18278 találat (0,551 másodperc)

Találatok

1. Solymos Ede: A Közép-Dunai Halászszövetkezetek megalakulása (181. oldal)
[...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Hasonló kérelmet [...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Szem 20 Miklós Brück István és társai bogyiszlói halászok nov [...]
2. Kürti László: Egyháztörténet és politika: Ladánybene betelepülése (245. oldal)
[...] hitélet fellendítése Ám hiába volt kérése a püspök hajthatatlannak mutatkozott mivel [...] adta fel 1941 ben Milotay István országgyű­lési képviselőhöz fordult segítségért A [...] Lajosmizsei Helytör­téneti Archívum 2 Milotay István országgyűlési képviselő levele Kovács Pálhoz [...]
3. Néprajz • Kürti László: Lakodalmak, vőfélyek és vőfélykönyvek a Felső-Kiskunságban (239. oldal)
[...] a Fel­ső Kiskunságban A Volly István által közölt észak magyarországi vőfélyversek [...] káposzta lepény kása és kásapénz kérése a Kóró féle alföldi vőfély­könyv [...]
4. A levelek (65. oldal)
[...] utalás jóval korábbra utal Móra kérése hogy tudniillik Móra menyasszonya rövid [...] közelebbit nem tudunk Pistával Móra Istvánnal 37 MF Walleshausen Ilonának Budapest [...]
5. Romsics Imre: A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868–1948) (167. oldal)
[...] A német megszállást követő­en Boda István a VI ü o főnöke [...] elzárkózni a szülők ama esetleges kérése előtt hogy gyermekeik fokozottabb magyar [...]
6. Tóth Ágnes: Kényszer vagy lehetőség (187. oldal)
[...] elutasítása vagy a létszám megváltoztatásának kérése fel sem merült Az előterjesztés [...] iratai 11 28 24 Bibó István a moszkvai utasítás és a [...]
7. A Háztörténet szövege (26. oldal)
[...] látta el 1730 majd Ljubi István 1730 Kovacsics János 1730 Antoniola [...] volt a német hívők legfőbb kérése 123 A borsódi és katymári [...]
8. A Háztörténet szövege (450. oldal)
[...] úr a tiszamelléki kői Szt István prépostja és a kalocsai főszékesegyház [...] királyi gimnázium az isteni segítség kérése után megkezdte az iskolai évet [...]
9. (40. oldal)
[...] hogy az éppen akkor Radéczy István halálával üresedésben levő turóci prépostságot [...] Austriae 337 122 Draskovich György kérése a turóci prépostságot illetően hamarosan [...]
10. (55. oldal)
[...] környező tartományokba pénz és hadisegély kérése céljából majd kijelöli az egyes [...] megnevezi mely felsorolásban Napragit Illésházy István nádor mellé rendelik a fellebbezési [...] án bevonult Kolozsvárra Visszatérését Bocskai István nagybátyja és egykori fő tanácsadója [...]
11. AZ ÚZ-VÖLGYI HAVASOK HASZNÁLATA A XX. SZÁZAD ELŐTT (64. oldal)
[...] a kárt okozó teleitetők elmarasztalásának kérése után valószí­nűleg elhangzott még egy [...] Péter Bandi József és György István minnyájan nemes lófő személyek az [...]
13. Pénovác Antal: Eklézsiakövetés és egyéb büntetések Ómorovicán a XIX. század első felében (47. oldal)
[...] vissza húzására a presbytériumnak sem kérése sem fenyegetése nem bírhatván végeztetett Minthogy Kara István nejére bár lakodalmakban disznótorokban s [...] 30 án is amikor Kovács István neje fáj­dalmasan panaszlá hogy férje [...]
14. (122. oldal)
[...] Nyírő Jánost András Lajost Péter Istvánt Ballá Jánost Fazakas Lajost Nyírő [...] akarta fogadtatni magát Lófőrészbe de kérése ellenállásba ütközött Simószege tizes irreálisan [...]
15. Pálóczi Horváth András: Településtörténeti kutatások a középkori kun szállásterületen (222. oldal)
[...] községnek minősítik Az egri püspököt kérése ellenére nem helyezték vissza földesúri [...] földjeit használták 1521 ben Báthori István nádor új határjelek kitűzésével vélte [...]
16. (45. oldal)
[...] Kozma Mihály Úrnak az a kérése vagyon a Nemes Megyéhez hogy [...] Sz Martonj Megje birájasagot Bors István uram decessioja után sallítottak Boczkor [...]
17. (258. oldal)
[...] Bándi Mihálj Mihálcz András Bándi István Bándi Joseph Cojti Simon Melynek [...] égtek minden épületyey azért szép kérése melet instalvan az említet Nemes [...]
18. Bárth János: Bács mezőváros magyarsága a XVIII. században (31. oldal)
[...] Apathényi Jánost Polgár Józsefet Dombai Istvánt és Polgár Györgyöt lu A [...] kutatói körében Ha egy közösség kérése nem volt szimpatikus az egyház [...]
19. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
20. (15. oldal)
[...] Polgári Demokrata Párt nevében Vörös István pécsi polgár mondott beszédet melyben [...] BUDAPESTNEK A Pécsi Nemzeti Segélybizottság kérése Az orosz parancsnokság megértése lehetővé [...] Szövetség eddigi munkájáról 3 Katkó István beszél a pécsi munkásifjúság nevé­ben [...]
21. Történettudomány • Szakály Ferenc: Schreiber Farkas pécsi bíró (1527–1542) (91. oldal)
[...] sorában volt Thaly K Istvánffy István sírverse temetése és hagyaté­kai Századok [...] uralkodótól újabb megbízást eszközöljön ki Kérése mint megannyiszor ezúttal sem talált [...]
22. Történettudomány • Gungl Ferenc: A SZDP pécsi szervezete politikai küzdelmei (1918. november–1919. december) (133. oldal)
[...] tagjai voltak Kandi János dr Kerese György dr Fo­nyó Vilmo s [...] köszönet volt Felsőmindszenten megjelent Bölcsics István pártszervező aki utasította a Gazda­kör [...]
23. Történettudomány • Rövid közlemények (265. oldal)
[...] értekezik 1867 1897 ig Sipőcz István mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa [...] dr Horváth De­zsőt és dr Kerese Istvánt kell megemlíteni Dr Vondra Antal [...]
24. Történettudomány • Rövid közlemények (201. oldal)
[...] voltak már 1938 ban Makay István polgármes­tersége idején kitűzték a városfal [...] miniszterhez írt felterjesztésében a kisajá­títások kérése szerepelt A város a következő [...]
25. A Puszta természetvédelmi területei • Szabó Ferenc: A Puszta és a közigazgatás. Kardoskút és Székkutas községgé fejlődése • II. A két világháború közötti pusztai igazgatás (60. oldal)
[...] arányban leszavazták Miután a barackosiak kérése egybevágott a városvezetés elképzelésével Kardoskút [...] 1937 alapsz Vö még Kiss István Szeged tanyai közigaz­gatása Közigazgatástudomány 1940 [...]
26. Szenti Tibor: Csendőrök erőszakoskodása a sámsoni uradalomban (317. oldal)
[...] mámoros állapotban kit én nőm kérése folytán ki betegen a másik [...] az általam elébb meghívatott Józsa István esküdt ember kitől megértvén azt [...]
28. (30. oldal)
[...] finánc írja 1865 ben Reök István Munkácsynak aki tehát tudhatta hogy [...] rögvest értesítette erről testvérét Reök Istvánt nem győzte dicsérni Reök Lajos [...] elégedve előléptetést remél írja Reök István Munkácsynak 85 Ilyen előzmények után [...] Nincs jogunk feltételezni hogy Juliska kérése nem történt meg minden bizonnyal [...]
29. (29. oldal)
[...] tudósítani sziveskedend arról hogy Reök István Ügyvéd Ur hol született hány [...] engedélyt sorsjegykibocsátásra a csabai főszolgabírótól kérése megjárja a nagyváradi Kerületi Helytartósági [...]
30. (30. oldal)
[...] finánc írja 1865 ben Reök István Munkácsynak aki tehát tudhatta hogy [...] rögvest értesítette erről testvérét Reök Istvánt nem győzte dicsérni Reök Lajos [...] elégedve előléptetést remél írja Reök István Munkácsynak 85 Ilyen előzmények után [...] Nincs jogunk feltételezni hogy Juliska kérése nem történt meg minden bizonnyal [...]
31. Seres István: A Sarkadi Csatáry család iratai (198. oldal)
Seres István mesi szabadságban való élés mint [...] kiadatna szükséges hogy az instáns kérése a mellé kaptsolt originális vagy [...] szerint a Csatáry Gábor és István benyújtott iratok alapján a folyamodók [...]
32. (13. oldal)
[...] kérdésessé vált Erdély rendéi Báthory Istvánt választották fejedelemnek Azlúj fejedelem erőskezű [...] a törökök segítségének és támogatásának kérése és elfogadása 1593 ban szakított [...] a még akkor királypárti Bocskai Istvánnak is Báthory utasítására Palatics György [...]
33. (21. oldal)
[...] i Baláza mester kanonok előtérjeaztett kérése nyomán átirat­ban kiadja és megerősíti [...] vagy Wathai Petth­rea Dénes vagy István vagy Abon i Tamás vagy [...]
34. (32. oldal)
[...] Also abran i Saswar i István és Se­bestyén eléje terjesztett kérése nyomán Berzewycze i Pohár­nok István ellen A bevádolt személy ugyanis István és Se­bestyén Borsod vármegyében fekvő [...] előttük indított perét Saswar i István ellen Alsoab­ ran birtoklása tárgyában [...] Mátyás király nemes Saswar i István érdemeire való te­kintettel a Borsod [...]
35. (38. oldal)
[...] nem különben Darocz i Thibold István fia Imre özve­gye Zsuzsanna asszony [...] Mátyás király az egri káptalan kérése nyomán átirja a váci káptalan [...]
36. (59. oldal)
[...] 1508 május 28 Buda Maryassy István szepesi kapitány levele az Abran [...] nemes Aranyas i Já­nos előterjesztett kérése nyomán átiratban kiadja Ulászló ki­rály [...]
37. (103. oldal)
[...] hogy Bereck egri prépost előadott kérése nyomán járja meg a Borsod [...] vagy Darocz i László fia István vagy Watha i Dénes vagy [...] Rechky Tamás és Pe­renc fia István az elmúlt időkben Cherep vár [...] földjét az emiitett Perenc fia István és más Bogach i nemesek [...]
38. ROMÁN János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei szerveinek történetéhez (440. oldal)
[...] Márc 25 Tiszakeszii jegyző táviratai kérése egy menekült írnok kiren­delése iránt [...] miskolci szociáldemokrata párt titkárságához címzett kérése lány testvére részére két évre [...] 9 A sályi szociáldemokrata pártszervezet kérése a mis­kolci titkársághoz Bók István utáni elmaradt hadisegély folyósítása tár­gyában [...]
39. BODGÁL Ferenc: Kovácsok lógyógyítása (482. oldal)
[...] Helytartótanácshoz folyamodik azért mert Kalmár Ist­vánt az ottani földesuraság a baromorvosi [...] arra Bankus Ferenc debreceni kovács­legény kérése a példa Kérésére a céh [...]
40. ZSADÁNYI Guidó: Balogh Bertalan emlékezete (1870-1922) (288. oldal)
[...] fajú emberekre A művészekhez intézett kérése hogy csak színvonalas műveket adja­nak [...] ö Fülöp Benczúr Gyula Csók István Fényes Adolf Iványi Grünwald Béla [...]
41. BENCSIK János: A tokaji szőlőhegyek művelése, a szőlős ingatlan becsértéke a 18. század közepétől (166. oldal)
[...] Uo Malom feli szőllőben Kolozs István használja idézett rész kötelessége öt [...] Ferenc a Camara Ladányi Ispánja kérése A Tokaji határban Nyesti nevű [...]
42. KÖZLEMÉNYEK • VARGA Gábor: Adatok a debreceni református kollégium szikszói szőlőbirtokának történetéhez (1772-1842) (488. oldal)
[...] egykori diákja Mindezen javak Rácz István számításai szerint évente mintegy 20 [...] tanítására voltak elegendőek Az adományozó kérése szerint A testamentumot Halász Takách Sámuel laki testvéreinek örökösei Baranyai István anyja Halász T Judit és [...]
43. BODNÁR Mónika: Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója (815. oldal)
[...] egyház történetéről nehezményezve hogy több­szöri kérése ellenére sem kapott adatokat a [...] Egerszeginé dr Hurták Erzsébetnek Lenkey Istvánnak és Regéczy Lajosné Ursziny Annának [...]
44. Dózsa Viktória: A „Weidlich”-palota Miskolc kereskedelemtörténetében (341. oldal)
Kubacska Istvánná Szabó Béla és neje dr [...] Kamarának Visszatérte után Weidlich Pál kérése szerint jelentést készített útjáról melyben [...]
45. Marozsán Zsolt: A „drótgyár" története alapításától állami tulajdonba kerüléséig (1911-1954) (461. oldal)
[...] és világszerte Nevét a munkások kérése alapján kapta ugyanis az ö [...] ig 405 414 Miskolc Dobrossy István 1995 Deichsel A Magyar Acéldrót [...] és Drótárugyár Rt In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...] a korszakhatár kérdései In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...]
46. TÖRTÉNETTUDOMÁNY • SPÓNER Péter: Céhes iparosok Miskolc Város Tanácsának szolgálatában (1761-1848) (349. oldal)
[...] a városnak 1816 ban Halácsi István lakatos mester ez ügyben fordult [...] használni kívánván A város részéről kérése igazsá­gosnak találtatván a többi mesteremberekre [...]
49. CSEREY Zoltán: Üveggyártás Háromszéken a 17-20. században (75. oldal)
[...] gyár termékeinek művészi színvonalát Sovánka István 1907 és 1914 kö­zött Bükszádon [...] talán legkiemelkedőbb üvegművésze volt Sovánka István Liptószentmiklóson szü­letett 1858 ban Sepsibükszádon [...] is vállalkozhatott Itt kezdett Sovánka István az üvegmaratással foglalkozni Előbb fényképek [...] Mikes Kelemen Háromszék törvényhatóságához intézett kérése melynek értelmében kéri hogy a [...]
50. ADATKÖZLÉSEK • Komáromy József: Építkezési tervrajzok, miskolci iparosok a 18. századból (75. oldal)
[...] Palóczy utca felőli ajtóé Faragó István Egy egy ajtó 700 700 [...] közlöm Az úil templom engedélyezésének kérése lásd Miskolci ref egyház jegyzőkönyve [...] református paplak a régi Szt István plébánia templom mellett vele összefüggő [...]
51. (1. oldal)
[...] Munkácsy Mihály anyai nagybátyjához Reök Istvánhoz Békéscsabára került Évtizedek múltán a [...] kötődnek Minthogy a művész külön kérése volt hogy protokolláris tisztelgésben ne [...]
52. III. A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS VÉGREHAJTÁSA (72. oldal)
[...] eredetvédelmét hivatott királyi titkos rendelet kérése amely végül 1737 ben napvilágot [...] történetéből Kassa 1944 43 Orosz István Sárospatakon elhangzott előadásából 2001 Hegyaljai [...]
53. TOKAJ-HEGYALJA (214. oldal)
[...] 173 42 Szabó József Török István 1867 33 43 Katona Mihály [...] 1799 No 4 Witman Mihály kérése a mészárszék árendához kéri a [...]
54. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (14. oldal)
[...] Hanvay Katalin asszony eladott Bornemissza István diáknak mert úgymond M az [...] a Kerékgyártó Tamás gyermeki képében István és Ilona képében és keresé a fél házat kit az [...] megtartassák az felül megírt árvák István és Ilona számára és amely [...] Miklósné 119 44 1 Pap István bíróságában való tilalmak és vallások [...]
55. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (17. oldal)
[...] fogadja megfizetni ez jövendő Szent István napjára augusztus 20 ra 72 [...] esztendőben Varga Demeter bíróságában Pap István tiltja hogy Lakatgyártó Imre az [...] és Miskey Péter jöve élőnkben keresé Sándor Máté Miskey Pétertől az [...]
56. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (26. oldal)
[...] Andrásnak azminemű adóssága volt Bornemissza Istvánnál tudniillik 26 arany az t [...] Bárány Mihály és Bárány Bálint keresé Mészáros Kelement négy bíró idejében [...] december 1 napján 113 Püspök István adott volt Török Imrének valami [...]
57. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (34. oldal)
[...] mely rész házat hagyott vala István kovács az ő gyermekinek Józsa [...] mielőttünk ez megnevezett Tanda Albert keresé azt Az törvény Mészáros Antalnak [...] Mihály idézték volt elő Kazay Istvánt és Kazay Jakabot néminemű őstől [...]
59. Altmann Júlia - Bertalan Vilmosné - Kárpáti Zoltán: A budai (óbudai) társaskáptalan Péter temploma 39-62 (39. oldal)
[...] középkori krónikák egy része Szt Istvánt 1000 1038 egy része utódját [...] templomot felszentelése a búcsúk engedélyezésének kérése 1348 1349 4 A Mária [...]
60. MŰEMLÉKVÉDELEM, ADATTÁRAK • MATUZ Edit: Gábori Miklós és Gáboriné Csánk Vera hagyatéka a Régészeti Adattárában (383. oldal)
[...] 1719 2005 21 Fülöp József kérése a farkasréti kovabánya meglátogatására és [...] utifilm témavázlata és kísérőlevél György István stúdióvezető részére Gábori Miklóstól 13 [...]
61. Az újkor századai • SZABAD GYÖRGY: A reformert erősítő élmény (361. oldal)
[...] a városba Teljesen reális Barta István óvása mind a város védelmét [...] ügyfele Szapáryné Csáky Júlia grófnő kérése elől hogy személyesen vegyen részt [...]
62. Oklevélkivonatok • 1450-1499 (93. oldal)
[...] János mindketten az esztergomi Szt István protomártír káptalan kanonokjai a maguk [...] tanúsítják hogy az esztergomi Szt István protomártír káptalan házát a Szt [...] bejegyeztek a város könyvébe de kérése ellenére a város nem volt [...]
63. Felhő Ibolya: Buda elsősége a tárnoki városok között = Budas, Vorrangigkeit unter den Tavernikalstädten 153-178 (169. oldal)
[...] sorába való felvételét ajánlja Csáky István gróf tárnokmes­ternek és a tárnoki [...] bebo­csátás 1703 No 23 védelem kérése a tárnokmestertől Rév Komárom No [...]
64. Inczefi Géza: Művelődéstörténeti emlékek Szeged múltjából (144. oldal)
[...] adatunk Szeged­ről Ekkor ugyanis Miskoltzi István Csongrád vármegye Irnokja azzal a [...] 1830 február 9 én Pillich István akkori levél­táros az alábbi jelentést [...] levéltár ban ahogyan olvashatjuk Miskolczi István kérése a 144
65. Újkori történet • Tóth Ferenc: Erdei Ferenc szülőháza (285. oldal)
[...] fenntartassanak és által adattassanak akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb minthogy [...] telkes gazda családból szár­mazott Burunkai István 1 3 fél jobbágytelken gazdálkodott [...] meg a felnőtt kort Mihály István Judit és Zsuzsanna Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés [...] az alább Írottak úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai [...]
66. Történettudomány (249. oldal)
[...] közvetítő útján kapcsolatba lépett Bethlen István volt kormányfővel de a gróf [...] hi­ányokat és lehetőségeket mondta de kérése nem talált meghallgatásra ld Miklós [...]
67. Irodalomtörténet • Kovács-Krassói Anikó - Medgyesi Konstantin - Vészits Andrea: Móra Ferenc titkos szerelmes levelei Kalmár Ilona átírásában (1933. március 1 - 25.) (265. oldal)
[...] maradó A levelet a feladó kérése alapján nem házhoz viszik hanem [...] Ilona nevelt fia ifj Horváth István a fiatal tehetséges színész rendező [...] három évvel később édesapja Horváth István is A megözvegyült Kalmár Ilona [...]
69. Czank Gábor: „Jaj, siralmas szomorú szó!" Temetkezési szokások Magyarpécskán és környékén (245. oldal)
[...] simogatják a halottat Irha Nagy István az énekesember Pécskán ha halott [...] Azt a Nagy családot melyből István bácsi is szár­mazott emberemlékezet óta [...] szentember unokája akit szintén Nagy Istvánnak hívtak 1932 2002 Öt nagyapja [...] búcsún Úgy­hogy valóra vált a kérése Irha István festményeiből sok pécskai házban láthatunk [...]
70. Lengyel András: Tömörkény István hatvannyolc levele (131. oldal)
[...] született Ezt erősíti hogy Tömörkény kérése Kérlek nehogy a Krúdy írását [...] Tömörkényt köszöntő Krúdy cikkel Tömörkény István Magyarország 1916 márc 25 7 [...]
71. BABIK Barna: Egy szegedi hajósgazda-ház története (405. oldal)
[...] 8 a szám alatti Vedres István szülőháza mellett áUó Halácsy Miklós [...] megegyezik a két másik testvér István és Mihály házával A három [...] az 1841 márciusában kelt alázatos kérése Kopasz Ferenc választott polgár­nak mellyben [...] 15 6 kép Fe­renc ezzel István öccse segítségére sietett aki már [...]
72. FORGÓ Géza: Dr. urai Uray Vilmos, egy tehetséges orvos sorsa (116. oldal)
[...] rendelőhelyiséget kapott és ezzel teljesült kérése amelyet 1920 tól minden évben [...] átalakítási munkák után Csanádvármegye Szent István Közkórháza 250 76 belgyógyászati 78 [...]
73. T.KNOTIK Márta: Kiss Pál (Palcsi) kocsmáros (1834-1925) és családja (34. oldal)
[...] át tenni környülményre bizonyítványt kért Kérése és viseletsége ellen észre­vétel nem [...] Strőbl család Strőbl Magdolna Steingassner István édesanyjának Strőbl Máriának nővére aki [...]
74. Makó Várossában lévő Reformata Ekklésiáról különösen • A Prédikátori Fizetésről (52. oldal)
[...] Ispány Úr kegyelméből minden maga kérése nélkül Nagyságos Csanád Vármegyének Tábla [...] Nagy Tiszteletű s Tudományú Juhász István Úrnak mint Attyának szárnyai alól [...] Ádám Úrnak unokája Gyermekei eddig István Lajos Sarlotta 3 A Prédikátori [...]
75. A Szabó és Balogi család (285. oldal)
[...] fenntartassanak és által adattassanak akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb minthogy [...] telkes gazda családból szár­mazott Burunkai István 1 3 fél jobbágytelken gazdálkodott [...] meg a felnőtt kort Mihály István Judit és Zsuzsanna Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés [...] az alább Írottak úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai [...]
76. (9. oldal)
[...] 30 200 karhatalmista a Szt István téri iskolában nelyezve Vi­deos alezredes [...] titkár berendelve a Védelmi Központ kéré­se alapján 4 00 A szovjet [...] ügyet átvette 6 40 Tóth István Művelődésügyi osztályvezető berendelve a tanitás [...] 40 Szilágyi Sándor és Szűcs István szolgálatról leváltva
77. (94. oldal)
[...] hazamanni 14 00 Dr Forgó István vb elnök védelemvezető kérése telefonon közöl­ve a város területén [...]
78. TÖRTÉNETTUDOMÁNY • Mészáros Tamás: Vásárhelyi gazdák szegedi népbíróság előtt (158. oldal)
[...] T A harmadik tanú Török István Csáki gulyása volt aki a [...] elvégzett munkák egy részét többszöri kérése ellenére sem Azt is felrótta [...] Ennek fényében érthetetlen hogy Török István nyomozati tanúvallomási jegyző­könyvében a terhelthez [...]
79. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (156. oldal)
árendázó lakosa lenni a melj kérése heljt tanálván és be is [...] és napban Botskor Elek Deák István eskütt Santus Imre falus bíró [...]
80. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
81. Az 1966. évi jeges ár (175. oldal)
[...] a debreceni repülőtérhez fordult helikopter kérése ügyében a bent rekedt dolgozó kimentésére Eredménytelen 0 35 Ambrus István TB elnöke értesítette B újfalu [...] utakat biztosítsák 0 45 Ambrus István a TB elnöke Újiráz községi [...]
82. Gvadányi József egyéb munkái (49. oldal)
fülemet Munkámat ugyanazoknak kérése megkönnyebbítette mert ameddig négysoros négy [...] össze a VII kötetet Sikos István evangélikus pap a VIII és [...]
83. Az írott források (16. oldal)
[...] lett 93 A lehetőséget Mezei István plébános teremtette meg segítségét ez [...] KÁROLY 1896 V 436 438 Kérése azonban sikertelen ma­radt mert Vál [...] Ezért 1721 ben gr Koháry István országbíró parancsára megyeszerte vizsgálatokat investigatiokat [...]
84. Kiállítások • Időszaki kiállítások. XI, 1970. p. 171–172. (171. oldal)
[...] de büntetés bűneiért Kese­ 1968 István Király Múzeum Fejér megyei festők [...] el is jutott odáig a kérése nem törődtek vele 1606 már­ciusában [...] összeforrott Fehérvár történe­tével és az István Király Múzeum sokat tett Wathay [...] és hagyományainak megbecsülésére tanítsa Sinkovics István Csók István Képtár A Gresham és köre [...]
85. Tanulmányok, közlemények • Történelem - helytörténet • Demeter Zsófia: A Szent Imre jubileumi év 1930-ban (15. oldal)
[...] tagja egyházi elnöke dr Hász István tábori püspök A külföldi rendezőbizottság [...] 124 másnap pedig a Szent István Társulat dísz­ 107 Emlékkönyv 1930 [...] No 5406 113 A Kultuszkormányzat kérése SHVOY LAJOS püspökhöz SzfvPL No [...]
86. Melléklet (255. oldal)
[...] mézesbábosok és a kékfestők Felmayer István Montskó Flórián valamint a Dunántúl [...] zarándoklatok Felkeresésükben vallási indíttatás segítség kérése a gyógyulás reménye a hála [...]
89. (51. oldal)
[...] Mészáros Mihály Szabó Mihály Farkas István Öreg Hamar György Öreg Berta [...] miatt rendkívül rozoga temp­lom átalakításának kérése amihez a megye hozzá is [...]
90. 1990 / 2. szám
[...] számításba A serdülőben egyszer Perlaki István vezetésével száz százalékos bajnokságot nyertünk [...] Ferencváros A következő számunkban Kiss Istvánnal és Telek Andrással is­merkedhetnek Koós [...] kérésüket most teljesítettük Ta­lán szurkolóink kérése a televíziós adást illetően is [...]
91. 1993 / 1. szám
[...] Szeke­res Tamás 80 éves Kiszely István 1913 de­cember 21 Táncos Mihály [...] titok ez néhány szponzor külön kérése De nézzük sorjában több­milliós tételekkel [...]
92. 1996 tavasz / 2. szám
[...] kötődöm S mi volt a kérése a rehabilitá­lásnál Pusztán annyi hogy [...] zöld­fehér szalagos koszorút Dr Szívós István he­lyezte el Ónody Lajos közel [...]
93. 1981/82 • 1980 / 85. szám
[...] könyörtelen időbeosztása Mi­közben búcsúzik egy kérése van Ha a Fradiról beszélgetünk [...] megint nevettethessenek szeretető rt Zsiday István Hová menjünk szurkol ni VÍZILABDA [...]
94. 1982/83 • 1980 / 107. szám
[...] is érdeklődésre tarthatnak számot Bognár István Budapest­ről és még sokan kérdezik [...] hogy közöl­jünk régi sportolóinkról fényképeket Kérése rendszeresen visszatérő igény mindenek­előtt idősebb [...]
95. 1983-1984 / 3. szám
[...] férfiaknál erősítést jelent ifi­válogatottunk Fekete István leszerelése Egyébként mind a férfiaktól [...] kap külföldi munkavállalásra Ezt Buda István államtitkár elvtárs a televízió Hírháttér [...] labdarúgásért hogy ne zárkózzunk el kérése elől Más kérdés hogy jogunkban [...]
96. 1983-1984 / 17. szám
[...] Kocsis Antal ökölvívó 1928 Molnár István vízilabdázó 1936 Dalnoki Jenő labdarúgó [...] Hesz Mihály kajakozó 1968 Juhász István labdarúgó 1968 Páncsics Miklós labdarúgó [...] Szigeti Lajos ökölvívó 1934 Molnár István vízilabdázó 1938 Csordás György úszó [...] spanyol fotósnak az volt a kérése hogy különleges képet készíthessen a [...]
97. 1984-1985 / 8. szám
[...] Kárpáti György Ambrus Miklós Szívós István dr Steinmetz János Kásás Zoltán [...] a mártírhalált halt Tóth Potya Ist­vánról készült fényképalbum Már az első [...] 25 Csukovics Jánosné 15 Ka­tona István 15 Nagy Béla 15 Vigh [...] Seelernek pedig az volt a kérése hogy a budapesti program Albert [...]
98. XII. A vég - és ami ezután következett (83. oldal)
[...] éve szolgáló tiszttartókat is Utolsó kérése hogy egyszerű koporsóban és fehér [...] a kitüntetés éri hogy Szent István jobb kezének a Szent Jobb [...]
99. IFJABB SINA GYÖRGY MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGE (18. oldal)
[...] 8 cikkelyen változtattak 4 9 Kérése alapján a 100 ezer forint [...] Frigyes Kovács Zsigmond gróf Széchenyi István és Tiiköry József írták alá [...]
100. Dominkovits Péter: Marginális helyzetben – jobbágytelken ülő nemesek Győr megyében, a XIX. század első felében (180. oldal)
[...] egymásmellettélés feszültségeit is felvillantja Vörös István és több sorstársa 1839 márci­usi [...] egyik javadalma volt Privilégiumai V István király 1270 évi és IV [...] kötelesek viselni ezért a folyamodók kérése alaptalan A megyei végzéssel szemben [...]