26. oldal)
[...] Andrásnak azminemű adóssága volt Bornemissza Istvánnál tudniillik 26 arany az t [...] Bárány Mihály és Bárány Bálint keresé Mészáros Kelement négy bíró idejében [...] december 1 napján 113 Püspök István adott volt Török Imrének valami [...]
46. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (34. oldal)
[...] mely rész házat hagyott vala István kovács az ő gyermekinek Józsa [...] mielőttünk ez megnevezett Tanda Albert keresé azt Az törvény Mészáros Antalnak [...] Mihály idézték volt elő Kazay Istvánt és Kazay Jakabot néminemű őstől [...]
48. Altmann Júlia - Bertalan Vilmosné - Kárpáti Zoltán: A budai (óbudai) társaskáptalan Péter temploma 39-62 (39. oldal)
[...] középkori krónikák egy része Szt Istvánt 1000 1038 egy része utódját [...] templomot felszentelése a búcsúk engedélyezésének kérése 1348 1349 4 A Mária [...]
49. MŰEMLÉKVÉDELEM, ADATTÁRAK • MATUZ Edit: Gábori Miklós és Gáboriné Csánk Vera hagyatéka a Régészeti Adattárában (383. oldal)
[...] 1719 2005 21 Fülöp József kérése a farkasréti kovabánya meglátogatására és [...] utifilm témavázlata és kísérőlevél György István stúdióvezető részére Gábori Miklóstól 13 [...]
50. Az újkor századai • SZABAD GYÖRGY: A reformert erősítő élmény (361. oldal)
[...] a városba Teljesen reális Barta István óvása mind a város védelmét [...] ügyfele Szapáryné Csáky Júlia grófnő kérése elől hogy személyesen vegyen részt [...]
51. Oklevélkivonatok • 1450-1499 (93. oldal)
[...] János mindketten az esztergomi Szt István protomártír káptalan kanonokjai a maguk [...] tanúsítják hogy az esztergomi Szt István protomártír káptalan házát a Szt [...] bejegyeztek a város könyvébe de kérése ellenére a város nem volt [...]
52. Felhő Ibolya: Buda elsősége a tárnoki városok között = Budas, Vorrangigkeit unter den Tavernikalstädten 153-178 (169. oldal)
[...] sorába való felvételét ajánlja Csáky István gróf tárnokmes­ternek és a tárnoki [...] bebo­csátás 1703 No 23 védelem kérése a tárnokmestertől Rév Komárom No [...]
53. Inczefi Géza: Művelődéstörténeti emlékek Szeged múltjából (144. oldal)
[...] adatunk Szeged­ről Ekkor ugyanis Miskoltzi István Csongrád vármegye Irnokja azzal a [...] 1830 február 9 én Pillich István akkori levél­táros az alábbi jelentést [...] levéltár ban ahogyan olvashatjuk Miskolczi István kérése a 144
54. Újkori történet • Tóth Ferenc: Erdei Ferenc szülőháza (285. oldal)
[...] fenntartassanak és által adattassanak akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb minthogy [...] telkes gazda családból szár­mazott Burunkai István 1 3 fél jobbágytelken gazdálkodott [...] meg a felnőtt kort Mihály István Judit és Zsuzsanna Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés [...] az alább Írottak úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai [...]
56. Czank Gábor: „Jaj, siralmas szomorú szó!" Temetkezési szokások Magyarpécskán és környékén (245. oldal)
[...] simogatják a halottat Irha Nagy István az énekesember Pécskán ha halott [...] Azt a Nagy családot melyből István bácsi is szár­mazott emberemlékezet óta [...] szentember unokája akit szintén Nagy Istvánnak hívtak 1932 2002 Öt nagyapja [...] búcsún Úgy­hogy valóra vált a kérése Irha István festményeiből sok pécskai házban láthatunk [...]
57. Lengyel András: Tömörkény István hatvannyolc levele (131. oldal)
[...] született Ezt erősíti hogy Tömörkény kérése Kérlek nehogy a Krúdy írását [...] Tömörkényt köszöntő Krúdy cikkel Tömörkény István Magyarország 1916 márc 25 7 [...]
58. BABIK Barna: Egy szegedi hajósgazda-ház története (405. oldal)
[...] 8 a szám alatti Vedres István szülőháza mellett áUó Halácsy Miklós [...] megegyezik a két másik testvér István és Mihály házával A három [...] az 1841 márciusában kelt alázatos kérése Kopasz Ferenc választott polgár­nak mellyben [...] 15 6 kép Fe­renc ezzel István öccse segítségére sietett aki már [...]
59. FORGÓ Géza: Dr. urai Uray Vilmos, egy tehetséges orvos sorsa (116. oldal)
[...] rendelőhelyiséget kapott és ezzel teljesült kérése amelyet 1920 tól minden évben [...] átalakítási munkák után Csanádvármegye Szent István Közkórháza 250 76 belgyógyászati 78 [...]
60. T.KNOTIK Márta: Kiss Pál (Palcsi) kocsmáros (1834-1925) és családja (34. oldal)
[...] át tenni környülményre bizonyítványt kért Kérése és viseletsége ellen észre­vétel nem [...] Strőbl család Strőbl Magdolna Steingassner István édesanyjának Strőbl Máriának nővére aki [...]
61. Makó Várossában lévő Reformata Ekklésiáról különösen • A Prédikátori Fizetésről (52. oldal)
[...] Ispány Úr kegyelméből minden maga kérése nélkül Nagyságos Csanád Vármegyének Tábla [...] Nagy Tiszteletű s Tudományú Juhász István Úrnak mint Attyának szárnyai alól [...] Ádám Úrnak unokája Gyermekei eddig István Lajos Sarlotta 3 A Prédikátori [...]
62. A Szabó és Balogi család (285. oldal)
[...] fenntartassanak és által adattassanak akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb minthogy [...] telkes gazda családból szár­mazott Burunkai István 1 3 fél jobbágytelken gazdálkodott [...] meg a felnőtt kort Mihály István Judit és Zsuzsanna Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés [...] az alább Írottak úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai [...]
63. TÖRTÉNETTUDOMÁNY • Mészáros Tamás: Vásárhelyi gazdák szegedi népbíróság előtt (158. oldal)
[...] T A harmadik tanú Török István Csáki gulyása volt aki a [...] elvégzett munkák egy részét többszöri kérése ellenére sem Azt is felrótta [...] Ennek fényében érthetetlen hogy Török István nyomozati tanúvallomási jegyző­könyvében a terhelthez [...]
64. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (156. oldal)
árendázó lakosa lenni a melj kérése heljt tanálván és be is [...] és napban Botskor Elek Deák István eskütt Santus Imre falus bíró [...]
65. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
66. Az 1966. évi jeges ár (175. oldal)
[...] a debreceni repülőtérhez fordult helikopter kérése ügyében a bent rekedt dolgozó kimentésére Eredménytelen 0 35 Ambrus István TB elnöke értesítette B újfalu [...] utakat biztosítsák 0 45 Ambrus István a TB elnöke Újiráz községi [...]
67. Gvadányi József egyéb munkái (49. oldal)
fülemet Munkámat ugyanazoknak kérése megkönnyebbítette mert ameddig négysoros négy [...] össze a VII kötetet Sikos István evangélikus pap a VIII és [...]
68. Kiállítások • Időszaki kiállítások. XI, 1970. p. 171–172. (171. oldal)
[...] de büntetés bűneiért Kese­ 1968 István Király Múzeum Fejér megyei festők [...] el is jutott odáig a kérése nem törődtek vele 1606 már­ciusában [...] összeforrott Fehérvár történe­tével és az István Király Múzeum sokat tett Wathay [...] és hagyományainak megbecsülésére tanítsa Sinkovics István Csók István Képtár A Gresham és köre [...]
69. (51. oldal)
[...] Mészáros Mihály Szabó Mihály Farkas István Öreg Hamar György Öreg Berta [...] miatt rendkívül rozoga temp­lom átalakításának kérése amihez a megye hozzá is [...]
70. 1990 / 2. szám
[...] számításba A serdülőben egyszer Perlaki István vezetésével száz százalékos bajnokságot nyertünk [...] Ferencváros A következő számunkban Kiss Istvánnal és Telek Andrással is­merkedhetnek Koós [...] kérésüket most teljesítettük Ta­lán szurkolóink kérése a televíziós adást illetően is [...]
71. 1993 / 1. szám
[...] Szeke­res Tamás 80 éves Kiszely István 1913 de­cember 21 Táncos Mihály [...] titok ez néhány szponzor külön kérése De nézzük sorjában több­milliós tételekkel [...]
72. 1996 tavasz / 2. szám
[...] kötődöm S mi volt a kérése a rehabilitá­lásnál Pusztán annyi hogy [...] zöld­fehér szalagos koszorút Dr Szívós István he­lyezte el Ónody Lajos közel [...]
73. 1981/82 • 1980 / 85. szám
[...] könyörtelen időbeosztása Mi­közben búcsúzik egy kérése van Ha a Fradiról beszélgetünk [...] megint nevettethessenek szeretető rt Zsiday István Hová menjünk szurkol ni VÍZILABDA [...]
74. 1982/83 • 1980 / 107. szám
[...] is érdeklődésre tarthatnak számot Bognár István Budapest­ről és még sokan kérdezik [...] hogy közöl­jünk régi sportolóinkról fényképeket Kérése rendszeresen visszatérő igény mindenek­előtt idősebb [...]
75. 1983-1984 / 3. szám
[...] férfiaknál erősítést jelent ifi­válogatottunk Fekete István leszerelése Egyébként mind a férfiaktól [...] kap külföldi munkavállalásra Ezt Buda István államtitkár elvtárs a televízió Hírháttér [...] labdarúgásért hogy ne zárkózzunk el kérése elől Más kérdés hogy jogunkban [...]
76. 1983-1984 / 17. szám
[...] Kocsis Antal ökölvívó 1928 Molnár István vízilabdázó 1936 Dalnoki Jenő labdarúgó [...] Hesz Mihály kajakozó 1968 Juhász István labdarúgó 1968 Páncsics Miklós labdarúgó [...] Szigeti Lajos ökölvívó 1934 Molnár István vízilabdázó 1938 Csordás György úszó [...] spanyol fotósnak az volt a kérése hogy különleges képet készíthessen a [...]
77. 1984-1985 / 8. szám
[...] Kárpáti György Ambrus Miklós Szívós István dr Steinmetz János Kásás Zoltán [...] a mártírhalált halt Tóth Potya Ist­vánról készült fényképalbum Már az első [...] 25 Csukovics Jánosné 15 Ka­tona István 15 Nagy Béla 15 Vigh [...] Seelernek pedig az volt a kérése hogy a budapesti program Albert [...]
78. XII. A vég - és ami ezután következett (83. oldal)
[...] éve szolgáló tiszttartókat is Utolsó kérése hogy egyszerű koporsóban és fehér [...] a kitüntetés éri hogy Szent István jobb kezének a Szent Jobb [...]
79. IFJABB SINA GYÖRGY MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGE (18. oldal)
[...] 8 cikkelyen változtattak 4 9 Kérése alapján a 100 ezer forint [...] Frigyes Kovács Zsigmond gróf Széchenyi István és Tiiköry József írták alá [...]
80. Dominkovits Péter: Marginális helyzetben – jobbágytelken ülő nemesek Győr megyében, a XIX. század első felében (180. oldal)
[...] egymásmellettélés feszültségeit is felvillantja Vörös István és több sorstársa 1839 márci­usi [...] egyik javadalma volt Privilégiumai V István király 1270 évi és IV [...] kötelesek viselni ezért a folyamodók kérése alaptalan A megyei végzéssel szemben [...]
81. Tanulmányok • Kelemen István: Kísérletek plébánia létesítésére Hegykő mezővárosában a XIX. század első felében (168. oldal)
[...] Úgy tűnik végül a hegykoiek kérése kedvező elbírálásra talált Széchenyi Ist­vánnál mert a győri püspökséghez írt [...] egyházmegye vezetőjét hogy mivel Széchenyi Ist­ván és a hegykoiek már elhatározták [...] A hegykői jobbágyok levele Széchenyi Istvánhoz 30 A levél a püspöki [...]
82. VII. Az egyes kanonokok jövödelme általában, a török uralom, soproni tartózkodás alatt (269. oldal)
[...] a vasvári préposttá kinevezett Chemetey István győri stallumát nem töltötte be [...] aradi prépost és győri őrkanonok kérése aki Mátyás fő­herceghez fordult segítségért [...] kellett a káptalannak kölcsönkérnie Zichy István győri vicegenerálistól majd meg Fesser [...]
83. VI. Máriatisztelet; búcsújárások (154. oldal)
[...] anyai pártfogását s midőn buzgó kérése meghallgatásra talált közkinccsé akarta tenni [...] győriek a 18 században Szent István ünnepén vagy annak nyol­cadában népes [...]
84. Szabady Béla: Barokk költő Győrött a 17. században (64. oldal)
[...] működését eredményessé tehette P Szántó István sok­oldalú tudása harcos magyarsága P [...] arra hogy később királyi kegyek kérése alkalmával önérzete­sen és nem eredménytelenül [...]
85. TANULMÁNYOK • Dr. Csizmadia Andor: Győr küzdelme a szabad királyi városi rangért (24. oldal)
[...] a makacs győriek ellen 70 Kérése mégsem talált eredményes meghallgatásra A [...] Márton szená­tor Miskolczi Ferenc Vissi István választott polgárok Az egyezségtervezet szerint [...]
86. Második rész. TÁRSADALMI VISZONYOK. • 3. Szellemi műveltség. (259. oldal)
[...] vidékünk számára jelel­jen ki E kérése az egyletnek nem maradt sikertelen [...] hajdani hires pápai professor Márton István Kant féle philo sophiáj a [...]
87. (341. oldal)
Hedruhuarai István fia Mihály mester szolgáját János [...] Veronica Anna Orsolya és Margit kérése alapján kiadott királyi parancsra János győri püspököt és Hedruhwarai István fiát Mihályt szintúgy másokat is [...] Visegrád 1392 november 9 Laczkfi István nádor Hedreh­wari Hedreh fia Jánost [...] nyolczadára nem jelent meg Warkoni István és Lothár fia János ellen [...]
88. Cikkmutató (28. oldal)
[...] 131 927 Th A Redactiónak Kérése némelly T T írókhoz 131 [...] Theoriá­jában 3 37 950 Horvát István Veszprém Vára Nevéről A Tekéntetes [...]
89. Cikkmutató (31. oldal)
[...] Terjesztésé­ről 35 48 1047 Nyíry István Az emberi Életidő számvetési Története [...] Il dik Kötet Kiadta Horvát István Pesten Tratner János Tamás 1821 [...] Redactiónak s Kiadónak Jelentése és Kérése 126 127 1057 Th A [...]
90. Cikkmutató (32. oldal)
[...] Th A Redactiónak Jelentése és Kérése 131 1821 XI 1072 Gecse [...] 1085 Th Jelességek Hazánkfia Ferentzy István állapotjárói s hazafiúi gondolkodásáról e [...] mellyben annak felső Részének Sz ISTVÁN Királytól való eredete a régi [...]
91. Cikkmutató (46. oldal)
[...] 108 112 1631 Hon át István Jutalom Tételek 112 115 1632 [...] Potrózai Trattner Mátyás A Kiadónak Kérése 126 1638 Thaisz András A [...] Folytatás 3 23 1650 Lassú István A Nagy Hunyady védel­meztetése a [...]
92. Művelődéstörténet, irodalomtörténet • Kilián István: Csokonai és Puky István barátsága (621. oldal)
[...] József fogja elszállí­tani Az a kérése hogy azokat a könyveket amelyeket [...] Pestről elköltözik Debrecenben 13 Puky István levele Csokonai Vitéz Mihályhoz Tiszafüred [...] MM II 862 15 Puky István levele Csokonainak Tiszaigar 1801 január [...]
93. Történelem • Varga Pál: Debrecenben a XIX. században létesített gyógyszertárak története (115. oldal)
[...] uraimék mit szólanak az instans kérése eránt Debreczen in senatu 19 [...] Debreczenben 1807 mart 20 Segesvári István m doctor Megengedtetik a patika [...]
94. Történelem • Trócsányi Zsolt: Rákóczi Zsigmond (Egy dinasztia születése) (78. oldal)
[...] is a gubernátor a szebeniek kérése nélkül hajtotta rá a hatszegieket [...] illetné Az ítéletet azonban Bedő István három­széki főkapitány elnökletével hozták S [...]
95. Történelem • Komoróczy György: Az állami ellenőrzés Debrecen önkormányzata felett 1779–1811. években (170. oldal)
[...] közt többeket szedhessen Megnevezte Pap István kocsmabérlőt Kenessey Mihály kalmárt A [...] az akcióról A szenátusnak a kérése ezzel kapcsolatban az volt hogy [...]
96. Történelem • Rácz István: A cívis fogalma (95. oldal)
[...] 35 1 122 Kis Orbán István és testvérének kérése a tanácshoz 1808 május 5 [...] Zoltán A népesedési viszonyok Rácz István szerk Debrecen története II Debrecen [...] 1011 k 594 1816 Balogh István i m A város és [...]
97. Irodalomtörténet, művelődéstörténet • Bényei Miklós: A gazdasági szakoktatás ügye a reformkori országgyűléseken (337. oldal)
[...] 1839 március 13 án Széchenyi István azt az ötletet hogy a [...] vezető liberális politikusok is Széchenyi István gróf Wesselényi Miklós báró stb [...] 1839 jún 5 Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei 1 köt Bp [...] Győr és Ugocsa megye Szeged kérése Ogy írásai 1839 40 2 [...]
98. Történelem • Módy György: A debreceni és a tokaji uradalom (Régiókutatási kísérlet) (168. oldal)
[...] budafelhévízi keresztesek kezére Az V István által kiadott oklevelekben szereplő To­kaj [...] Ekkor két itteni job­bágyukat Kallói István fia István kirabolta Emiatt az országbíró az [...] iktassa be Debrői Miklós fia István mester királyi kincstartót a Zemplén [...] bízza meg Zsigmondnak hozzá terjesztett kérése megvizsgálásával A király azt kérte [...]
99. Történelem • Varga Júlia: A debreceni Emlékkertek a jelenben (306. oldal)
[...] ülésén a bemutatott és Bács István tervező által ismertetett kertészeti és [...] sorsát jö­vőjét Az albizottság határozott kérése hogy a területet a városi [...]
100. Történelem • Krankovics Ilona: Egy debreceni kereskedőcsalád, a Kis Orbánok házának története (166. oldal)
[...] Orbán János kalmár legidősebb fia István az 1790 es évektől virágzó [...] külföldi kereskedőkkel egyaránt Kis Orbán István a város tekintélyes polgára a [...] új városháza és Kis Orbán István háza közötti utca szélességéből volt [...] az hogy az Instans Uram kérése szerint az kerítésének az A [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Állatorvostudományi Egyetem Levéltára 30Balassa Bálint Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 657Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 24Békés Megyei Könyvtár 922Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 876Budapest Főváros Levéltára 144Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 82Budapesti Történeti Múzeum 6Csorba Győző Könyvtár 1386Damjanich János Múzeum 29Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 113Dobó István Vármúzeum 12Dornyay Béla Múzeum 4Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 124Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 1Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 16Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 17Erkel Ferenc Múzeum 1Erzsébetváros Önkormányzata 30Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 7Evangélikus Országos Könyvtár 281Evangélikus Országos Levéltár 19Érc- és Ásványbányászati Múzeum 1Ferencváros Önkormányzata 9Ferenczy Múzeum 9Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 416Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 160Fradi Múzeum 8Göcseji Múzeum 12Gödöllői Városi Múzeum 2Győri Egyházmegyei Levéltár 6Hajdúsági Múzeum 21Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 155Herman Ottó Múzeum 25II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 885Janus Pannonius Múzeum 5Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 248Jósa András Múzeum 11József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 645József Attila Múzeum 2Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 5Katona József Könyvtár (Kecskemét) 972Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 50Kecskemét megyei jogú város 16Kecskeméti Katona József Múzeum 7Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 76Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 7A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 6Laczkó Dezső Múzeum 12Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 1Magyar Ferences Levéltár 3Magyar Földrajzi Múzeum 1Magyar Hidrológiai Társaság 30Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára 1Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára 7Magyar Levéltárosok Egyesülete 7Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1Magyar Nemzeti Galéria 2Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 24Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 97Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 51Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 89Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 25Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 18Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 7Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 19Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 49Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 26Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 8Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 440Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 73Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 17Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 69Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 26Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 7Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 7Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 16Magyar Nemzeti Múzeum 5Magyar Olajipari Múzeum 1Magyar Természettudományi Múzeum 8Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 34Móra Ferenc Múzeum 11Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 537Munkácsy Mihály Múzeum 7Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 5Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 543Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 80Országos Széchényi Könyvtár 21Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 15Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 3Pápai Református Gyűjtemények 15Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 17Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 1051Petőfi Irodalmi Múzeum 18Pécsi Tudományegyetem – Egyetemi Levéltár 26Postamúzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 2Savaria Múzeum 3Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 6Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 6Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 7Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 155Szabadtéri Néprajzi Múzeum 6Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 1173Szent István Király Múzeum 2Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 724Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára 2Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 1Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 831Újpest Önkormányzata 25Vác Város Levéltára 4Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 650Wosinsky Mór Múzeum 7Xantus János Múzeum 12XIII. Kerületi Önkormányzat 46XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 13
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Az 1956-os forradalommal kapcsolatos fővárosi tanácsi és pártiratok 29Acta Archivistica 1Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 2Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 41Az Agrártudományi Egyetem jegyzőkönyvei 25Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 9Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-2016 46Anjou okmánytár 27Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 4Archívum Comitatus Castriferrei 3Arrabona 1959-2007 2Állami zárszámadás 2Az Állatorvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 4Balatonvidék 1900–1917 11Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 1A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 9Baranyai történelmi közlemények 2Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 13A Bencés rend adattárai 2Békés 1869-1937 94Békés Megyei Hírlap 1971-2010 686Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 7Békésmegyei Közlöny 1877–1938 109Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 8A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 1Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 1-7 1Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve 4Borsodi Levéltári Füzetek 6Buda és vidéke 1893-1904 7Budai Napló 1914-1938 5Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 11Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990 47Budapest Régiségei 1-41 3Budapest történetének bibliográfiája 1Budapest Történetének Forrásai 2Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 49Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 1A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzőkönyvei 12A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 3-12 2A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 71A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 29Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 13Címjegyzékek 1867-1942 5A Csanádi Püspökség körlevelei 1Cumania 1972-2010 2A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 11Dél-Alföldi Évszázadok 2Déli Hírlap 213Délmagyarország 1910-2010 1173Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához 1936-1945 1Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából 1Documentatio Borsodiensis 1-7 5Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 18Dombóvári Hírlap 6Dunántúli Dolgozatok 1965-1975 1Dunántúli Napló 1944-2004 1386Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 31Eger - hetilap 1863-1914 25Eger - napilap 1915-1944 83Az Egri Dohánygyár kiadványai 4Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvei 1Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 6Egyéb kiadványok 2Egyéb okmánytárak 11Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 4Ellenzék 121Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 16Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 9Erzsébetváros 1993- 2017 15Esztergom 1895–1932 25Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 93Az Esztergomi Főegyházmegye körlevelei 8Evangélikus egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvek 3Evangélikus egyházi szemle 1Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 15Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 4Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 5Evangélikus Élet 210Evangélikus Élet - Baciu 2Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikus lap 2Evangélikus Népiskola 1889–1942 7Evangélikus Őrálló 1905–1918 9Evangélikusok lapja 5Életünk 1963-2014 8Észak-Magyarország 1956-2009 672Északkelet 1909-1914 4Északkeleti Újság 1909-1919 13Fehérgyarmati Hírlap 1909-1914 1Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 1Fejér Megyei Történeti Évkönyv 9Felsőbányai Hírlap 1896-1918 9Felsőházi naplók (1927–1944) 3Felsőmagyarországi Hírlap 10Felvidéki Magyar Hirlap 11Felvidéki Ujság 1Ferencváros 1964-2011 9Félegyházi Közlöny 26Folia Archaeologica 1Folia Historica 4Forrás 1969-2019 16Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 5Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 47Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-9 2Források Budapest Múltjából 1-11 2Forrástudományi segédletek 1-3 3Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1-14 1Főrendiházi irományok (1865–1918) 1Főrendiházi naplók (1861–1918) 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 27A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 2Fradi műsorfüzet 1978-1989 5Fradi Újság 1990-2000 3Független Budapest 1906- 1938 15Gazdasági címtárak 1842-1932 4Gazdák Lapja 1903-1910 3Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 1Győr egyházmegye múltjából 1936-1939 2A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 6Győri Szemle 1930-1944 2Győri Tanulmányok 6A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 1-72 1Gyulai füzetek 1A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 11Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 7Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 5Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 2Harangszó 1918–1939 28Ház és ember 1-25 5A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 10A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heti Szemle 1899-1914 28Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 756Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 4A Hét 1956-1996 14Hidrológiai Közlöny 28Hidrológiai Tájékoztató 1Hídlap 2003-2011 28Hírhozó 1991-2010 13A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 2Iparos Lap 1907-1909 1Irodalmi Szemle 1958-2014 6Iskola és levéltár 1Iskolai Értesitők - Csiksomlyó 4Iskolai Értesitők - Gyulafehérvár 1Iskolai Értesitők - Kolozsvár 1Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 3Iskolai Értesitők - Szamosújvár 1Iskolai értesítők - Budapest 6Iskolai értesítők - Debrecen 2Iskolai értesítők - Eger 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Győr 2Iskolai értesítők - Kiskunfélegyháza 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 2Iskolai értesítők - Komárom 1Iskolai értesítők - Miskolc 1Iskolai értesítők - Munkács 1Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Pápa 4Iskolai értesítők - Pécs 46Iskolai értesítők - Rozsnyó 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Selmecbánya 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 4A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 8A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 4Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 7A Kalocsai Főegyházmegye Körlevelei 1858-1992 1A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 4Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa 4Kárpátalja 1889-1890 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 11Képviselőházi irományok (1927–1944) 2Képviselőházi naplók (1861–1918) 211Képviselőházi naplók (1927–1944) 62Kiskunhalasi helyi lapok 75Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 1Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusa 2Klasszikus orvosi könyvek 6Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 645A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 7Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-15 1Könyvek Esztergomról 9Körösök vidéke 2Körösvidék 1920–1927 25Közérdek (Tolna megye) 7Közérdek 1908-1916 13Közlemények Békés megye és környéke történetéből 4Közlemények Székesfehérvár történetéből 1Kővárvidék 1904-1918 1Külügyi Közlöny 1921-1943 1Külügyi Szemle 1973-2014 1Lánchíd füzetek 1Levéltári Közlemények 1923–2016 18Levéltári leltárak 1-89 14Levéltári Szemle 1951–2018 6A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 1-5 1Magyar Földmívelő 1899-1913 4A Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűlései 1A Magyar Iparművészeti Főiskola jegyzőkönyvei 1A Magyar Képzőművészeti Főiskola jegyzőkönyvei 6Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 3Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1Magyar Paizs 1900–1917 17Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV. 1Magyar Székesfőváros 1898-1906 1Magyar Színpad 1903-1907 6A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 1Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 2Manufaktúrák Magyarországon 1Mátészalka 1909-1915 8Mátészalka és Vidéke 1911-1912 1MDP Békés Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 9MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 9MDP Pest Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 3MDP Szolnok Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 9Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 8Miskolc írásban és képekben 1Miskolc története 1Miskolc város történetének dokumentumai I-II 4A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1MKP és MDP Nógrád Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1945-1956 13A MOIM Közleményei 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 114MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 6A MOL segédletei 1-28 98Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 8MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 27MSZMP Budapesti Pártbizottságának ülései, 1956-1989 2MSZMP Budapesti pártértekezletei, 1957-1989 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 20MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései, 1957-1988 26MSZMP Heves Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1956-1989 16MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1956-1989 17MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei,… 5MSZMP Somogy Megyei Pártbizottságának ülései, 1957-1989 5MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1956-1989 37A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 22A MTA Könyvtár Közleményei 1A MTA Könyvtár Munkatervei, Beszámolói, Éves Jelentései 1A MTA Könyvtárának Kiadványai 6MTI - Belső sorozatok 8MTI - Bizalmas 1MTI - Heti kiadás 2MTI - Lapszemle 3MTI - Magyar Országos Tudósító 48MTI - Napi hírek 59MTI - Tematikus sorozatok 3Muzeális könyvek 2Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1979-2007 1Múzeumi Mozaik (Hermann Ottó Múzeum) 1-9 1Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 4Nagy Iván Könyvek 1Nagybánya 1903-1931 10Nagybánya és Vidéke 1899-1918 10Nagybányai Hírlap 1908-1919 13Nagykálló és Vidéke 1913-1920 2Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 8Nagykároly és Vidéke 1899-1919 19Nemere 1871-1884 17Nemzetgyűlési irományok (1920–1926) 4Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 67Nemzetgyűlési naplók (1944–1947) 16Nemzeti Népművelés 1906-1908 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 4Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 657Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 4A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 2Nyírvidék 1882–1942 181Officina Musei 1-20 1Országgyűlési almanach 9Országgyűlési emlékek 3Országgyűlési irományok (1947–1990) 5Országgyűlési lakáskönyv 8Országgyűlési naplók (1947–1990) 15Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 4Orvosi Tár 1831–1847 2Orvostörténeti Közlemények 5A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola évkönyvei 1910-1943 1Pápa és Vidéke 1923–1944 39Pápai Hirlap 36Pápai Közlöny 1892–1921 9Pápai Lapok 1874–1919 33Pápai Múzeumi Értesítő 1988-2008 2A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 2Pápai Újságok 10Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Muzeális könyvei 1Pest Megye Múltjából 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 1051Pest Megyei Levéltári Füzetek 3Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 3A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 7A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 3A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 2Petőfi Népe 1950-2011 972Pécsi Tanárképző Főiskola jegyzőkönyvei 3Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvei 23Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 106Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 90Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 3Rákos Vidéke 1901-1937 19Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 66Református egyházkerületi névtárak 1Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 46Református konventi jegyzőkönyvek 11Reformátusok Lapja 1892-1896 1Rendőri Lapok 1904-1911 1Sárospataki Füzetek 1997-2017 2Segédletek 6Segédletek 2Segédletek (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-7 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 15Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 724Somogy vármegye Hivatalos Lapja 5Somogyi Almanach 2Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sopron Város Történeti Forrásai 1Soproni egyetemi jegyzőkönyvek 4Sorozaton kívüli 137Studia Agriensia 3Studia Comitatensia 1-30 7Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 6Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 12Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 1Szamos 1899-1919 42Szatmár-Németi 1899-1912 15Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 3Szatmár és Vidéke 1899-1919 18Szatmár Vármegye 1905-1913 10Szatmári Est 1913-1914 3Szatmári Gazda 1909-1919 4Szatmári Hírlap 1902-1919 7Szatmári Napló 1904-1905 2Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 4Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 15Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 7Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 86Szegedi Tanítóképző Intézet jegyzőkönyvei 21Szegedi Tudományegyetem jegyzőkönyvei 12Szekszárd Vidéke 3A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 7Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 25Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Székesfehérvári Szemle 1931-1939 1Szinérváralja 1904-1914 5Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 3Színháztudományi Szemle 1978-2009 3Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 2Szolgálat 5Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 650Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 1Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 3Tatabányai Levéltári Füzetek 2Technikatörténeti szemle 1Teológia 2A Testnevelési Főiskola jegyzőkönyvei 6Téli Esték 1909-1914 1Theologiai Szaklap 1902–1918 1Tisicum 1973-2011 4A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 1Tolna Megyei Levéltári Füzetek 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 700Tolnamegyei Közlöny 34Tolnamegyei Ujság 28Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 28Történelmi mukák 5Történeti Muzeológiai Szemle 2Uj Budapest 1921-1938 13Ujhelyi Hirlap 3Új Ifjúság 1952-1989 18Új Kelet 1994-1998 64Új Szó 1948–2017 267Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 25Vadász- és Versenylap 1857-1919 8Vas Megye Múltjából - Levéltári Évkönyv 1Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 16Váci Hirlap 1887-1942 44Váci Történelmi Tár 1Váczi Közlöny 1881-1895 6Városi Levéltári Füzetek, Győr 8Várostörténeti Tanulmányok 1-13 5Vendéglősök Lapja 1896-1940 5Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 9A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 5A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 4Veszprémi Ellenőr 1Veszprémi Független Hirlap 6Veszprémi Történelmi Tár 1989-1990 1Vízügyi szakkönyvek 5Vízügyi Történeti Füzetek 1-17 1Zala 1948-1953 29Zala megye helytörténeti lexikona 3Zalai Gyűjtemény 13Zalai Kismonográfiák 1-9 5Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 8Zalamegye 1882–1910 19Zalamegyei Ujság 1920-1944 27Zemplén 34Zempléni Gazda 1Zempléni Kisujság 2Zempléni Népujság 3Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 9Zsilinszky Mihály művei 1